1400/04/02

ماه: مهر 1398

اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱،...
قانونگذار به کارگران توصیه کرده است که تمام قرارداد‌های خود با کارفرما را به صورت کتبی به امضا برسانند. در تنظیم قرارداد، باید به...