1400/05/14

ماه: بهمن 1393

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ماده ۱ـ حقوق...
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز ماده 1 – ((از تاریخ تصویب این قانون درمورد کلیه امور مربوط به مبارزه با...