88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

بسمه تعالی اشاره : به موجب قانون هر انسان از آغاز تولد تا پایان حیات واجد اهلیت برای دارا بودن حقوق است. اهلیت دو نوع است : «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفاء» آنچه در مورد محجورین ( که حق اجرای حقوق را ندارد) مورد بحث است، اهلیت استیفاء است. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین محجور نامیده شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند. لذا برای این اشخاص قیم تعیین می شود. قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی ( در صورت نبودن ولی قهری و وصی ) برای او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است. در ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی تصریح شده است که : ” محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده است. برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود :
۱ ) برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲ ) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان کودکی آنان بوده و ولی خاص نداشته باشند. ۳ ) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها نباشد( در مورد مجانین و اشخاص غیر رشید دادستان مکلف است پس از تقاضای صدور حکم حجر و قطعیت آن نصب قیم نماید ).
ترتیب تعیین قیم :
در مواردی که برای صغیر، غیر رشید و مجانینی که ولی خاص ندارند و باید برای آنها قیم نصب شود، اشخاص ذیل مکلفند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع دهند :
_ ابوین در موتردی که باید برای اولاد آنها قیم تعیین شود. _ در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها، اقربایی که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.
_ زن یا شوهر شخصی که برای زوج یا زوجه او باید قیم تعیین شود .
_ علاوه بر اشخاص فوق الذکر، شهرداری ها، اداره های آمارو ثبت احوال و مامورین آنها، دهبان و بخشدار در هر محل.

دادگاههای صلاح برای رسیدگی به امور قیومت
امور قیومت در صلاحیت دادگاه عمومی ای است که اقامتگاه محجور در حوزه آن واقع شده باشد ولیکن در بعضی موارد محجور در ایران اقمتگاه معینی ندارد، در این صورت دادگاهی که محجور در حوزه آن ” سکونت ” دارد برای رسیدگی به امور قیومت صالح است.
در صورتی که محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، در هر دو صورت رسیدگی به امور قیومت، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. برای تسریع در امور محجورین مقیم یا ساکن در خارج از ایران ، به مامورین کنسولی ایران اختیار داده شده که در مورد محجورین ایرانی که در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند، باید مطابق قانون قیم موقت تعیین نمایند و تا ۱۰ روز پس از نصب قیم، مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. البته نصب قیم از طرف مامور کنسولی وقتی قطعی می گردد که دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند. اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با خود دادگاه است.

در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا قیم تعیین کرده، می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارد، قیم تعیین نماید و در صورتی که برای هیچ یک از صغار قیم تعیین نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد صلاحیت تعیین قیم برای تمام صغار را خواهد داشت. اگر معلوم نباشد که کدام یک از صغار کوچکترند، هر یک از دادگاه ها که یکی از صغار در حوزه آن اقامت دارد صالح است . اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

اشخاصی که به سمت قیم تعیین می شوند : به موجب ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، دادستان موظف است به غیر از اشخاصی که در ماده ۱۳۳۱ آن قانون از قیومت ممنوع شده اند در صورت مناسب بودن به دادگاه معرفی کند. اشخاص ذیل نباید به سمت قیومت معین شوند :
۱ ) کسی که خود تحت ولایت یا قیومت هستند.
۲ ) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
۳ ) کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل وشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴ ) کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵ ) کسانی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجورداشته باشند. شایان ذکر است تا وقتی که در میان خویشاوندان محجور شخص مورد اعتماد و شایسته وجود دارد، دادستان نباید از غیر اقوام و نزدیکان محجور کسی را به قیومت معرفی نماید.همچنین از اقربای محجور پدر یا مادر (مادام که شوهر ندارد) به شرط داشتن صلاحیت، برای قیومت بر دیگران مقدم است و در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیومت، بر دیگران مقدم است.

در صورتی که زن و شوهر به قیومت انتخاب شود، نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. در عمل نیز اغلب برای اینکه نصب قیم به دلیل عدم رضایت شوهر زن به تعویق و تاخیر نینجامد، از همان ابتدا رضایت شوهر کسب می شود. قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت، قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد، دادستان شخصی دیگری را به دادگاه به عنوان قیم معرفی می کند. اختیارات و وظایف قیم

قیم مسوول تکلیفی است که قانون بر عهده او قرار داده است. چنانچه قیم در وظایف خود قصور ورزد، مسوول جبران زیان وخسارت وارد شده به مولی علیه خواهد بود. ۱ ) وظایف قیم نسبت به شخص مولی علیه :

مواظبت از مولی علیه با قیم است و او باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید. در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون همسر اختیار کند و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم آنها را طلاق می دهد.

در مورد اشتغال به کار و پیشه نیز ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد. در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. محجور جز به اشتغال به کار یا کسب و استفاده از لوازم کار و کسب، نمی تواند تصرفات یا اقدامات دیگری در حاصل کار و مصنوع خود نماید.

۲ ) وظایف قیم نسبت به اموال مولی علیه :

اولین وظیفه قیم قبل از مداخله در اموال و امور مولی علیه تهیه صورت جامعی از کلیه دارایی های محجور می باشد. وی مکلف است یک نسخه از صورت اموال را به امضای خود برای دادستان بفرستد تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم به عمل آورد. دادستان نیز بعد از ملاحظه صورت دارایی و انجام تحقیقات لازم، مبلغی را که ممکن است هزینه سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی او ممکن است لازم شود معین می نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ تعیین شده خرج کند مگر با تصویب دادستان.

شایان ذکر است در دادسرا و اداره امور سرپرستی، به محض اطلاع از وجود محجور و قبل از تعیین قیم برای او نمایندگان خود را به محل سکونت او اعزام می کند.این نمایندگان قانونی که اغلب مامورین انتظامی می باشند، جهت تحقیق درباره اموال و سایر امور مربوط به محجور، به تحقیق درباره تعداد صغار، میزان دارایی مجنون یا متوفی، وجود یا عدم وجود ولی خاص، هویت بستگان، نزدیکان یا افراد شایسته قیمومت و میزان درآمد و هزینه سالیانه می پردازند و نتیجه را در اوراق چاپی خاصی که به همین منظور تهیه شده درج می نمایند. سپس اوراق مذبور را به امضاء وارث کبیر و اشخاصی که در موقع صورت برداری حاظرند رسانده و ضمن گزارش، به دادسرا ارسال می دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 55
 • 40
 • 391
 • 193
 • 62,580