1403/03/05

ماه: تیر 1398

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال...