1400/05/14

ماه: آبان 1398

در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می‌‌شوند یا خیر؟ و آیا می‌توانند در هر یک از مراحل...