1400/05/14

ماه: شهریور 1397

شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع...
چنانچه ۲ نفر به‌عنوان صادرکننده روی چک را امضا کنند، مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک، نسبی است یا تضامنی؟ چنانچه...