1402/07/02

ماه: اسفند 1393

فصل اول – نحوه اجراي احکامي که منجر به سلب حيات انساني مي شود. مبحث اول شرايط اجرا       ماده 1- دادگاه بدوي صادرکننده حکم...