88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد واگذاری نمایندگی یا شعبه موسسه

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد: واگذاری نمایندگی موسسه در شهرستان…………… استان …………. تحت عنوان …………………………….
نمایندکی شهرستان…………….. به آدرس پستی………………………………………………………………………………………
مدت قرارداد: مدت این قرارداد از تاریخ ………….. لغایت ……………… به مدت یک سال شمسی می باشد.
شرایط و مفاد قرار داد:
نمایندگی موسسه با سرمایه گذاری منقول و غیر منقول متقاضیان تاسیس هر نمایندگی در سطح کشور ویا خارج از کشور
راه اندازی شده و دفتر مرکزی موسسه هیچ دخالتی در مالکیت آن نخواهد داشت و اساساً کلیه سرمایه گذاری هر نمایندگی متعلق به متقاضیان تاسیس آن نمایندگی می باشد ،مگر اموال منقول و غیر منقولی که از سوی افراد حقیقی و حقوقی به نمایندگی موسسه هدیه و واگذار می شود که در آن صورت این اموال منقول و غیر منقول اهدائی متلعق به دفتر مرکزی موسسه خواهد بود و نمایندگی ها می بایست اسناد مالکیت و مالی آن را به نام دفترمرکزی موسسه آموزشی علامه طبرسی منتقل و صادر نمایند .
نمایندگی ها می توانند مطابق با موضوع فعالیت موسسه ( ماده 2 اساسنامه) و فقط در چهارچوپ همین موضوع فعالیت نمایند . در صورت کسب مجوزهای جدید از سوی موسسه ، نمایندگی ها نیز می توانند با کسب مجوز از دفتر مرکزی در راستای مجوزهای صادره جدید فعالیت نمایند .
کلیه درآمدهای نمایندگی ها منحصراً به شماره حساب …………… نزد بانک ملت سراسر کشور به نام………………. موسسه واریز می گردد و نمایندگی ها حق افتتاح هیچ حساب بانکی دیگری به نام موسسه تا اطلاع ثانوی و مصوبه جدید هیات مدیره در این زمینه را نداشته و درآمدهای نمایندگی را نمی توانند تا زمان ابلاغیه جدید به غیر ازحساب بانکی فوق کارسازی نمایند .
نوع و میزان پرداختها ، هزینه ها و خرید لوازم و ملزومات، حقوق و دستمزد پرسنل نمایندگی هائیکه با هزینه دفتر مرکزی موسسه راه اندازی می شوند با پیشنهاد رئیس هر نمایندگی و تصویب موسسه امکان پذیر بوده و نمایندگی ها راساً حق هیچ گونه اقدامی ندارند .
موسسه پس از حسابرسی، 25 درصد از درآمدهای ناخالص سالیانه نمایندگی ها را (به غیر از برگزاری آزمونها وسنجش های سراسری و منطقه ای از کل مبالغ واریزی (موضوع بند 3-3) کسر و مابقی را به حساب نمایندگی ها کارسازی می نماید. /
تبصره 1 : زمان پرداخت درصد نمایندگی ها ، پس از رسیدگی های مالی و حسابرسی از سوی دفتر مرکزی موسسه به نمایندگی ها ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 : هیات مدیره موسسه در خصوص میزان افزایش یا کاهش درصد هر یک از نمایندگی ها میتواند اتخاذ تصمیم نماید .
تبصره 3 : در خصوص برگزاری آزمونها وسنجش های سراسری و منطقه ای، چنانچه نمایندگی ها در زمینه راهنمایی،مشاوره و ثبت نام از داوطلبین وهم چنین تبلیغات محلی (جراید و صدا وسیمای محلی) وتامین مکان آزمون و عوامل اجرایی آن همکاری مستقیم داشته باشند بمیزان بیست درصد به ازاء حق ثبت نام هر داوطلب به نمایندگی ها پرداخت خواهدشد در غیر اینصورت و در صورت اقدام مستقیم موسسه برای برگزاری این آزمون وسنجش ها، چنانچه نمایندگی ها به عنوان همکار غیر مستقیم در حوزه نمایندگی خود با موسسه همکاری داشته باشند حق الزحمه آنها طبق مصوبه هیات مدیره موسسه پرداخت می گردد.
تبصره 4 : پنج درصد علاوه بر درصد های فوق در اختیار ریاست عالیه موسسه بوده که در صورت صلاحدید و رضایتمندی از نحوه فعالیت و تلاش نمایندگی ها قابل پرداخت خواهد بود.
نمایندگی موسسه به منظور حسن انجام کار و اجرای دقیق تعهدات خود چک بانکی به بمبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان تضمین وحسن انجام این قرارداد به شماره حساب…………… و به شماره سریال………….نزد بانک……………. شهرستان ……..شعبه …………… در وجه دفتر مرکزی موسسه صادر و تحویل امورمالی موسسه نموده است.
نمایندگی بر اساس همکاریهای دوره یک ساله با موسسه راه اندازی می شود و تا زمانی که تخلفی انجام ندهدو هم چنین نسبت به پرداخت شارژ سالانه خود به موسسه اقدام نماید این همکاری ها ادامه خواهد داشت .
نمایندگی های مستقر در استانهای بزرگ کشور علاوه بر پرداخت درصدهای مربوط سالانه ( موضوع بند 3-5) می بایست سالانه حداقل به مبلغ بیست میلیون ریال و نمایندگی ها ی مستقر در سایر استانها می بایست سالانه حداقل به مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان شارژ و استمرار فعالیت نمایندگی به دفتر مرکزی موسسه پرداخت نمایند .
تبصره 1: این مبلغ می بایست توسط نمایندگی ها ، در آغاز هر سال همکاری به موسسه پرداخت گردد .
تبصره 2 : هیات مدیره می تواند بنا به ضرورت و به منظور تشویق و یا توبیخ نمایندگی های موسسه نسبت به افزایش یا کاهش میزان شارژ هر نمایندگی اتخاذ تصمیم نماید .
تبصره 3 : مبنای تشخیص استقرار نمایندگی های موسسه در استانها برای تعیین میزان شارژ نمایندگی ، دفتر مرکزی موسسه خواهد بود .
نمایندگی موسسه در حین همکاری با دفتر مرکزی موسسه ،حق هیچگونه همکاری با سایر مراکز یا موسسات آموزشی و غیر آموزشی در داخل و خارج از کشور را ندارد .
نمایندگی موسسه حق مکاتبات اداری و غیر اداری با مقامات عالیه کشور ،روسای دستگاهها و سازمانهای بزرگ کشور و هیچ یک از مقامات لشگری و کشوری و … را ندارد .
محل فعالیت نمایندگی همان محلی است که هیات مدیره تصویب می نماید و نمایندگی برای تغییر آدرس یا جابجائی محل فعالیت خود می بایست با ذکر دلیل منطقی از دفتر مرکزی موسسه مجوز کسب نماید .
فرمت تابلو ، سربرگ ، پاکت نامه و مهر نمایندگی توسط دفتر مرکزی موسسه تعیین و تهیه شده و به نمایندگی ابلاغ خواهد شد و نمایندگی حق ندارد فراتر از آن چه که هیات مدیره در این زمینه مصوب نموده است اقدامی داشته باشد .
نوع و طول برگزاری دوره ها ، مقاطع تحصیلی ، سرفصل برگزاری دروس ، میزان شهریه و هزینه برگزاری دوره ها از سوی دفتر مرکزی موسسه به نمایندگی ابلاغ می گردد .
تبصره 1 : نمایندگی می تواند دوره های آموزشی مورد نیاز خود و میزان شهریه برگزاری آن را به دفتر مرکزی موسسه پیشنهاد تا پس از تصویب در کمیته های مربوط و کسب مجوز لازم اجراء نماید .
تبصره 2 : نمایندگی می بایست آمار دقیق ثبت نامی دانشجویان و فراگیران خود را به تفکیک نوع رشته ها و مقاطع مربوط در ابتدای هر ترم تحصیلی به دفتر مرکزی موسسه ارسال دارد .
نمایندگی می بایست سوابق کلیه مدرسین خود را جهت همکاری و کسب مجوز تدریس در نمایندگی به دفتر مرکزی موسسه ارسال نماید .
نمایندگی حق صدور هیچگونه مدارک تحصیلی برای هر یک از دانش آموختگان خود را راسا نداشته و کلیه مدارک آموزشی و گواهینامه های پایان دوره دانش آموختگان موسسه در سراسر کشور پس از رسیدگی های لازم منحصراً با امضاء مسئولین دفتر مرکزی موسسه و رئیس نمایندگی مربوط صادر خواهد شد .
تبصره 1 : در صورت ضرورت صدور گواهی از سوی نمایندگی ، مراتب پس از رسیدگی در هیات مدیره موسسه در خصوص نحوه صدور گواهینامه ها رسیدگی و متعاقباً آئین نامه آن به نمایندگی ابلاغ خواهد شد .
روسای نمایندگی با حکم ریاست عالیه موسسه منصوب و معاونین نمایندگی با پیشنهاد رئیس هر نمایندگی و تائید هیات مدیره موسسه با حکم ریاست عالیه برای مدت معین منصوب خواهند شد .
تبصره 1 : اصل رضایتمندی دفتر مرکزی از حسن انجام وظیفه و اجرای دقیق مقررات و … روساء و معاونین نمایندگی برای صدور و تمدید حکم لازم و ضروری است .
نمایندگی موظف است تراز مالی ماهانه و سالانه خود را به دفتر مرکزی موسسه به طور مرتب ارسال دارد .
نمایندگی حق واگذاری اختیارات خود را به غیر ندارد و اساساً نمی تواند هیات مدیره یا هیات موسسی در این زمینه تشکیل داده و یا با امتیاز این موسسه ؛ موسسه ، دفتر ، شرکت ، بنگاه ، کانون ، مجمع یا مجتمع دیگری به نام این موسسه یا با نام دیگری ایجاد و حتی تبدیل وضعیتی در این زمینه داشته باشد .
چارت سازمانی نمایندگی پس از تصویب در هیات مدیره ، از سوی دفتر مرکزی موسسه اعلام و ابلاغ می گردد .
تبصره 1 : نمایندگی می تواند در این زمینه نیازهای سازمانی خود را جهت رسیدگی و تصویب به دفتر مرکزی موسسه پیشنهاد نماید .
نمایندگی مسئول پاسخگوئی و حسن انجام کلیه امور نمایندگی بوده که زیر نظر مستقیم دفتر مرکزی موسسه انجام وظیفه می نماید و به طور کلی متقاضیان تاسیس و روسای نمایندگی در کلیه زمینه فعالیتها و تعهدات آن از قبیل راه اندازی ، سرمایه گذاری ، تامین نیروی انسانی ، تامین حقوق و مزایای پرسنل و مدرسین ، بیمه و دارایی و مالیات ، تعهد به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و … مسئول کامل بوده و دفتر مرکزی موسسه هیچ گونه مسئولیت و نقشی در این زمینه ندارد .
در صورت عدول نمایندگی از حدود اختیارات خود ، رئیس نمایندگی می بایست پاسخگو بوده که در صورت عدم تمکین ، هیات مدیره می تواند وی را عزل و پس از تسویه حسابهای قانونی ، نمایندگی را به فرد واجد شرایط دیگری واگذار و یا نمایندگی را منحل نموده و خسارتهای لازم را اخذ کند .
نمایندگی موظف است در صورت مذاکره یا مکاتبه هر گونه نهادها و سازمانها ، وزارتخانه ها ، دفاتر ، بنگاهها و موسسات ، شرکتها ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای افزایش فعالیت ، تبدیل وضعیت و یا ارتقاء و توسعه بیشتر و … فوراً مراتب را به دفتر مرکزی موسسه منعکس نموده تا هیات مدیره دراین زمینه تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید و چنانچه نمایندگی خودسرانه اقدامی در این مورد به عمل آورد ضمن جبران خسارتهای مادی و معنوی ، تصمیمات و اقدامات نمایندگی در این مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و ترتیب اثری نخواهد داشت و شخصا می بایست در این زمینه پاسخگو باشد .
نمایندگی موظف است هر زمان که هیات مدیره تصمیم به بازرسی و یا حسابرسی نمایند، همه گونه همکاریهای لازم معمول داشته و حسابرسان موسسه که بنا به تشخیص موسسه انتخاب و به نمایندگی اعزام می شوند حکم حسابرسان قانونی را داشته و می توانند به تمامی اسناد و مدارک مالی ، غیر مالی ، اداری و آموزشی و … در نمایندگی دسترسی داشته باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 29
 • 19
 • 391
 • 193
 • 62,561