88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

پذیرش وکالت دعاوی و ارائه مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی، تجاری، ثبتی، کیفری، بین المللی

جهت طرح پرونده و درخواست مشاوره یا درخواست پذیرش وکالت پرونده در هر نقطه از ایران، اینجا را کلیک کنید.

مباحث مرتبط با دعاوی بین المللی
۱- ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه مراحل دعاوی بین المللی حقوقی و کیفری با نگرش به قوانین و قواعد حاکم بر دعوا
۲- پذیرش وکالت در کلیه دعاوی بین المللی حقوقی و کیفری از اقامه دعوا، دفاع و نیز اجرای احکام داخلی و خارجی در کلیه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی حقوقی و کیفری
۳-ارائه خدمات داوری شامل پذیرش داوری طرفین اختلاف در اختلافات گوناگون تجاری و جز آن در سراسر جهان به شیوه های تنظیم موافقتنامه های داوری پیش و پس از بروز اختلاف، تنظیم شروط داوری در قراردادهای بین المللی، پذیرش داوری بین المللی و داوری Ad Hoc برابر قواعد داوری آنسیترال، معرفی و انتخاب داوران، اجرای آراء بین المللی، اعتراض به آراء داوری بین المللی و یا تقویت آن ها و … .

مباحث مرتبط با اراضی و املاک
۱- دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی ، موضوع لایحۀ قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ و قوانین بعدی آن.
۲- ارائه مشاوره حقوقی و طرح دعاوی پیرامون تصمیمات متخذه از سوی کمسییون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۲/۲۲ و سایر قوانین مرتبط با آن.
۳- دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر ، موضوع ماده واحدۀ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵٫
۴- طرح دعاوی خلع ید از اراضی و املاک داخل یا خارج از محدودۀ شهری.
۵- طرح دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت وممانعت از حق ، اعم از حقوقی و کیفری.
۶- ارائه مشاوره وخدمات حقوقی در زمینۀ قوانین و مقررات ثبتی.
۷- پیگیری امور ثبتی در جهت اخذ سند مالکیت اشخاص شامل تمامی مراحل قانونی و اداری.
۸- طرح اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع نسبت به ثبت املاک و نحوۀ اجرای مقررات ثبتی و پیگیری آن در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.
۹- طرح تقاضای تقسیم اراضی و املاک مشاع اعم از افراز و تفکیک آن در مراجع ثبتی و قضایی.
۱۰- دعاوی مرتبط با اعمال لایحۀ قانونی نحوۀ خریدو تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظارت دولت مصوب۱۳۵۸/۷/۱۱٫
۱۱- ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قوانین ومقررات شهرداری و پذیرش وکالت اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و همچنین اعمال لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری مصوب۱۳۵۸/۹/۳ .
۱۲- ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قانون اصلاحات ارضی – ماده واحده قانون کشت موقت و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها .
۱۳- اعتراض نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی ، موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ در مراجع قضایی و هیأت نظارت ثبت .
۱۴- ارائه مشاوره و قبول وکالت در مورد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی .
۱۵- ارائه خدمات حقوقی و قبول وکالت در زمینۀ اموال موقوفه اعم از وقف عام و خاص .
۱۶- دعاوی مربوط به حق انتفاع و حقوق ارتفاقی در ملک غیر .
۱۷- دعاوی ناشی از معاملاتی که موضوع آن مال غیر است، اعم از حقوقی یا کیفری .
۱۸- قبول وکالت از ناحیه اشخاص ذینفع نسبت به اموال غصب شده .
۱۹- ارائه مشاوره حقوقی در باب انعقاد عقود معین مانند عقد بیع ، اجاره ، رهن ، هبه ، صلح ، مزارعه و … ودعاوی مربوط به آن .
۲۰- اخذ گواهی حصر وراثت از محاکم عمومی و تقاضای ثبت سهام ورثه نسبت به املاک ثبت شدۀ متوفی در دفتر املاک اداره ثبت .
۲۱- استملاک اموال غیر منقول اتباع خارجی در ایران .
۲۲- کلیه امور مربوط به شهرداریها
۲۳- تخلیه ید
۲۴- رفع تصرف عدوانی
۲۵- رفع ممانعت از حق
۲۶- رفع مزاحمت
۲۷- الزام تنظیم سند رسمی
۲۸- الزام به فک رهن
۲۹- الزام به اخذ پایان کار
۳۰- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
۳۱- ابطال سند
۳۲- ابطال قرارداد های ملکی
۳۳- فسخ قرارداد های ملکی
۳۴- کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص
۳۵- اخذ و مطالبه اجور معوقه
۳۶- اخذ و مطالبه اجرت المثل
۳۷- تعدیل ( به روز کردن ) اجاره بها
۳۸- مطالبه سر قفلی وحق کسب و پیشه وتجارت
۳۹- تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶
۴۰- تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۷۶
۴۱- تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۶۲
۴۲- تجویز انتقال منافع
۴۳- اخذ به شفه – مطالبه ثمن
۴۴- الزام به تحویل مبیع
۴۵- مطالبه سهم الارث از ملک
۴۶- اخذ دستور فروش ملک مشاع( تقسیم قیمت ملک مشاعی )

مباحث مرتبط با امور حسبی
اخذ گواهی حصر وراثت
تنظیم وصیت نامه های عادی و رسمی
مهر و موم ترکه متوفی
تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وارث
دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی
تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث
نصب قیم
عزل قیم
نصب امین برای غایب مفقود الاثر
ضم امین
صدور حکم موت فرضی
الزام به برداشتن مهر و موم ترکه
تحریر ترکه
درخواست تصفیه ترکه
صدور حکم حجر
تعیین تاریخ حجر
درخواست تحویل اموال غایب مفقود الاثر
دعوای اثبات خیانت ولی قهری در دارایی طفل از سوی مدعی العموم
گواهی رشد
صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده و… .

مباحث مرتبط با امور ثبتی
انجام کلیه امور اداری و قضایی ثبتی
اعلان ثبت و تحدید حدود
اعتراض به ثبت
آثار ثبت اسناد
اجراء مفاد اسناد رسمی
آثار ثبت
ثبت عرصه و اعیان
ثبت املاک با شرط خیار
ثبت ملک متوفای بلا وارث
آگهی اموال مجهول المالک
اشتباه در آگهی تحدید حدود
فوت یا حجر معترض به ملک مورد ثبت
افراز ملک مشاع از قسمتی که مجهول المالک است
افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن
تفکیک عرصه بر اساس تملک اعیانی
صدور سند مالکیت عرصه
تفکیک اعیانی
تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت هستند
اصلاح یا تعویض سند مالکیت به علت اصلاحات ملک
نحوه بازداشت مال منقول مشاع
چگونگی بازداشت نسبت به اموال زوجین
صدور سند مالکیت اعیانی پس از ثبت ملک
صدور سند مالکیت اعیانی در جریان عملیات ثبتی
موارد معافیت از پرداخت حق الثبت
روش عملی انتشار آگهی نوبتی و… .

مطالب مرتبط با دعاوی پیمانکاری
۱- مطالبه وجه (صورت وضعیت)
۲- تامین دلیل
۳- مطالبه خسارت
۴- ارجاع به داوری و ابطال رای داور
۵- دستور منع پرداخت ضمانت نامه
۶- الزام به آزادسازی مبلغ ضمانت نامه
۷- رفع مزاحمت
۸- الزام به اجرای تعهد
۹- فسخ قرارداد
۱۰- ابطال قرارداد
۱۱- اعتراض به روند انتخاب پیمانکار و ابطال فرایند آن (درخواست تجدید مناقصه)
۱۲- رفع اثر از اقدامات غیرقانونی
۱۳- مطالبه غرامت و خسارات ناشی از مصادره و تملک سرمایه گذاری
۱۴- مطالبه خسارت ناشی از اجرای پروژه
۱۵- الزام به اصلاح کارهای انجام شده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 105
 • 81
 • 173
 • 133
 • 62,218