1400/05/14

ماه: آبان 1396

خودداری واحد طبقه اول از پرداخت هزینه های جاری آسانسور خودداری واحد طبقه اول از پرداخت هزینه های جاری آسانسور از نظر قانونی مورد...