88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

-اینجانب در حدود …………ماه قبل از خانم…………….خواستگاری نموده ام ونامزد شده ایم در طول نامزدی اینجانب ………………..را بعنوان هدیه تقدیم وی نموده ام متاسفانه به علت……………..نامزدی را بر هم زده ایم ولیکن علیرغم  ارسال اظهارنامه شماره………………حاضر به استرداد هدایای مذکور نمی باشند؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد هدایا از جمله…………………مقوم به……………بدهید و به دلایلی که اثبات می کند:

۱-مالک این هدایا هستید مانند: فاکتور خرید یا شهادت شهود و…۲-این هدایا را به خوانده داده اید۳-اظهارنامه استناد نمائیدو بمواد ۱۰۳۷قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.

۲-اینجانب از ………………………خواستگاری نموده ام پس از موافقت وی وخانواده اش  بر ازدواج اقدام به برگذاری جشن نامزدی نمودم ومبلغ…………………………ریال از این بابت هزینه کرده ام …………… ایشان بدون عذر شرعی وقانونی از ازدواج منصرف گردیده است وحاضر به ازدواج نمی باشد؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…………..ریال بابت خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی به استناد ماده ۱۰۳۵قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه دلایلی که اثبات انجام هزینه ها ونامزدی را می نماید استناد کنید.

۳-اینجانبه فرزند………….. ومتولد…………………می باشم و به سن قانونی و شرعی رسیده ام و دارای تحصیلات……………….  هستم و قصد دارم با آقای……………. فرزند…………………..متولد……………دارای مذهب……………..ودارای شغل………………… که در خانواده ای مذهبی متولد گردیده وپایبند به مسائل شرعی ومذهبی ازدواج نمایم متاسفانه پدر یا جد پدری اینجانبه بدون دلیل شرعی وقانونی وموجه و بدلایل نامعلوم  با ازدواج اینجانب با نامبرده مخالفت می نماید واز دادن اذن جهت ازدواج امتناع می ورزد ومضایقه می نماید و نامبرده شروط دوازده گانه ضمن عقد را پذیرفته و تعهد به پرداخت تعداد………..سکه بهار آزادی/مبلغ…………ریال بعنوان مهریه نموده است؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدریا جدپدری از اجازه مزبور بدون دلیل شرعی وقانونی به استناد ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بدهیدوبه دلایل اثبات رابطه پدری مانند:شناسنامه و…اثبات شایستگی وصلاحیت فرد منتخب استناد نمائید.

نکته:

۱- گاهی ابتداً اظهارنامه  ارسال وسپس طرح دعوی می نمایند در این صورت در ستون دلایل به آن نیز استناد نماید.

۲-درصورتی که استیذان از ولی ممکن نباشد مثلاً: اینجانبه قصد ازدواج داشته لاکن به علت عدم دسترسی به ولی استیذان از وی غیر ممکن است مثلاً :پدر اینجانبه چند سال قبل به کشور هلند مسافرت کرده وظاهردر آن کشوراقامت نموده است ومدت …سال است که از وی خبری نداریم ؟در اینموارد خواسته را صدور حکم بر اجازه ثبت ازدواج به لحاظ غیر ممکن بودن استیذان قرار بدهید.

۴- دخترم بدون اجازه وموافقت اینجانب پدر/پدربزرگ پدری با …………………..ازدواج کرده است این فرد دارای صلاحیت اخلاقی واجتماعی نمی باشد واز حیث خانوادگی وتحصیلات با دختر اینجانب نیز هم کفو نیست؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر بطلان عقد نکاح فی مابین خواندگان به لحاظ عدم کسب اجازه را بدهید وبماده ۱۰۴۳قانون مدنی ودلایل اثبات رابطه ولایت وازدواج ایشان استناد کنید.

۵-  اینجانب /اینجانبه ……………….به اکراه مثلاً:به تهدیدوزور از ناحیه خانواده ام یا تعصبات خانوادگی از ناحیه پدرم با دخترعمویم  ازدواج نموده لکن پس از عقد بلافاصله به وی مراتب عدم رضایت خود را در عقد ازدواج واکراهی بودن به وی اعلام نمودم ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر ابطال عقد نکاح فی مابین به لحاظ وجود اکراه در عقد به استناد ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی بدهید وبنویسید رضایت زوجین شرط نفوذ عقد می باشد ومجبور به ازدواج با خوانده شده اید وبه دلایل اثبات وقوع نکاح مانند عقد نامه شناسنامه و…ودلایل اثبات فقدان رضایت واکراه در عقد مانند: شهادت شهود واظهارنامه و… استناد کنید.

۶-اینجانبه در تاریخ………………با تعیین مهریه………………به عقد نکاح دائم آقای……………….در آمده ام حالیه وی منکر رابطه زوجیت فی مابین می باشد یا نظر به اینکه مدت مدیدی از تاریخ عقد ما می گذرد وثبت واقعه ازدواج برای صدور شناسنامه فرزندان مشترک ودرج نام آنان در شناسنامه والدین الزامی است و وی حاضر به ثبت واقعه ازدواج نمی باشد؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر اثبات رابطه زوجیت فی مابین خود و خوانده را به استناد ماده ۱۰۶۲قانون مدنی بدهید و به دلایلی که انعقاد عقد را اثبات می کندمانند: عقد نامه عادی یا شهادت شهود یا تحقیق محلی  وتعداد فرزندان وچنانچه شناسنامه برای ایشان صادر شد باشد شناسنامه ایشان و…استناد نمائید.

نکته:

۱-در موردی که عقد ازدواج بصورت موقت است نحوه تقدیم دادخواست مانند عقد دائم است با این تفاوت که عقد نکاح موقت وزمان آن قید می شودواثبات رابطه زوجیت موقت (نکاح موقت)درخواست می گردد.۲-شما بجای کلمه رابطه کلمه واقعه را نیز می توانید بکار ببرید.۳-در صورتی که زوجین از این عقد صاحب فرزند باشد ثبت نکاح برای اخذ شناسنامه ضروری است .

۷-اینجانبه بموجب سند ازدواج شماره…مورخ…دفتر ازدواج…به عقد دائم آقای …در آمده ام وبه لحاظ اختلافات موجود یا اخراج بدلایل واهی یا ضربو جرح از منزل مشترک از سوی زوج به صورت متارکه از ایشان زندگی می کنم وجهیزیه ام در تصرف وی می باشد که از تحویل آن به اینجانب خود داری می نماید؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر الزام استرداد جهیزیه مطابق لیست جهیزیه به استناد مواد ۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبمدارک اثبات رابطه زوجیت واثبات میزان ومقادیر جهیزیه چون:سیاهه ویا لیست جهیزیه…استناد کنید .چنانچه بیم تضییع وتفریط آنها را دارید صدور قرار تامین خواسته را نسبت به عین جهیزیه بخواهید

۸-بموجب سند ازدواج شماره…مورخ…دفتر ازدواج…با…ازدواج نموده ام وثمره این ازدواج…فرزند…می باشد به لحاظ اختلافات حاصله یا وقوع طلاق بصورت جدا ومتارکه زندگی می کنیم وفرزند مشترک در نزد وی می باشد و از ملاقات با فرزندم ممانعت بعمل می آورد؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر ملاقات فرزند به نام..به استناد ماده ۱۱۷۴قانون مدنی بدهید وتعیین اوقات ملاقات ومکان آنرا از دادگاه بخواهید وهمچنین می توانید دستور موقت را نیز به استناد مواد ۳۱۰الی۳۲۵قانون آیین دادرسی مدنی  مبنی بر ملاقات فرزند را از دادگاه بخواهید.

۹-اینجانبه بموجب سند نکاحیه شماره………….دفترخانه………….در تاریخ ……………… با تعیین مهریه………..به تعداد………………سکه بهارآزادی یا مبلغ………………………ریال وجه نقد به عقد ازدواج رسمی وشرعی دائم /منقطع آقای………………..درآمده ام حالیه به لحاظ وضعیت معیشتی نیاز به اخذ مهریه ام دارم که وی از تادیه /تحویل استنکاف می نماید؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل ……………..سکه بهار آزادی پرداخت یا مبلغ ………………ریال به نرخ روز بابت مهریه مقوم به……………………….ریال بدهید و بماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ودر مورد وجه نقد تبصره ماده مذکور و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید وبنویسید به مجرد عقد زن مالک مهر می شود.وبه دلایلی که اثبات رابطه زوجیت ومیزان مهریه را می نماید مانند:سند ازدواج وشناسنامه ………………………. استناد نمائید.

نکته:

۱-گاهی برای اثبات امتناع از پرداخت اظهارنامه نیز ارسال می نمایند.۲-متناسب با شرایط ووضعیت خواهان وخوانده درخواست تامین خواسته را نیز قبل یا همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا بصورت جداگانه درخواست نمائید در ستون خواسته اضافه نمائید   و بدواً صدور قرار تامین خواسته  ۳-چنانچه توانائی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز بخواهید.۴-توجه داشته باشید بر مبنای شرایط حق حبس تا زمانی که مهریه به زن تسلیم نشده باشد می تواند از حق حبس استفاده نماید.۵-چنانچه شخصی ضمانت پرداخت مهریه را نموده باشد وی را بعنوان خوانده هم طرف دعوا قرار دهید ومحکومیت ایشان را بپرداخت بخواهید و در متن اضافه نمائید: خوانده ردیف دوم نیز ضمانت پرداخت مهریه مذکور را نموده است.

۱۰-اینجانبه بموجب سند نکاحیه شماره …………..مورخ……………..دفتر ازدواج شماره…………………به عقد رسمی وشرعی به زوجیت دائم  آقای ……………. درآمده ام ضمن عقد مذکور مهریه ام تعیین نشده است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر پرداخت مهرالمثل طبق نظر کارشناس و از حیث تمبر دادرسی با استناد به بند ۱۴ماده۳قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ابطال تمبر می گردد وبه دلایل اثبات نکاح مانند:سند ازدواج وشناسنامه …استناد نمائید.

۱۱- اینجانب بموجب دادنامه شماره…………مورخ………….موضوع کلاسه ………….شعبه…………….دادگاه خانواده…………….محکوم به پرداخت مبلغ…………ریال/تعداد ……….سکه بهار آزادی بابت مهریه له خانم………..محکوم گردیده ام نظر به اینکه شغل اینجانب ………… است وماهیانه مبلغ……………..ریال درآمد دارم از سوی فاقد هرگونه اموال و دارایی اعم از منقول وغیر منقول می باشم توانایی پرداخت محکوم به را به صورت یکجا ندارم؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته اعسار از پرداخت و تقسیط مهریه (مبلغ…………….ریال/تعداد…………..سکه بهار آزادی)موضوع دادنامه شماره ………….مورخ……………..شعبه……….دادگاه عمومی… ………را به استنادماده ۲۷۷قانون مدنی و۵۰۴قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱قانون اعسار وقواعد فقهی (لاحرج فی الدین)و(نفی عسر وحرج)بخواهید وبه دادنامه محکومیت واستشهادیه کتبی وشهادت شهودوتحقیق محلی مبنی بر اعسار استناد کنید.

۱۲-اینجانب به تاریخ ………….بموجب سند نکاحنامه شماره…………..با تعیین مهریه …………ریال/…………سکه بهارآزادی با خانم……………ازدواج نموده ایم که وی قبل از عروسی ونزدیکی به طرفیت اینجانب از شعبه ………..دادگاه خانواده …………حکم طلاق اخذ نموده ودر دفتر طلاق شماره……………….شهرستان………………طلاق خود را ثبت نموده است از سوی وی کل مهریه را از اینجانب دریافت نموده است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ……………..ریال/تعداد ……………سکه بهار آزادی (معادل نصف مهرالمسمی) را به استناد ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه این دلایل استناد نمائید:۱-سند نکاحیه۲-سند طلاق ۳-دلایل اثبات دریافت مهریه مانند:دادنامه وپرونده های مرتبط

۱۳-اینجانب بموجب سند نکاحنامه شماره………….مورخ…………..دفتر ازدواج شماره……………. با خانم………….. ازدواج نموده ام حالیه وی مدت………….. است که بدون  عذر موجه واخذ اجازه از اینجانب زندگی مشترک را ترک نموده است ومثلاً :به منزل پدری خود رفته است وبا مراجعات مکرر حاضر به بازگشت به منزل مشترک نمی باشد؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم برتمکین به استناد مواد۱۱۰۲و۱۱۰۳و ۱۱۱۴قانون مدنی بدهید وبه دلایل اثبات زوجیت مانند:سند ازدواج وشناسنامه و…ودلایل اثبات عدم تمکین مانند:استشهادیه وشهادت شهودو… استناد کنید.

۱۴-اینجانبه همسر شرعی ودائمی آقای………هستم نامبرده مدت…………سال است منزل مشترک را ترک نموده است واینجانبه وفرزندانم را بلاتکلیف رها نموده است وتکالیف شرعی وقانونی خود را ایفاء نمی نماید ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر تعیین تکلیف بدهید ودلایل اثبات نکاح را ضمیمه نماید.قبل از طرح دعوا اظهارنامه دال بر تقاضای ایفاء تکالیف ووظایف قانونی ارسال کنیدوآنرا ضمیمه دادخواست خود کنید.

۱۵-بموجب سند نکاحیه شماره دفتر ازدواج شماره…………همسر شرعی و قانونی دائمی آقای…………….می باشم که نامبرده مدت………………….. است اینجانب را از منزل بیرون کرده (وروانه خانه پدری نموده است)وهیچگونه نفقه ای نپرداخته است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ…………لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس با استناد به سند نکاحیه وتقاضای ارجاع امر به کارشناس بدهید ودرصورت ارسال اظهارنامه به آن نیز استناد کنید در اینمورد بنویسید که با ارسال اظهارنامه شماره ………..نیز اقدام به پرداخت نفقه نکرده است وبمواد ۱۱۰۶و۱۱۰۷و۱۱۱۱قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین  دادرسی مدنی استناد نمائید.در قسمت تقویم خواسته استناد نمائید فعلاً از آنجائیکه میزان خواسته مشخص نیست با استناد به بند ۱۴ ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ……………..ریال تمبر الصاق می گردد.

نکته:۱-می توانید مبلغ نفقه درخواستی خود را نیز مقطوعاً در دادخواست تعیین نمائید وآن مبلغ را بخواهید.دراینصورت خواسته را صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه بمبلغ…ریال بدهید.۲-عناوین دیگری نیز برای خواسته برای مطالبه نفقه بکارمی برند مانند:صدور حکم بر تعیین نفقه طبق نظر کارشناس والزم خوانده به پرداخت آن یا صدور حکم به پرداخت نفقه معوقه بملغ…ریال یا پرداخت نفقه ومخارج زندگی مشترک…۳ -نظر به شرایط اصحاب دعوا ودعوی درخواست تامین خواسته را نیزمطرح بنمائید.

۱۵-اینجانبه بموجب سند ازدواج شماره………………مورخ……………دفتر ازدواج………..به عقد ازدواج آقای ……….در آمده ام که ماحصل این ازدواج ……………..فرزند………….می باشد که تحت حضانت اینجانب می باشد حالیه بصورت متارکه زندگی می کنیم وپدر حاضر به تادیه نفقه فرزند مشترک نمی باشد؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر تعیین نفقه فرزند مشترک به نام…………..با جلب نظر کارشناس ومحکومیت خوانده را به پرداخت آن به استناد مواد ۱۱۹۹و۱۲۰۶قانون مدنی بدهید و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهید.

۱۶-بموجب سند نکاحیه شماره……………..بتاریخ…………..به عقد رسمی و شرعی آقای………………..در آمده ام ومدت ………………ماه است که در منزل پدری خود زندگی می کنم متاسفانه وی  اینجانبه را مورد ضرب وجرح قرار داده که مثلاً:با شکایت کیفری علیه وی بموجب دادنامه شماره …حکم به محکومیت وی به پرداخت دیه صادر شده است یا آثار ضرب وجرح به تایید پزشکی قانون رسیده است و……….زندگی برای اینجانب مثلاً:با وجود بیماری عصبی وی در منزل فعلی ممکن نبوده یا تامین جانی در منزل مشترک ندارم و…وموجب ضرر جانی برایم خواهد بود؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تهیه وتعیین مسکن مستقل به استناد ماده ۱۱۱۵قانون مدنی بدهید وبه دلایل اثبات رابطه زوجیت مانند:سند نکاحیه و… ودلایل اثبات خوف ضرر جانی مانند:دادنامه های مرتبط با اثبات ضرب و جرح ونظریه پزشکی قانونی و تحقیق محلی ویا شهادت شهود…استناد نمائید.

۱۷-بموجب سند نکاحیه شماره………………..در تاریخ…………..با خانم…………………ازدواج نموده ام وی در شرکت …………… مشغول به شغل……………………می باشد وشغل وی منافی مصالح خانوادگی اینجانب وحیثیت شغلی حقیر است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر منع اشتغال خوانده از شغل…به شرح متن دادخواست به استناد ماده ۱۱۱۷قانون مدنی بدهید وبه دلایل اثبات رابطه زوجیت واثبات اشتغال وی مانند: تحقیق محلی یا شهادت و…استناد نمائید.

۱۸-اینجانبان بتاریخ………….بموجب سند نکاحیه شماره……………دفتر ازدواج شماره……….شهرستان…………..با تعیین مهریه ……………ریال با یکدیگر ازدواج نمودیم ثمره این ازدواج ……………..فرزند……….پسر/دختر …………ساله می باشد حالیه به لحاظ اختلافات موجود ادامه زندگی مشترک میسور نبوده وتصمیم به جدائی گرفته ایم ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر طلاق توافقی بدهیدوبه دلایل اثبات رابطه زوجیت مانند:سند نکاحیه واسناد هویتی خود استناد نمائید.

۱۹-اینجانب آقای…………..در تاریخ ……………..بموجب سند نکاحیه شماره………………دفتر ازدواج شماره…………..با خانم…………………ازدواج دائم نموده ام ثمره این ازدواج …………….فرزند پسر/دختر …………….ساله می باشد حالیه به لحاظ مشکلات موجود ادامه زندگی مشترک میسور نبوده وتصمیم به طلاق گرفته ام ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به استناد ماده۱۱۳۳قانون مدنی بدهید و به دلایل اثبات نکاح مانند: سند نکاحیه وشناسنامه  استناد کنید.

۲۰-اینجانب بموجب سند نکاحیه شماره…………………دفتر ازدواج شماره……………….با خانم…………….ازدواج دائم نموده ام نظر به اینکه شغل وی با مصالح خانوادگی و حیثیت شغلی منافی بوده است بموجب دادنامه شماره …………….مورخ………………….دادگاه خانواده………………….نامبرده از اشتغال به حرفه ……………..منع شده است متاسفانه با وصف حکم دادگاه دوباره به همان شغل اشتغال ورزیده است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم رعایت مفاد دستور وحکم دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و حرفه قراردهید و به دلایل اثبات رابطه زوجیت مانند: سند ازدواج وشناسننامه و… ودلایل اثبات منع خوانده از شغل مذکور مانند:حکم دادگاه و…دلایل اثبات اشتغال مجدد خوانده مانند : گواهی اشتغال و…استناد نمائید.

۲۱- اینجانبه به موجب سند نکاحیه شماره………….به عقد زوجیت دائم آقای…………….در آمده ام وثمره این ازدواج ………………..فرزند است خوانده شروط دوازده گانه عقد نکاح را پذیرفنه است و در بند …شروط ضمن عقد ذکر شده است:…………………………………………………………….. اینجانب وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر خواهم داشت تا خود را مطلقه نمایم که در مانحن فیه با تحقق شرایط ضمن عقد نامبرده از شروط ضمن عقد تخلف نموده است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت تخلف از شرایط ضمن عقد …بدهید وبماده ۱۱۱۹ناظر به بند …شروط ضمن عقدنکاح استناد نمائید.در ستون دلایل به دلایل خود شامل:مدارک اثبات نکاح و ومدارک اثبات کننده تحقق شرط مانند: استشهادیه وشهادت شهود وتحقیق محلی و اظهارنامه ومدارک پزشکی قانونی ومعرفی زوج به آن مرجع و دادنامه محکومیت خوانده اشاره نمائید.

نکته:

۱-برخی از این شروط عبارتند از:۱-عدم پرداخت نفقه(ماده ۱۱۲۹قانون مدنی) ۲-بیماری صعب العلاج ایدز ۳-سوء رفتار زوج۴-عدم رعایت دستور دادگاه در منع اشتغال زوج به شغل منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه ۵-محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از پنج سال ۶-اعتیاد زوج بمواد مخدر ۷- ترک زندگی مشترک بیش از شش ماه ۸-محکومیت به اتهام منافی با حیثیت خانوادگی ۹-عقیم بودن زوج وعدم بارداری زوجه ۱۰-غایب مفقودالاثر بودن زوج ۱۱-اختیارهمسر دیگری بدون اجازه زوجه ۱۲-عدم اجرای عدالت در بین همسران ۱۳-از جمله موارد طرح دعاوی مزبور به طلاق از سوی زوجه داشتن عسر وحرج می باشد مثلاً:

اینجانبه بموجب عقدنامه شماره…مورخ….با خوانده محترم ازدواج نموده ام که مهریه اینجانبه …می باشد وثمره این ازدواج …فرزند…می باشد خوانده مدت…ماه است که بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده است و در مدت مزبور هیچگونه وجهی بابات نفقه اینجانبه نپرداخته است با ارسال اظهارنامه برای خوانده ودر دعوت به زندگی مشترک مشارالیه در پاسخ به اظهارنامه مذکور صراحتاً اعلام نموده است علاقه ای به زندگی مشترک با اینجانبه ندارد علیهذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه ادامه زندگی مشترک با وضعیت موجود برای اینجانبه موجب عسر وحرج می باشد ؟

دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر وحرج وترک زندگی خانوادگی داده وبه بند ۱ ماده ۱۱۳۰قانون مدنی وعقدنامه اثبات کننده رابطه زوجیت وشهادت شهود واظهارنامه مذکور استناد نمائید.

نکته:مواردی که زوجه را در معرض عسر وحرج قرار می دهد از این قبیل است:۱-اعتیاد زوج که زوجه غالباً در اینمورد مدعی است زوج دچار اعتیاد به مواد مخدر است که بارها او را برای درمان به مراکز ترک اعتیاد برده لکن موثر واقع نگردیده وترک اعتیاد وی با وضعیت موجود امکان پذیر نمی باشد که ضمن تقاضای معرفی وی به پزشکی قانونی ادامه زندگی با وضعیت موجود موجب عسروحرج وی است و به بند ۲ تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی استناد می گردد.۲-ابتلاء به مصرف مشروبات الکی که در اینمورد زوجه غالباً مدعی است زوج مشروبات الکی استعمال می نماید و وی به موجب رای دادگاه  به لحاظ استعمال مشروبات الکلی محکوم گردیده است ودرحال حاضر نیز مشروبات الکلی استعمال می نماید که ضمن تقاضای معرفی خوانده به پزشکی قانونی ادامه زندگی با وضعیت موجود موجب عسروحرج وی است در اینمورد نیز به بند ۲ ماده ۱۱۳۰قانون مدنی استناد می گردد ۳- محکومیت زوج به حبس که در اینموارد زوجه مدعی است زوج به موجب دادنامه…به اتهام….به تحمل حبس محکوم گردیده است که در حال اجرای حکم در زندان …می باشدکه با وضعیت موجود ادامه زندگی مشترک برای نامبرده موجب عسر وحرج است و در اینموارد به بند ۲ تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی استناد می گردد..۴-ضرب وشتم وسوء رفتار زوج که در موارد غالباً زوجه مدعی است زوج به بهانه های واهی نامبرده را موجب ضرب وشتم قرار می دهد که بااقامه دعوای کیفری علیه نامبرده واظهار نامبرده و تعهد به زندگی سالم نموده است و بموجب دادنامه …به پرداخت دیه محکوم شده است که ادامه زندگی مشترک برای وی موحب عسر و حرج وی است در این مورد به بند ۴تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست می نماید.۵-بیماری صعب العلاج زوج که زوجه در اینموارد مدعی است زوج مبتلا به بیماری …گردیده است که پزشکان متخصص درمان بیماری وی را لاعلاج وغیر ممکن اعلام کرده اند و با وضعیت موجود ادامه زندگی برای وی موجب عسر وحرج است که در اینموارد به بند ۵ماده ۱۱۳۰قانون مدنی استناد می شود.

۲۲-در تاریخ…بموجب سند نکاحیه شماره … تنظیمی در دفترازدواج شماره…با خوانده محترم ازدواج نموده ام متاسغانه خوانده بدون اجازه از اینجانب وبدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کرده است و با اقامه دعوا بطرفیت نامبرده واخذ دادنامه شماره…شعبه…دادگاه خانواده …نیز حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نمی باشد؟

دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم تمکین وبازگشت به زندگی مشترک از سوی زوجه را به استناد مدارک اثبات کننده رابطه زوجیت مانند: سند نکاحیه ودادنامه محکومیت زوجه به تمکین بدهید و به قانون حمایت خانواده و۱۱۳۳قانون مدنی استناد کنید.

نکته:این دادخواست با خواسته گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ …در این موارد نیز داده می شود:۱- اخلاق بد و سوء رفتار است  ۲- بیماری صعب اعلاج زوجه مانند:ایدز ۳-ابتلاء به جنون ۴-محکومیت به حبس بیش از پنج سال۵-اعتیاد زوجه بمواد مخدر  ۶-ترک زندگی مشترک از سوی زوجه۷-ارتکاب جرم مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زوج از سوی زوجه ۸-عقیم بودن زوجه وعدم امکان بارداری۹- غایب مفقود الاثر شدن زوجه

۲۳-اینجانب در تاریخ…………………با خانم………………………………ازداوج نموده ام نظر به اینکه اینجانب توانائی اداره دو خانواده را با توجه به در آمد ماهیانه واسناد مالکیت پیوست دارم وهمسر اول اینجانب نیز اجازه اختیار همسر دوم را نیز به اینجانب داده است قصد ازدواج دوم را دارم؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر اجازه ازدواج مجدد به لحاظ رضایت همسر اول بدهید و  دلایل اثبات ازدواج اول ودلایل مثبت برای در خواست ازدواج مجدد مانند:رضایتنامه خوانده ومدارک مثبت تمکن مالی مثلاً: اسناد مالکیت و تحقیق محلی و… یا در موارد دیگر معرفی به پزشکی قانونی و…استناد نمائید.

نکته:دادخوست به خواسته صدور حکم بر ازدواج مجدد در موارد دیگری نیز داده می شود اینموارد شامل:۱-عدم قدرت زوجه به ایفای وظایف زناشوئی که به علت بیماری موجب سلب قدرت ایفای وظایف زناشوئی و مدارک پزشکی ودرخواست معرفی خوانده به پزشکی قانونی استناد می شود۲-عدم تمکین زوجه از زوجوترک زندگی مشترک از سوی زوجهکه به دادنامه محکومیت زوجه به تمکین ویا اظهارنامه ارسالی برای وی بعنوان دلایل استناد می نمایند واینکه علیرغم صدور حکم بر محکومیت زوجه وی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نمی باشد۳-بیماری صعب العلاج و جنون زوجه که به مدارک مثبت اثبات صعب العلاج بودن بیماری زوجه و یا جنون وی مانند:دادنامه محکومیت زوجه به حجر ویا معرفی به پزشکی قانونی و…استناد می شود۴-محکومیت زوجه به حبس که به دادنامه محکومیت زوجه به حبس استناد می شود۵-اعتیاد زوجه۶-عقیم بودن زوجه۷-مفقودالاثر بودن زوجه که در اینمورد خواهان مدعی می شود زوجه مدت…است که مفقود شده وهیچ اثری از وی ندارد وتلاش خانواده برای پیدا نمودن وی بی نتیجه مانده است و به استشهادیه واستماع شهادت شهود وتحقیق محلی واز این قبیل دلایل برای اثبات ادعای خود استناد می نماید.

۲۴- بموجب سند نکاحیه شماره……………..تنظیمی در دفتر ازدواج شماره………………..با خانم………………………..ازدواج دائم نموده ام بعد از مدتی کوتاه از عقد متوجه حرکات غیر متعارف وشدم که با بررسی وتحقیق در این زمینه متوجه جنون وی شدم وبرای درمان به پزشک متخصص اعصاب  روان مراجعه که پزشک وی را مبتلا به جنون معرفی می نماید واز درمان وی اظهار عجز نمود و مدت کوتاهی از عقد می گذرد و اینجانب نیز از جنون مشارالیها هیچگونه اطلاعی نداشته ام ؟

پاسخ:

داخواست به خواسته فسخ نکاح به لحاظ جنون زوجه بدهید و به ماده ۱۱۲۱قانون مدنی استناد نمائید وبه دلایل اثبات رابطه زوجیت و اثبات جنون وی مانند:معرفی به پزشکی قانونی و…استناد نمائید.

نکته:

۱-تقاضای داخواست به خواسته فسخ نکاح در موارد دیگری نیز داده  می شود موارد اغلب شامل:

۱-عیب قرن در زوجه به استناد بند۱ ماده ۱۱۲۳قانون مدنی ۲-عیب جذام به استناد بند۲ماده ۱۱۲۳قانون مدنی ۳-عیب برص به استناد بند۳ماده۱۱۲۳قانون مدنی ۴-عیب افضاء به استناد بند۴ماده ۱۱۲۳قانون مدنی۵– تخلف از شرط صفت وشرایط ضمن عقد و یا تدلیس زوجه به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مثلاً:باکره نبودن زوجه یا هنگامی که موهای زوجه سفید است ووی آنها را رنگ نموده ویا هنگامی که موهای وی طبیعی نباشد وزوج را قبل از نکاح از این موضوع مطلع نساخته باشدواز نظر او پنهان مانده باشد ویا در موردی که بدن زوجه دارای سوختگی گردیده ووی زوج را زا این موضوع مطلع نساخته باشد. ۲-نکته مشترک در تمامی موارد مذکور عدم علم واطلاع زوج به عیوب در هنگام عقد نکاح و همچنین وی مدعی باشد چنانچه زوجه باکره نبوده باشد با وی ازدواج نمی کرده است.

۲۵-اینجانبه بموجب سند نکاحیه شماره…………….تنظیمی در دفتر ازدواج شماره………………………با آقای…………….ازدواج نموده ام که بعد از………………….متوجه حرکات غیر متعارف وی شدم با تحقیق وتفحص در موضوع متوجه شدم که وی از ……………..مبتلا به جنون بوده است ؟

پاسخ:

دادخوست به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج به استناد ماده ۱۱۲۱قانون مدنی بدهید وبه مدارکی که مثبت رابطه نکاح وجنون زوج استناد کنید.

نکته:

۱-این دادخواست به خواسته فسخ نکاح از سوی زوجه در موارد دیگری نیز داده می شود اینموارد شامل:۱-عیب خضاء در زوج به استناد بند۱ماده۱۱۲۲قانون مدنی ۲-عیب عنن به استناد بند ۲ماده۱۱۲۲قانون مدنی ۲- به استناد بند۳ماده۱۱۲۲قانون مدنی ۳- تخلف از شرط صفت وشرایط ضمن عقد؛این مورد که از موارد غالب در درخواستهای فسخ نکاح است که به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مطرح می شود مثلاً:زوجه مدعی می شود زوج خود را متخصص معرفی نموده است و بر این اساس راضی به ازدواج شده است و حال متوجه شده است وی بیکار ودیپلمه است ویا زوج خود را مجرد معرفی کرده است و حال آنکه زوجه بعد از عقد متوجه شده وی متاهل است یا زوجه مدعی است زوج خود را مدیرعامل …معرفی کرده حال آنکه فاقد شغل مذکور است وزوج زوجه را فریب داده است و یا در موردی که زوج خود را دارای تحصیلات خاصی معرفی نموده وحال آنکه فاقد تحصیلا ت مذکور است یا خود را  دارای مکنت مالی معرفی ومعلوم گردیده فاقد تمکن مالی مورد نظر است . باید توجه داشت ازدواج زوجه باید بر مبنا وبا در نظر گرفتن شرایط مذکور و همچنین به لحاظ صفت مذکور واقع شده باشدیعنی زوجه مدعی است چنانچه شرایط مذکور وجود نداشت هرگز با وی ازدواج نمی کرده است .۲-نکته مشترک در تمامی این موارد عدم علم واطلاع زوجه از عیوب مذکور در ضمن عقد است که باید در دادخواست متذکر ساخت.

۲۶-اینجانبه در تاریخ…………………موجب سند ازدواج شماره…………….تنظیمی در دفتر ازدواج شماره…………به عقد رسمی وقانونی خوانده در آمده ام خوانده به دادگاه ………………مراجعه و بموجب حکم غیابی طلاق اینجانب را اخذ نموده و مطابق آن در دفتر طلاق شماره……………………..اینجانب را غیاباً طلاق داده است نظر به اینکه اینجانبه در عادت ماهیانه بوده ام؟

پاسخ:

مطابق قانون وشرع طلاق مذکور باطل بوده است لهذا دادخواست به خواسته ابطال طلاق و ابطال سند رسمی طلاق شماره…را باستناد ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی بدهیدو به سند ازدواج ودادنامه مذکور وسند طلاق وارجاع امر به پزشکی قانونی استناد نمائید.

۲۷-اینجانبه بموجب سند ازدواج موقت مورخ…………برای مدت …سال به عقد موقت خوانده در آمده ام بعد از گذشت …………………سال از زندگی مشترک  زوج به اتهام حمل مواد مخدر به……………….سال حبس محکوم گردیده است و ادامه زندگی مشترک موجب عسر وحرج اینجانبه است ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ذل مدت به شرح فوق بدهید و به مدارک اثبات رابطه زوجیت خود من جمله سند ازدواج موقت و دلایل اثبات عسر وحرج خود و ماده ۱۱۳۹قانون مدنی استناد نمائید.

۲۸-اینجانبه بموجب سند طلاق شماره…………..مورخ………………….دفتر طلاق شماره………………………………….از آقای……………..جدا شده ام با عنایت با توجه به رجعی بودن طلاق اینجانبان وی در ایام عده اینجانبه رجوع نموده است و بعداز گذشت یکسال از رجوع نامبرده حاضر به ثبت واقعه رجوع نمی باشدیا واقعه رجوع را انکار می نماید ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع به استنا مواد ۱۱۴۸و۱۱۴۹قانون مدنی بدهید و طلاقنامه ودلایل اثبات رجوع مانند:شهادت شهود و…استناد نمائیدعنوان خواسته را در مواردی که زوج منکر رجوع است صدور حکم بر اثبات رجوع به زوجیت قرار دهید.

۲۹-اینجانبه بموجب سند ازدواج شماره ………………………مورخ………………..دفتر ازدواج…………………….به عقد دائم آقای ………………..در آمده ام از بدو زندگی مشترک به دستور خوانده کلیه کارهای منزل و………………..را انجام داده ام وبابت آن وجهی دریافت نکرده ام ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس به استناد مواد ۳۳۶قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبنویسید قصد تبرع نیز نداشته اید وهمچنین می توانید کارهای انجام شده را نام ببرید واجرت اعمال مذکور را بخواهید و به دلایل اثبات رابطه زوجیت (سند ازدواج)وکارشناسی استناد نمائید.

نکته:۱-دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشوئی بعد از آنکه زوج زوجه را طلاق داده باشد با استناد بمواد ۳۳۶قانون مدنی نیز داده می شود در اینصورت در دادخواست به طلاق ودر ستون دلایل به شماره وتاریخ ومرجع طلاق دهنده استناد کنید.۲-عنواتن خواسته را مطالبه اجرت المثل …سال زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس نیز می توانید قراردهید وهمچنین آنرا به مبلغی علی الحساب تقویم کنید.

۳۰-اینجانبه/اینجانب بموجب سند ازدواج شماره……………….مورخ………………..دفتر ازدواج…………………با آقای/خانم……………………ازدواج نموده ام که ثمره این ازدواج ………………………….فرزند………………….می باشد از آنجائیکه به دلیل اختلافات موجود از یکدیگر بصورت متارکه زندگی می کنیم یا حدود…سال است که به لحاظ اختلافات فی مابین از هم جدا شده ایم وفرزند مشترک در نزد وی است با لحاظ آنکه تا ۷سالگی حضانت فرزند با مادریا بعداز ۷سالگی با پدر است وی با مراجعات مکرراز تحویل ایشان یا استرداد طفل یا اطفال مذکور به اینجانبه خودداری می نماید؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر استرداد طفل مشترک به نام یا نامهای…به استناد مواد ۱۱۶۸و ۱۱۶۹قانون مدنی بدهید فرقی نمی کند می توانید بجای کلمه استرداد از کلمه تحویل استفاده نمائید وبه سند ازدواج اثبات کننده رابطه زوجیت وشناسنامه برای اثبات رابطه فرزندی استناد نمائید.می تونید همزمان یا جدا گانه صدور دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند را به استناد قانون حمایت خانواده را نیز بخواهید وبه دلیل درخواست رسیدگی فوری مانند به خطر افتادن سلامت جسمی طفل در مواردی که وی شیرخوار است وباید از شیر مادر تغذیه شود در صورتی که درخواست کننده مادر طفل است اشاره کنید.

۳۱- اینجانبه/اینجانب بموجب سند ازدواج شماره…….مورخ……..دفتر ازدواج………………..با آقای/خانم………….ازدواج نموده ام که ثمره این ازدواج ……………….فرزند…………….می باشد از آنجائیکه به دلیل اختلافات موجود از یکدیگر بصورت متارکه زندگی می کنیم یا حدود…سال است که به لحاظ اختلافات فی مابین از هم جدا شده ایم وفرزند مشترک در نزد وی است با لحاظ آنکه تا ۷سالگی حضانت فرزند با مادریا بعداز ۷سالگی با پدر است لکن ایشان اعتیاد بمواد مخدر دارد و همچنین بموجب دادنامه…مورخ…دادگاه انقلاب اسلامی…به اتهام استعمال مواد مخدر به…محکوم گردیده است با وضع موجود صحت وسلامت جسمانی فرزند مشترک در معرض خطر می باشد ؟

پاسخ:

دادخواست به خواسته صدور حکم بر سلب حضانت وسرپرستی فرزند مشترک بنام…وتعیین حضانت او برای خود به استناد بند ۱ ماده ۱۱۷۳قانون مدنی بدهید وبه این مدارک استناد نمائید:۱-سند ازدواج۲-معرفی خوانده به پزشکی قانونی ۳-مدارک اثبات محکومیت مذکور در صورت دسترسی استناد کنید.

نکته:دادخواست به خواسته صدور حکم برسلب حضانت وسرپرستی فرزند مشترک وتعیین حضانت برای او در موارد دیگری نیز که صحت جسمانی و تربیتی طفل در معرض خطر باشد نیز داده می شود باید توجه داشت در اینموارد والدین طفل به دلیل طلاق یا اختلافات خانوادگی بصورت جدا و متارکه از یکدیگر زندگی می کنند  که به تعدادی از این موارد اشاره می شود :۱-اعتیاد زیان آور به الکل یا قمار بازی یا اعتیاد به مواد مخدر که دراینموارد غالباً درخواست کننده مدعی است خوانده مشروبات الکلی استفاده می کند وبا توجه به سابقه طولانی استفاده از مشروبات الکلی به آن اعتیاد پیدا نموده است وچون اعتیاد به مشروبات الکلی زیان آور است یا به لحاظ انحطاط اخلاقی قمار باز است یا وی به اتهام استعمال مواد مخدر محکوم شده است و اینچنین صحت جسمانی و تربیتی اخلاقی فرزند مشترک در معرض خطر است این دادخواست به استناد بند ۱ماده ۱۱۷۳قانون مدنی داده می شود.۲- اشتهار به فساد اخلاقی فحشاء که درخواست کننده بیان می دارد به لحاظ سوء رفتار در بد نام بودن از وی جدا شده یا قصد جدایی وطلاق دارد واخیراً نیز به موجب رای دادگاه محکوم شده است این دادخواست به استناد بند ۲ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی داده می شود.۳-ابتلاء به بیماری روانی که درخواست کننده غالباً درخواست بیان می نماید که طرف به بیماری روانی وعصبی دچار شده است و درحال حاضر قادر به کنترل خود ومواظبت از فرزند مشترکشان نمی باشد.۴-اجبار طفل به تکدی گری که براین اساس درخواست کننده مدعی است طرف فرزند مشترک را به تکدی گری وادار یا تشویق نموده است این دادخواست به استناد بند۴ماده ۱۱۷۳قانون مدنی داده می شود.۵-تکرار ضرب وجرح خارج ازحد متعارف درخواست کننده غالباً بیان می دارد طرف به بهانه های واهی فرزند مشترکشان را مورد ضرب و جرح قرار می دهد که به این لحاظ فرزند مذکور در بیمارستان بستری شده این دادخواست به استناد بند۵ماده۱۱۷۳قانون مدنی داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

ایا این سایت نیاز شما را مرتفع نموده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 139
 • 105
 • 173
 • 133
 • 62,237