88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

نحوة محاسبة مهریه به نرخ روز

این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌شهری ایران و اعداد سالانة شاخص در سالهای 1315 تا 1380 (برطبق جدول صفحة بعد) می‌باشد.

روش محاسبه‌:

ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبة مهریه‌) راتقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم‌. سپس حاصل این‌تقسیم را، در میزان و مقدار مهریة مندرج در سند ازدواج‌، ضرب‌می‌نمائیم آنگاه میزان مهریه به نرخ روز بدست می‌آید.

مثال : چنانچه مهریة زنی‌، در سال 1353، مبلغ 000/500/1 ریال‌بوده و در سال 1377، مطالبة مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخص‌کل بهای کالا در سال 76 را که طبق جدول بانک مرکزی‌، 44/36بوده‌را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال 53 که بر اساس جدول‌مذکور 54/0 می‌باشد، کرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغ‌مهریة مندرج در سند ازدواج وی (000/500/1ریال‌) نموده تا میزان‌مهریة زوجه در سال 76 بدست آید.

ریال 222/222/101 = 000/500/1 ضرب 54/0تقسیم44/36

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌

شاخص کل سهامی کالاها و خدمات مصرفی‌ در مناطق شهری ایران‌

(اعداد سالانه شاخص در سالهای 1389 ـ 1315)

سال‌     عددشاخص‌

          1315  02/0

          1316   03/0

          1317  03/0

          1318  03/0

          1319  03/0

          1320  05/0

          1321  09/0

          1322  20/0

          1323  20/0

          1324  17/0

          1325  15/0

          1326   16/0

          1327  18/0

          1328  19/0

          1329  15/0

          1330  17/0

          1331  18/0

          1332  19/0

          1333  23/0

          1334  23/0

          1335  25/0

          1336   26/0

          1337  26/0

          1338  30/0

          1339  32/0

          1340  32/0

          1341  33/0

          1342  33/0

          1343  35/0

          1344  35/0

          1345  35/0

          1346   35/0

          1347  36/0

          1348  37/0

          1349  38/0

          1350  40/0

          1351  42/0

          1352  47/0

          1353  54/0

          1354  59/0

          1355  69/0

          1356   86/0

          1357  95/0

          1358  06/1

          1359  31/1

          1360   61/1

          1361   92/1

          1362   20/2

          1363   43/2

          1364   60/2

          1365   21/3

          1366   10/4

          1367   29/5

          1368   21/6

          1369   77/6

          1370  17/8

          1371  17/10

          1372  48/12

          1373  88/16

          1374  21/25

          1375  07/31

          1376   44/36

          1377  03/43

          1378  68/51

          1379  20/58

          1380  83/64

1381   06/75

1382  79/86

1383  00/100

1384  35/110

1385  45/123

1356  22/146

1387  31/183

1388  03/203

1389  19/228

آيين نامه اجرايي قانون الحاق  يك تبصره به‌ ماده 1082 قانون مدني

مصوب 13/1/77 هيأت وزيران‌

ماده 1 ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به‌درخواست هر يك از زوجين مي‌توان آن را با توجه به تغيير شاخص‌قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين‌مي‌نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص‌محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده‌باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.

ماده 2 ـ نحوة محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است متوسط‌شاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص در سال وقوع‌عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه‌.

ماده 3 ـ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي‌پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

ماده 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام مواردزير مي‌باشد:

الف ـ شاخص‌هاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و دراختيار قوه قضاييه قرار دهد.

ب ـ شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تاپايان خرداد تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.

رأي وحدت رويه 647 ـ 28/10/1378

«… منظور مقنن از تصويب ماده واحده الحاق  يك تبصره به ماده‌1082 قانون مدني مصوب 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره وفلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاً به‌حسب وجه رايج (ريالي‌) تعيين مي‌شود اگرچه تاريخ وقوع عقدازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد با اين‌وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقي‌) با ماده 4 قانون مباينتي ندارد.»

بخشنامه شماره‌609 مورخه‌28/1/1378

رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي سراسر كشور

«… درست است كه قانون نسبت به قبل از تصويب خودش اثر ندارداما قانون راجع به زمان عقد مطلبي ندارد پيام قانون اين است كه‌وقتي مي‌خواهند مهريه را بپردازند بايدتغيير شاخص قيمت سالانه‌را حساب كنند. بنابراين كساني كه قبل از قانون مهريه همسرشان راپرداخته‌اند طبعاً مشمول اين قانون نيستند اما كساني كه پس ازتصويب قانون مي‌خواهند مهريه همسرشان را بپردازند بايد رعايت‌كنند عقد هر زماني واقع شده باشد… 25/12/1377)

رأي وحدت رويه شماره 633 ـ 14/2/1378

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم‌نشده‌، در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از ايفاء وظايفي كه درمقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودلكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط‌حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطة نظر جزايي با لحاظ‌مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي‌بازدارنده‌) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب‌آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين‌زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذاراستفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به‌مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه‌عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق  زن كه با اين‌نظر مطابق دارد با اكثريت قريب به اتفاق  آراء صحيح و قانوني‌تشخيص مي‌شود. اين رأي وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون‌آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاههاي درموارد مشابه لازم‌الاتباع است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 180
 • 137
 • 173
 • 133
 • 62,264