1403/03/25

سال: 1394

فرم قرارداد مشاغل کارگری موضوع مصوبه شماره 213471/ ت47643ه مورخ 1/11/1390 هيأت محترم وزيران)) فرم قرارداد كار موقت (کاارگری)                                                                                                  فرم شماره . . ....
اینجانب از ………………………خواستگاری نموده ام پس از موافقت وی وخانواده اش  بر ازدواج اقدام به برگذاری جشن نامزدی نمودم ومبلغ…………………………ریال از این بابت هزینه...