1400/05/14

ماه: شهریور 1398

ممنوعیت استفاده از مشاعات آپارتمان به‌عنوان پارکینگ اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک...