1400/05/14

ماه: مهر 1397

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت...
آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی سال ۱۳۸۳ در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست...
رییس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: از دادستان ها خواسته‌ایم مدیران بانک‌هایی که به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نکنند، تحت پیگرد قضایی قرار دهند ....