88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
تقویم

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 آقای / خانم …………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه…………..صادره از……………كد ملی ………………….متولد ………………..
ساكن …………………………………………………………………………………………. تلفن ……………………………..

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند ……………………………..  به شماره شناسنامه…………………………….. متولد …………………………….. به موجب ……………………………..

كه از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود .

1-2 آقای / خانم …………………………….. فرزند…………………………….. به شماره شناسنامه ………………………  صادره از…………………………….. كد ملی …………………………….. متولد

ساكن  …………………………………………………………………………..  تلفن ……………………………..

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………… به موجب …………………………….. كه از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود .

ماده 2 –  موضوع قرارداد

مشاركت در جهت احداث بنا

ماده 3 –  آورده های دو طرف

1-3 آورده طرف اول عبارتست از…………………………….. قطعه زمین به مساحت ششدانگ  …………………………….. متر مربع دارای پلاك ثبتی شماره  ……………………………..

فرعی از …………………. اصلی  قطعه …………… واقع در بخش ……………. حوزه ثبتی ………….. كه سند مالكیت به شماره سریال ……………….. در صفحه …………………………….. دفتر…………………………….. به نام  ……………………………..  صادر و طبق سند رهنی شماره ……………….. دفتر اسناد رسمی …………………………….. مورد رهن بانك ………………… در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( ……………………………..  ریال ) و به حروف ( ……………………………..  ریال ) توسط كارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینكف این قرارداد است .

2-3 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل كه طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .

 • الف ) كلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان كار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ                                                 ریال .
 • ب ) كلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان كه باشد . اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، كارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ……………………………..  ریال .
 • پ ) كلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………………….. ریال .
 • ت ) هزینه تخریب كلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ …………………………….. ریال .

ماده 4 – نسبت سهم الشركه طرفین

طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشركه هر یك از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری ، انباری ، پاركینگ و مسكونی )وکیل قراردادها  بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد :

 • الف ) سهم الشركه طرف اول …………………………….. درصد .
 • ب ) سهم الشركه طرف دوم ( مجری طرح ) …………………………….. درصد . نحوه افراز سهم الشركه طرفین در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گردیده است .

ماده 5 –  مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشاركت و اجرای طرح از تاریخ با حروف …………………………….. لغایت  تاریخ با حروف …………………………….. می باشد .

ماده 6 – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها

الف ) شرایط قرارداد :

 1. صورت جامعی از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بكار خواهد رفت و در تاریخ      /      /   13  به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد كه جزء لاینكف آن خواهد بود .
  تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعكاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد .
 2. افراز سهم الشركه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است . مگر به صورت تقلب و تدلیس كه در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید .
 3. كلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشركه هر یك از طرفین خواهد بود . مگر اینكه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یك مشخص و تصریح می شود .
 4. مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان كار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداكثر                   روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است .
 5. عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند توسط هر یك از طرفین در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذكر مورد می باشد .
 6. فروش یا پیش فروش سهم الشركه از سوی شریك با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشركه امكانپذیر خواهد بود .
 7. در صورتیكه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و … ) ادامه كار برای شریك غیر ممكن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می شود . تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یك از دو طرف در مقابل خسارتهایی كه از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت .
 8. در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاك به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد كرد .
 9. كلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی اختیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیتدار .

ب ) تعهدات طرفین

 1. تعهدات طرف اول :
  1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال …………………………….. دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .
  2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید . بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید .
  3-1- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ ……………………………..  ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود .
 2. تعهدات طرف دوم :
  1-2- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ …………………………….. ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد .
  2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود .
  3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار ، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده 7

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان …………………………  به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 8

این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ……………………. در دفتر مشاور املاک …………………..  به نشانی ………………………………………………………………………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 9

موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می گردد .  كارشناس حقوقی – فنی ……………………………..  نام و نام خانوادگی

امضاء

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
 • رزونامه حمایت
 • حقوق نیوز
 • ایسنا حقوقی
 • اخبار قوه قضاییه
 • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
 • 3
 • 59
 • 40
 • 609
 • 380
 • 13,974