1402/07/11

ماه: اسفند 1394

قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بخشی از متن قرارداد: موضوع قرارداد: برگزاری دوره های آموزشی ……………………………. در محل کارفرما به مدت………….. روز ،...
قرارداد اخذ تضمین حفظ و نگهداری وجوه و اموال و اسناد بانکی بخشی از متن قرارداد: موضوع قرارداد اخد تضمین از …………………….. به منظور...