88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد طبخ غذا

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از تهیه مواد , طبخ , سرویس دهی و توزیع غذا به صورت روزانه به شرح ذیل در رستوران ( ناهارخوری ) کارخانجات توسط پیمانکار در شش (6) روز هفته (شنبه الی پنج شنبه ) و تعطیلات رسمی پیش بینی شده ( به صورت کشیک ) با بهره برداری از آشپزخانه کارفرما با تمام تجهیزات و دستگاه های موجود در آن به شرح صورت انواع غذاهای مندرج پیوست شماره یک و با رعایت سایر شرایط مندرج در این قرارداد اوزان انواع غذا برابر پیوست شماره 2 می باشد .
الف) روزانه حدوداً یک هزار و ششصد و سی (1630) پرس غذا .
ب) برنامه غذایی هفتگی یا ماهیانه مشمول روزهای جمعه نمی گردد .
تبصره : کارفرما می تواند بدون رعایت محدودیت , مقادیر تولید موضوع قرارداد در روز تا حدود بیست و پنج درصد از محل ماده هفده افزایش یا کاهش دهد .
در هر صورت کارفرما باید این تغییر را حداکثر ده روز قبل به اطلاع پیمانکار برساند .
اسناد و مدارک قرارداد :
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر :
قرارداد خاص
شرح خدمات پیمانکار ناهارخوری کارخانجات در دو برگ
پیوست شماره یک شامل صورت غذاها و قیمت واحد آنها در یک برگ
پیوست شماره دو قرارداد در چهار برگ
پیوست شماره سه قرارداد در دو برگ مشخصات مواد اولیه مواد مصرف اغذیه .
پیوست شماره چهار قرارداد دستورالعمل بهداشت ( مواد غذایی , محیط , فردی ) در چهار برگ
اعلامیه بهداشتی ( سالم سازی سبزیجات ) در یک برگ .
دستورالعمل وسایل و لوازم کار در یک برگ .
فهرست غذای هفتگی یا ماهیانه .
دستورکارها که در طول مدت قرارداد از طرف نماینده معرفی شده از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت که به صورت مستمر در آشپزخانه و رستوران پیمانکار ابلاغ می گردد .
برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد .
دستورالعمل های اجرایی که در طول مدت قرارداد تهیه و توسط نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می گردد .
مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ تحویل آشپزخانه رستوران به مدت یک سال خواهد بود .
مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد ……… ریال می باشد که براساس میانگین قیمت های واحد مندرج در پیوست شماره یک قرارداد و تعداد پرس های غذای پیش بینی در ماده یک برای مدت قرارداد برآورد گردیده است .
( قیمت پیشنهادی شرکت کننده در مناقصه در این قسمت قید نگردد ) و لازم است در همان پاکت « ب » قیمت درج شود .
تبصره 1 : مبلغ قطعی قرارداد طبق بهای واحد پیوست شماره یک قرارداد و تعداد پرس های غذای تهیه شده براساس آمار ارائه شده از طرف کارفرما تعیین می گردد .
تبصره 2 : کارفرما می تواند در مقابل تقاضای کتبی پیمانکار و ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی حداکثر تا میزان 25% مبلغ کل معامله را به عنوان پیش پرداخت در وجه پیمانکار پرداخت نماید .
نظارت در اجرا و نماینده کارفرما
نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده اداره رفاهی و خدمات می باشد . پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت کارفرما در حدود شرح خدمات و دستور کارها و اسناد و مدارک پیمان می دهد اجراء کند . لکن در هر صورت این امر رافع مسئولیت های پیمانکار نخواهد بود . دستگاه نظارت می تواند به صورت مستمر در آشپزخانه و رستوران مرکز حضور داشته باشد و نظارت کامل بر نحوه پخت و توزیع غذا و همچنین اجرای صحیح دستورالعمل های بهداشتی را به کارشناسان تغذیه و بهداشت و کارشناسان اداره نواحی واگذار نماید .
اداره کل تدارکات به عنوان نماینده کارفرما می باشد .
بکارگماردن نیروی انسانی مورد لزوم
پیمانکار مکلف است کلیه نیروی انسانی مورد لزوم برای اجرای تعهدات و عملیات و نگهداری کارگاه و ابزار و تجهیزات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور و از میان افراد سالم و بدون نقص عضو , مجرب و کارآزموده تأمین و انتخاب نماید .
پیمانکار موظف است کلیه عوامل انسانی خود را که در جهت اجرای تعهدات این قرارداد به کار می گمارد با هزینه خود بیمه عمر و حوادث کار و راه آهن نماید , و در این زمینه کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت .
ضمناً پیمانکار و کلیه کارکنان وی ملزم به رعایت ضوابط ایمنی و حفاظتی و مقررات سیر و حرکت راه آهن می باشد و پیمانکار مکلف است مقررات مذکور را به کلیه کارکنان خود آموزش داده و در صورت لزوم نسبت به اخذ آیین نامه و مقررات سیر و حرکت راه آهن اقدام نماید .
در صورت بروز هرگونه حادثه از جمله ( فوت , نقص عضو و غیره ) کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمانکار و کارکنان وی نخواهد داشت و چنانچه حادثه ای ایجاد گردد پیمانکار متعهد است که خسارات وارده تحت هر عنوان که از طرف مراجع ذیصلاح تعیین می گردد پرداخت و به نحوی عمل نماید که هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نگردد .
پیمانکار مکلف است خود و کارکنانش در تمام مراحل اجرای کار رعایت اصول بهداشتی را نموده و استانداردهای آن را رعایت نمایند و کارکنان مذکور باید کارت بهداشتی داشته باشند .
پیمانکار و عوامل انسانی وی موظفند کلیه مقررات اداری ( به استثناء ساعات کار عوامل پیمانکار ) و انضباطی محل کار را رعایت نمایند و به هر صورت پیمانکار مسئول پاسخگویی به عدم رعایت موارد فوق می باشد .
چنانچه بنا به تشخیص کارفرما در هر موقع یک یا چند نفر از کارکنان پیمانکار صلاحیت اخلاقی و فنی لازم را نداشته باشد پیمانکار موظف است بلافاصله پس از اعلام کتبی کارفرما نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید . این اقدام پیمانکار هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارکنانی را که در آشپزخانه و رستوران بکار می گیرد با هماهنگی اداره تدارکات به واحد گزینش جهت تشکیل پرونده گزینش معرفی نماید مع هذا در تمام مدت قرارداد پیمانکار مسئول اعمال پرسنل خواهد بود .
کلیه کارکنان پیمانکار شاغل در آشپزخانه و رستوران باید از روپوش , کلاه و پیش بند سفید , چکمه سفید استفاده نمایند و در موقع سرو غذا استفاده از دستکش یک بار مصرف الزامی می باشد .
بکار بردن ابزار و تجهیزات
کارفرما توسط دستگاه نظارت خود دستگاه ها و تجهیزات آشپزخانه و رستوران را در هنگام شروع قرارداد و در حد امکانات موجود و با تنظیم صورت مجلس در جهت انجام تعهدات پیمانکار به طور امانی در اختیار وی قرار می دهد . در صورت نیاز به تجهیزات و امکانات اضافی پیمانکار متعهد به تأمین آن با هزینه خود خواهد بود .
پیمانکار حق بیرون بردن ابزار و تجهیزات و اموال فوق و تولیدات آشپزخانه را از محل کار و یا محدوده های تعیین شده در این قرارداد را ندارد .
پیمانکار متعهد است عملیاتی که به وسیله ابزار تجهیزات انجام می شود به شکلی سرپرستی نماید که حداکثر بازده را با توجه به عرف و بازده ابزار و تجهیزات داشته و مسئول هرگونه خسارتی که در اثر کاربرد ابزار و تجهیزات بوجود می آید می باشد .
مصالح و لوازم
پیمانکار مکلف است کلیه مصالح و لوازم زیر را با برنامه زمان بندی و با در نظر گرفتن زمان لازم با هزینه خود تهیه و تأمین نماید .
گاز مصرفی به صورت بانک ( تانکر و کپسول )
البسه پرسنل شاغل در آشپزخانه و رستوران
مواد غذایی مورد نیاز
لوازم بسته بندی مخصوص توزیع غذا از جمله ظروف یکبار مصرف و مواد شستشو و پاک کننده .
لیوان یک بار مصرف جهت توزیع آب همراه غذا
هر نوع مصالح و لوازم که برای اجرای تعهدات این قرارداد ضروری می باشد .
کلیه مصالح و لوازم و موارد فوق باید مطابق شرایط مندرج در این قرارداد و با کیفیت بالا و استاندارد باشد . تشخیص مطلوبیت آنها با دستگاه نظارت کارفرما می باشد .
تأسیسات و تجهیزات کارگاه
ساختمان , تأسیسات و تجهیزات کارگاه که جهت انجام عملیات موضوع قرارداد مورد لزوم باشد و کارفرما آنها را در مالکیت و یا در اختیار خود وجود داشته باشد به پیمانکار به طور امانی تحویل می نماید و پیمانکار افرادی که جهت نگهداری و یا توسعه آنها مورد نیاز باشد طبق ماده هفت بکار می گمارد .
انبارداری اموال , ابزار و تجهیزات
پیمانکار اقدامات لازم در مورد انبارداری دقیق و صحیح ابزار و تجهیزات , مصالح و تولیدات آشپزخانه به عمل آورده و افرادی که برای این کار مورد نیاز باشند به مسئولیت خود و یا موافقت کارفرما طبق ماده هفت بکار می گمارد .
هزینه هایی که پیمانکار متعهد به تأمین آن می باشد .
پیمانکار در مقابل دریافت حق الزحمه برای اجرای کارهای موضوع قرارداد علاوه بر هزینه هایی که به موجب سایر مفاد این قرارداد بر عهده دارد متعهد به تأمین هزینه هایی به شرح زیر می باشد .
الف) کلیه هزینه های شخصی و جاری پیمانکار و عوامل انسانی خود در رابطه با اجرای این قرارداد .
ب) کلیه حقوق , مزایا و فوق العاده های نقدی و غیرنقدی اعم از حقوق ماهیانه , اضافه کار و پاداش , هزینه غذا , ایاب و ذهاب , لباس کار و وسایل ایمنی و لوازم کمک های اولیه و هزینه های پوشش بیمه ای در رابطه با انجام کار و یا شخصی و غیره برای افرادی که جهت اجرای تعهدات این قرارداد متعهد به تأمین آنها می باشد .
ج) هزینه مربوط به تعمیرات جزئی ماشین آلات و تجهیزات , تأسیسات داخلی آشپزخانه و رستوران ( تعمیرات کلی و عمده به عهده دستگاه نظارت می باشد .
د ) هزینه تعمیرات شبکه آب و برق داخل آشپزخانه .
و ) هزینه تأمین کلیه مصالح و لوازم موضوع ماده 9 قرارداد
ر) سایر هزینه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم می باید توسط پیمانکار جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد انجام گیرد .
شرایط و محل تحویل غذا
پیمانکار موظف است غذای موضوع قرارداد را به صورت سلف سرویس و بسته بندی شده با دریافت کوپن و یا به هر شکل دیگری که دستگاه نظارت تشخیص دهد در رستوران و یا محل های مورد نظر کارفرما توزیع نماید . توزیع ناهار براساس ساعات اعلام شده توسط دستگاه نظارت می باشد . پیمانکار در پایان هر روز آمار غذای تحویلی را براساس مدارک مذکور صورت مجلس می نماید . صورت مجلس مذکور در تعداد کافی نسخ تنظیم و یک نسخه از آن را پس از امضاء نماینده و دستگاه نظارت در اختیار پیمانکار قرار می گیرد تا به همراه کوپن های مصرفی و آمار غذای اعلام شده توسط کارفرما مبنای محاسبه صورت حساب های خود نماید .
تبصره : برنامه غذایی به صورت ماهیانه توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و در صورتی که کارفرما برنامه غذایی اعلام شده را بخواهد تغییر دهد حداقل 48 ساعت قبل به اطلاع پیمانکار می رساند .
سایر تعهدات پیمانکار
پیمانکار علاوه بر خدمات موضوع قرارداد مکلف به اجرای تعهدات زیر می باشد :
پیمانکار اعلام می نماید از محل اجرای کار بازدید به عمل آورده و از شرایط اجرا کار اطلاع کامل دارد و کلیه دستور کارها و دستورالعمل های ارائه شده از سوی کارفرما دستگاه نظارت را دریافت و تأیید نموده است .
پیمانکار متعهد است برنج مورد نیاز را از نوع طارم درجه یک و مواد اولیه نظیر گوشت , مرغ , رب گوجه فرنگی , آبلیمو و ادویه جات را از مراکز مورد تأیید و با نظر کارشناس بهداشت دستگاه نظارت تهیه نماید .
پیمانکار متعهد است کلیه اولویت ها و نقطه نظرات کارفرما دستگاه نظارت را در مراحل انجام کار موضوع قرارداد در نظر گرفته و براساس آن خدمات موضوع قرارداد را انجام دهد لیکن این امر رافع مسئولیت های پیمانکار در اجرای تعهدات نبود و درهر صورت پاسخگوی رفع معایب و نواقص کار خواهد بود .
پیمانکار موظف است تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش و اصول فنی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای انجام دهد .
پیمانکار موظف است هر پرس از انواع غذای موضوع قرارداد را برابر اوزان تعیین شده در پیوست شماره 2 قرارداد تهیه و توزیع نماید .
پیمانکار موظف است کیفیت مواد غذایی را قبل از طبخ و پخت به تأیید نماینده دستگاه نظارت ( کارشناس تغذیه ) برساند .
پیمانکار موظف است به هیچ عنوان از غذای پس مانده نگهداری و مصرف ننماید .
پیمانکار موظف است در تولید و بسته بندی و توزیع غذا علاوه بر رعایت کلیه نکات بهداشتی طبق مقررات اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی را دستورالعمل کارفرما در خصوص بهداشت مواد غذایی , بهداشت فردی , بهداشت محیط و نیز دستورالعمل وسایل و لوازم کار را دقیقاً رعایت و به مورد اجراء گذارد . دستورالعمل های مذکور جزء لاینفک قرارداد می باشد .
مسئولیت شستشوی کلیه ظروف , کف بدنه آشپزخانه و رستوران و دیواره ها و نظافت میزهای ناهارخوری به عهده و به هزینه پیمانکار می باشد . پیمانکار موظف است از مواد شستشو و پاک کننده استاندارد و مرغوب استفاده نماید .
انجام تعمیرات جزئی دستگاه ها و تجهیزات موضوع ماده 9 با پیمانکار می باشد . چنانچه دستگاه ها و تجهیزات مذکور نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد پیمانکار باید مراتب را به نحوی به کارفرما اطلاع دهد که هیچگونه وقفه در کار تهیه غذا ایجاد نشود و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارات وارده خواهد بود .
پیمانکار مکلف است در پایان قرارداد , آشپزخانه و رستوران و کلیه دستگاه های تجهیزات و آن را سالم و با تنظیم صورت مجلس که با تأیید دستورالعمل نظافت رسیده باشد به کارفرما تحویل دهد .
تعهدات و تسهیلات کارفرما
کارفرما موظف است ترتیبی فراهم که مجوز لازم برای ورود کارکنان پیمانکار تهیه شود.
کارفرما موظف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد آشپزخانه به ناهارخوری موضوع قرارداد را به انضمام تجهیزات و وسایل موجود طی صورت مجلس با حضور نماینده دستورالمعل نظافت به طور امانی در اختیار پیمانکار قرار دهد . کلیه تجهیزات و دستگاه ها و امکانات مذکور متعلق به کارفرما بوده و پس از خاتمه قرارداد پیمانکار مکلف است آنها را عیناً و به طور سالم تحویل کارفرما دهد .
کارفرما می تواند در صورتی که دستگاه ها و تجهیزات واگذاری فوق نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و پیمانکار بلافاصله نسبت به انجام آن اقدام ننماید رأساً نسبت به تعمیر آنها اقدام نماید و هزینه های متعلق را به اضافه 15% به عنوان هزینه های بالاسری از حق الزحمه پیمانکار کسر نماید .
کارفرما موظف است از طریق دستگاه نظافت خود بر کار پیمانکار و حسن اجرای تعهدات وی نظافت نماید و در پایان هر ماه صورت حساب کارهای انجام شده توسط پیمانکار را براساس شرایط مندرج در این قرارداد رسیدگی و پس از تأیید دستگاه نظافت و نماینده کارفرما پرداخت نماید .
کارفرما موظف است از طریق دستگاه نظارت خود دستورالعمل مربوط به زمان بندی و نحوه توزیع و تحویل موضوع قرارداد را جهت پیمانکار تهیه و در اختیار وی قرار دهد .
تأمین ظروف سلف سرویس با کارفرما می باشد .
هزینه مصرف تلفن , آب و برق آشپزخانه و رستوران به عهده کارفرما می باشد . هزینه گاز مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد .
تضامین قرارداد
به منظور انجام تعهدات و حسن اجرای تعهد موضوع قرارداد تضامین زیر از پیمانکار اخذ می گردد .
یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد در هنگام امضاء و مبادله قرارداد معادل ده درصد مبلغ برآوردی یک ساله قرارداد .
یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد در هنگام امضاء و مبادله قرارداد معادل ده درصد مبلغ برآوردی یک ساله قرارداد .
تحویلی این تضمین پس از استرداد کامل و سالم تجهیزات و دستگاه ها و آشپزخانه موضوع قرارداد به پیمانکار مسترد می گردد .
تبصره : در صورت عدم اجرای قرارداد و با قصور و یا کوتاهی از طرف پیمانکار در انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد و یا کسر در اقلام تحویلی کارفرما می تواند بدون هرگونه اقدام اداری و یا قضایی و حقوقی تمام یا قسمتی از ضمانت نامه های فوق را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار در این مورد حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
جرائم و تخلفات
چنانچه پیمانکار نتواند طبق برنامه تنظیمی غذای روزانه را به موقع و به طور کامل طبق آمار تسلیمی از سوی دستگاه نظارت تأمین نماید کارفرما می تواند غذای مورد نیاز را به هر ترتیب که ممکن است تهیه و معادل 50% درصد وجه پرداختی از بابت آن را به عنوان جریمه از هرگونه مطالبات پیمانکار کسر نماید .
چنانچه پیمانکار نتواند 2 روز متوالی و یا 6 روز متناوب موضوع قرارداد را به طور کامل تأمین نماید کارفرما می تواند علاوه بر کسر جریمه فوق قرارداد را فسخ نماید و ضمانت نامه حسن انجام تعهد قرارداد به شرح مندرج در ماده شانزده را به نفع خود منظور نماید .
چنانچه در اثر قصور پیمانکار , کارکنان کارفرما به صورت گروهی و یا دسته جمعی دچار مسمومیت غذایی گردند , پیمانار موظف به جبران هزینه های درمان و خسارات وارده خواهد بود , ضمناً کارفرما از پرداخت بهای مربوط به غذای آن عده از کارکنان مذکور خودداری نموده و علاوه بر آن معدل همان مبلغ را نیز به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی و حقوقی یا اداری برداشت خواهد نمود . بدیهی است پیمانکار در این خصوص مسئول پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی در برابر هرگونه ادعای احتمالی کارکنان خواهد بود و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت .
چنانچه براثر فعل یا ترک فعل پیمانکار و یا عوامل انسانی وی به کارگاه و تجهیزات منصوب در آن و یا لوازم و قطعات پیمانکار و مصالح و اقلام واگذاری موضوع پیمان خسارات وارد شود پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده به آنها بوده و کارفرما می تواند بدون نیاز به اقدامات اداری و یا قضایی و حقوقی اقدام به تعقیب موضوع و اخذ خسارت از پیمانکار نماید .
چنانچه در اثر قصور پیمانکار غذای پخته شده از لحاظ کیفی از حد متعارف پایین تر باشد کارفرما می تواند با اعلام دستگاه نظارت به عنوان جریمه از پرداخت بهای 1 الی 50 درصد غذای روزانه خودداری نماید .
افزایش یا کاهش قرارداد
در صورت لزوم کارفرما می تواند تا حدود بیست و پنج ( 25% ) موضوع قرارداد را کاهش و یا افزایش داده در هر شرایط تا قبل انقضاء مدت قرارداد به پیمانکار اطلاع خواهد داد و پیمانکار موظف است مطابق با مفاد قرارداد و مطابق قیمت و شرایط مقرره در این قرارداد نسبت به آن عمل نماید .
صورت وضعیت ماهانه و نحوه پرداخت حق الزحمه
پیمانکار هر روز 15 روز صورت وضعیت غذاهای تهیه و توزیع شده را براساس آمار اعلام شده توسط کارفرما متناسب با شرح خدمات قیمت های مندرج در پیوست شمار یک قرارداد تنظیم و به انضمام کوپن ها و دستور کارها و یا هرگونه اسناد اجراء کار که توسط نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت تا آن زمان به وی ابلاغ شده است را به نماینده کارفرما جهت تأیید ارائه و نماینده کارفرما نیز پس از تأیید آن توسط دستگاه نظارت مقدمات پرداخت را فراهم خواهد آورد .
نماینده کارفرما صورت وضعیت پیمانکار را بررسی نموده و همراه با تأییدیه دستگاه نظارت مقدمات پرداخت را فراهم خواهد آورد .
میزان حق الزحمه پیمانکار برای هر صورت وضعیت تأیید شده به شرح فوق پس از کسر کسورات قانونی به وی قابل پرداخت خواهد بود .
مالیات ها , حقوق بیمه های تأمین اجتماعی
پیمانکار تأیید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و حفاظت و ایمنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها که در زمان انعقاد قرارداد و مجری بوده است کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها جهت عوامل انسانی خود که در این قرارداد بکار گرفته است رعایت نماید . در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات مورد اشاره توسط پیمانکار متوجه کارفرما نخواهد بود .
آن قسمت از مالیات ها , حقوق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به این قرارداد که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت های پیمانکار کسر شده و به حساب مراجع مربوطه حواله خواهد شد و رسید مربوط به پیمانکار تسلیم می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

عملکرد وکلا در پرونده های حقوقی شما چگونه بوده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 34
 • 21
 • 391
 • 193
 • 62,562