88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
نحوه محاسبه شارژ در مجتمع¬های مسکونی
تعریف شارژ
    شارژ عبارت است از هزینه¬های مشترکی که در مجموعه های آپارتمانی توسط مدیر یا مدیران برآورد و تعیین می گردد و ساکنین ملزم به پرداخت آن می¬باشند. هزینه¬هایی مانند هزینه قبوض آب، گاز و برق و دستمزد سرایدار، نگهبان، تعمیرات قسمتهای مشترک و …، مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به تاسیسات ساختمان مرتبط است همگی جزو شارژ ساختمان محسوب می¬گردد.
تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه،  رخت شویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه¬های فاضلاب، لوله ها اعم از لوله¬های فاضلاب، آب، برق،‌تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش¬ها، لوله های بخاری (در صورتی که به یک واحد خاص اختصاص نداشته باشد) گذرگاه¬ های زباله و محل جمع آوری آن و… می¬باشد. کلیه تاسیسات موجود در بام که برای استفاده عموم است نیز جزو شارژ محسوب می گردد.
هزینه هرگونه تغییر در نمای خارجی ساختمان که البته با تصویب مجمع عمومی صورت می¬پذیرد و هزینه¬های محوطه سازی ساختمان، باغها، پارکهای اختصاصی ساختمان که جنبه عمومی دارد نیز جزو شارژ محسوب می¬گردد.
هزینه های اداری و حقوق مدیران نیز از محل شارژی است که پرداخت می شود..
در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد که هزینه های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات، فقط به عهده بعضی از شرکا باشد، فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه ها تعیین تکلیف خواهند نمود.
تعیین سهم هر واحد از هزینه¬های مشترک (شارژ)
تعیین میزان سهم هر یک ازمالکین یامستاجرین از هزینه های مشترک طبق ماده ۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمان¬ها برعهده مدیران است، البته به شرطی که خود مالکین در مجمع عمومی توافق دیگری در این رابطه ننموده باشند. سهم هریک از مالکین از بعضی از هزینه¬های مشترک مانند آب و گاز و آسفالت پشت بام و غیره که ارتباط با مساحت زیربنای اختصاصی دارد به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان معین می گردد و سایر مخارج از قبیل هزینه های مربوط به سرایداری، نگهبان، شارژ آسانسور و هزینه نگهداری تاسیسات باغبان، تزئینات قسمتهای مشترک …. بین مالکین به نسبت مساوی تقسیم می گردد که تمامی امور تعیین سهم پرداختی  با مدیر یا مدیران است.
حالا اگر فکر می¬کنید در حق شما اجحافی شده و بیش از حد از شما شارژ دریافت می شود خوب خود مدیر یا مدیران وظیفه رسیدگی به اعتراض یا اعتراضات شما را برعهده دارند، باید با دلیل و منطق شما را اقناع نمایند و در صورت عدم رسیدگی آنان، شما به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها می توانید به مراجع صلاحیتدار قضائی مراجعه نمایید.
ما شارژ پرداخت نمی¬کنیم !!
امان از آن روزی که مایل به پرداخت شارژ نباشید در آن صورت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان یک اظهارنامه بلند بالا با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن جهت مطالبه وجه برای شما ارسال می نماید که کاملاً رسمی می¬باشد. شما ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه فرصت دارید بدهی خود را به مدیر ساختمان پرداخت نمایید در غیر این صورت باتشخیص مدیر یا هیئت مدیره و با توجه به امکانات از خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم و برق و گاز و غیره بی نصیب خواهید ماند. و اگر باز هم مایل به پرداخت نباشید، مدیر یا هیئت مدیره محترم از اداره ثبت محل طبق اظهارنامه قبلی درخواست صدور اجرائیه       می نماید که منجر به توقیف اموال شما می شود و مدیر می¬تواند اموال شما را که توقیف شده بفروشد و از محل فروش آن شارژ را پرداخت نموده و مابقی را به شما عودت دهد. یک راه دیگر هم این است که زمانی که قطع خدمات مشترک ممکن نباشد به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز موظف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی نموده و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می¬شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات نیز موکول به پرداخت هزینه های معوق شما بنا به گواهی مدیر یا مدیران یا به حکم دادگاه و نیز هزینه¬های مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. اگر مدیر در انجام امور فوق قصور ورزد و کاهلی نماید پس از معامله مجدد ملک پرداخت کلیه بدهی واحد مربوطه (شارژ) برعهده مدیر ساختمان می باشد.
پس بهتر نیست که اصلا به فکرمان خطور نکند که شارژ را پرداخت نکنیم و فقط با خود زمزمه کنیم: ما شارژ پرداخت می¬کنیم؟
پرداخت شارژ فقط توسط مالک
مطابق تبصره ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، می توان به موجب اجاره نامه یا قرارداد خصوصی، پرداخت شارژ را برعهده مالک (موجر) قرار داد و مستاجر را از پرداخت شارژ رهانید و در این صورت چنانچه موجر از پرداخت شارژ آپارتمان شانه خالی کند و شارژ را پرداخت ننماید، مستاجر به تقاضای مدیر یا هیئت مدیره می تواند از محل مال الاجاره، هزینه¬های مربوط را پرداخت نماید.
شایان ذکر است پرداخت شارژ چنانکه مرسوم است برعهده استفاده کننده می باشد و مستاجر شارژ را پرداخت ننماید  مدیر یا هیئت مدیره می توانند علاوه بر مراجعه به مستاجر به موجر نیز مراجعه نمایند.
یک مثال برای تعیین سهم هر واحد از شارژ
    در مجتمع مسکونی ده واحدی که دارای دو واحد یک صد متری، شش واحد ۷۰ متری و دو واحد ۵۰متری می باشد قبوض مربوطه در ماه گذشته بدین صورت می¬باشد:
    قبض آب:         ۰۰۰/۴۰۰ ریال
    قبض برق مشاعات:     ۰۰۰/۴۵۰ ریال
    قبض گاز:         ۰۰۰/۲۰۰ ریال
و سایر هزینه¬های انجام شده
    حقوق مدیر         ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
    شارژ آسانسور         ۰۰۰/۵۰۰ ریال
    خدمات (نظافتی)     ۰۰۰/۳۰۰ ریال
سهم هر واحد از شارژ ماه گذشته بدین صورت تعیین می گردد. نسبت به مبلغ قبوض آب و برق و گاز که به نسبت مساحت قسمت اختصاصی هر واحد به مجموع مساحت قسمت¬های اختصاصی تعیین می گردد یعنی مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی :  ۷۲۰ = ۵۰ × ۲ + ۷۰ × ۶ + ۱۰۰ × ۲
ریال : ۰۰۰/۰۵۰/۱ = ۰۰۰/۲۰۰ + ۰۰۰/۴۵۰ + ۰۰۰/۴۰۰
ریال ۸۴۰/۱۴۵ = (۲/۷) / ۱ = ۷۲۰/ ۱۰۰ = هر واحد ۱۰۰ متری
سهم هر واحد یکصد متری از قبوض ریال ۱۴۵۸۴۰ = ۲/۷ ÷ ۰۰۰/۰۵۰/۱
ریال ۵۰۰/۸۷ = (۱۲) / ۱ = ۷۲۰/ ۶۰ = هر واحد ۶۰ متری
سهم هر واحد ۶۰ متری از قبوض ریال ۸۷۵۰۰
ریال ۹۱۶/۷۲ = ۴/۱۴ ÷ ۰۰۰/۰۵۰/۱ = (۴/۱۴)/ ۱ = ۷۲۰/۵۰ = هر واحد ۵۰ متری
از طرف دیگر هزینه مرتبط با حقوق مدیران و شارژ آسانسور و خدمات جزو هزینه هایی می باشند که بین مالکین به نسبت مساوی تقسیم می¬گردد بنابراین:
ریال ۰۰۰/۸۰۰/۵ = ۰۰۰/۳۰۰ (خدمات) + ۰۰۰/۵۰۰ (شارژ آسانسور) + ۰۰۰/۰۰۰/۵ (حقوق مدیر)
ریال سهم هر واحد ۰۰۰/۵۸۰ = ۱۰ ÷ ۰۰۰/۸۰۰/۵
پس سهم هر واحد یک صد متری از شارژ ماه گذشته :
ریال ۷۲۵۴۸۰ = ۰۰۰/۵۸۰ + ۱۴۵۸۴۰
سهم هر واحد شصت متری از شارژ ماه گذشته:
ریال ۶۶۷۵۰۰= ۰۰۰/۵۸۰ + ۸۷۵۰۰
سهم هر واحد پنجاه متری از شارژ ماه گذشته:
ریال ۶۵۲۹۱۶= ۰۰۰/۵۸۰ + ۷۲۹۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 236
 • 102
 • 300
 • 134
 • 66,783