1400/05/14

ماه: مهر 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل نهم – مراجع حل اختلاف ماده157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز...