1403/04/30

ماه: دی 1396

مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات  آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضورمستقیم در...