88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد واگذاری فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

بخشی از متن قرارداد:
شرح و حدود خدمات
نظارت بر عملیات کیسه گیری و بارشماری :
نظارت بر امر تخلیه کشتی
نظارت بر حواله های صادره از سوی پیمانکار حمل و نقل .
تهیه و ارائه گزارش از چگونگی عملیات تخلیه و حمل به انبار و دپو
نظارت بر امور کیسه گیری از جمله رعایت اوزان کیسه ها و توزین تصادفی کیسه ها
نظارت بر چگونگی خروج کالا از انبار
ثبت توقفات عملیات کیسه گیری با ذکر ساعت و علت توقف .
تهیه گزارش روزانه از عملیات فوق الذکر و همچنین وضعیت انبار ها از جمله چگونگی نظافت و چیدمان کیسه خالی و نگهداری کیسه های ضایعاتی و غیره .
ثبت اطلاعات در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی :
اعمال مقصد حمل کود و صدور حواله و مجوز حمل
تأییدمجوز حمل استانها و صدور دستور حمل به پیمانکار حمل و نقل
صدور مجوز خروج بار از پتروشیمی پس از صدور معرفی نامه توسط پیمانکار
ثبت بارنامه های صادره
تهیه گزارش حمل 30 روزه کود اوره و ارسال گزارش به استانها جهت اعلام وصول
پیگیری بارنامه های به مقصد نرسیده.
اخذ حواله از استانها براساس سهمیه .
ارسال آمار روزانه .
ارسال آمار ماهیانه ، طراحی و تایپ جداول و نمودارهای مختلف برحسب ضرورت .
بررسی حمل روزانه با پیمانکار حمل
حفظ و نگهداری سیستمهای رایانه ای در اختیار و روز آمد نمودن امکانات
ثبت و صدور اظهارنامه واگن های بارگیری شده
ارسال آمار روزانه ستاد
بایگانی اسناد و مدارک بصورت استاندارد
ثبت آمار کیسه های خالی ، تحویلی و مصرفی در سیستم
ارائه گزارشات به مدیر نمایندگی
ارائه گزارشات سیستم در خصوص کیسه ها
انجام مکاتبات مربوطه
نحوه پرداخت:
پرداخت بر اساس تأئید کارفرما در2 مرحله صورت میگیرد :
پرداختهای ماهانه به مبلغ …………. ریال در پایان هر ماه پس از کسر کلیه کسورات قانونی ( بدون احتساب اضافه کاری پرسنل خدماتی ) می باشد .
کارفرما ازهر صورتحساب ارائه شده توسط پیمانکار ، معادل ده درصد بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و مابقی به پیمانکار پرداخت میشود . کسورات ده درصد تضمین حسن انجام کار پس از انجام کامل مفاد قرارداد و درصورت تائید کارفرما ، به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
افزایش و کاهش قرارداد :
کارفرما میتواند مقادیر موضوع قرارداد را با حفظ سایر شرایط و در مدت قرارداد حداکثر تا 25% کاهش یا افزایش دهد .
تعهدات کارفرما :
کارفرما موظف است با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران از سوی پیمانکار ذیربط ، که پس از دوبار اخطار با فاصله یکماه صورت میگیرد با رعایت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد با پیمانکار مزبور ممنوع میباشد .
کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به پیمانکار معرفی مینماید .
کارفرما متعهد میشود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیارپیمانکار قراردهد
کارفرما مجاز است بر اساس ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به واریز مالیات متعلقه پس از کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار به حسابهای مربوط در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .
کار فرما در خصوص غذا ، سرویس ایاب و ذهاب و سایر امکانات رفاهی به پرسنل پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی ندارد بدیهی است در صورت تحویل غذا نرخ قیمت تمام شده از صورت حساب پیمانکار کسر میگردد .
کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال افزایش دستمزد و قیمتها در طول قرارداد ندارد و هیچ گونه افزایش نرخی تا زمان اتمام قرارداد مورد عمل قرار نخواهد گرفت .
کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد با افراد ( حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تأیید بالاترین مقام دستگاه رسیده است بعنوان ناظر به پیمانکار معرفی نماید .
در صورت نیاز به اعزام نیروهای پیمانکار به ماموریت از جانب کارفرما هزینه های مربوطه طبق اسناد مثبته توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد .
تعهدات پیمانکار
کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار بعهده پیمانکار میباشد و دستگاههای اجرایی ( کارفرما جز در اجرای تبصره یک ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت )
در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف پیمانکار شود ، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی ، حسب مورد انجام خواهد دا د و متناسباً هزینه های مدیریت پیمانکار کاهش خواهد یافت.
پیمانکار موظف است نسبت به معرفی یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام امور موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی مینماید .
پیمانکار متعهد میگردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را بمیزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بکار گیرد .
پیمانکار متعهد میگردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی ( حداقل 44 ساعت کار در هفته ) که به تأئید کارفرما میرساند انجام دهد .
پیمانکار متعهد میگردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . در صورت قصور ،عدم انجام تعهدات و کوتاهی یا عدم حضور هر یک از پرسنل پیمانکار درمحل کار ، به ازاء هر روز معادل دو برابر حقوق متعلقه روزانه ، از پرداختی به پیمانکار کسر می شود .
پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد .
هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار میبایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد .
پیمانکار مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأئید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید .
در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان بعهده پیمانکار می باشد .
پیمانکار متعهد میگردد برای نیروی انسانی خود در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .
پیمانکار متعهد میگردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود ( جهت واگذاری کار ) بدهد .
ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما پاسخگوست ومی بایست در صورت عدم تائید کارفرما نسبت به جایگزینی نیرو اقدام نماید .
کارگران پیمانکار متعهد به استفاده از لباس مناسب و متحد الشکل جهت انجام امورمحوله و دارای کارت شناسایی و حسن اخلاق و رعایت ماده 38 بیمه کارگران سازمان تأمین اجتماعی میباشند .
پیمانکار ملزم به استفاده از وسائل ایمنی و حفاظتی در حین انجام کار می باشند و در صورت بروز هرگونه حوادثی کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
کارفرما حق نظارت مستمر و دائمی خود را در طول کلیه مراحل انجام خدمات که توسط نیروهای پیمانکار انجام می شود برای خود محفوظ داشته و گزارش موارد تخطی را به پیمانکار اعلام مینماید . پیمانکار نیز ملزم به رفع موانع و مشکلات در اسرع وقت می باشد .
نیروی انسانی که توسط پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد در محلهای اجرا بکار گمارده می شود عوامل پیمانکار محسوب شده و تعهد پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه مطابق با قوانین وزارت کار و امور اجتماعی بعهده پیمانکار بوده و کار فرما در این خصوص هیچ نوع مسئولیت و تعهدی ندارد .
چنانچه در مدت اجرای قرارداد حوادث در حین کار، بیماری ، مصدومیت و نقص عضوی ناشی از کار برای عوامل و پرسنل پیش آید جبران غرامت و خسارت بعهده پیمانکار است .
کارگران پیمانکار ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی درحین انجام کار می باشند و در صورت بروز هرگونه حوادثی کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
پیمانکار مکلف است از نیروی انسانی با ملیت ایرانی ، مورد اعتماد و دارای صلاحیت اخلاقی،کارت بهداشت ،برگ عدم سوء پیشینه استفاده نماید .
پرداخت کلیه حقوق و کسورات قانونی اعم از مالیات و حق بیمه طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی ، کمک هزینه مسکن ، پاداش و عیدی آخر سال ، بن کالای اساسی ، لباس و حقوق زمان بیکاری و سایر کسورات که به این قرارداد تعلق بگیرد ، به عهده پیمانکار است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 82
 • 64
 • 173
 • 133
 • 62,202