1400/04/02

ماه: تیر 1393

آیین‌نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 ‌شماره : .33219ت27260‌ه‍ ‌تاریخ : 1381.07.10 ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و...
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.4.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده (154) قانون...