88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد خدمات کارشناسی

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسی به شرح مندرج در پیوست ١ این قرارداد.
گزارشهای خدمات کارشناسی:
کارشناس در طول اجرای خدمات کارشناسی، گزارشهای مشروحه ذیل را تهیه و تسلیم کارفرما می نماید.
گزارش های انجام خدمات کارشناسی (عملکردی)
گزارشات عملکردی به گزارشهایی اطلاق می گردد که مرتبط با اقداماتی است که کارشناس در راستای خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م یدهد کارشناس م یبایست در پایان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پیوست شماره ١ قرارداد، گزارش خدمات انجام یافته و نتایج حاصله را جهت بررسی در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما نماید و همچنین کارشناس در پایان اجرای خدمات موضوع قرارداد گزارش نهائی خدمات انجام یافته را در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما خواهد نمود.
گزارشهای پیشرفت کار
کارشناس موظف است گزارش پیشرفت خدمات کارشناسی را هر … هفته/ ماه در سه نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم نماید در این گزارشها ،کارشناس میزان پیشرفت کار، تأخیرات و علل بروز آنها و راه حلهای لازم برای رفع نواقص و مشکلات را توضیح و پیشنهاد می نماید.
تصویب گزارشها:
کارفرما گزارشهای مذکور در ماده1-5- را پس از دریافت بررسی نموده و ظرف مدت … کتباً نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهای عملکردی به نظر کارفرما دارای نواقص و معایبی باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و یا اشکال به کارشناس اعلام می نماید.
چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهای عملکردی با شرایط
مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام ننماید، گزارشها و مدارک مربوط به آن تصویب شده تلقی خواهد شد و اساس مطالعات و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.
تصویب یا تائید گزارشهای تهیه شده توسط کارشناس، رافع مسئولیتهای وی در مورد صحت کارهای کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگویی نواقص و یا اشتباهاتی است که به علت نقص کار او بعداً مشاهده گردد.
کارکنان کارشناس:
از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای کارشناس انجام می دهند، کارکنان کارشناس شناخته می شوند.
کارشناس برای انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحیت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، می باشد. کارشناس در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتی که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتی به کارفرما شوند کارشناس موظف به
جبران خسارات کارفرما خواهد بود.
هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان کارشناس صلاحیت لازم را برای انجام کار مربوطه نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند، تعویض آنها را از کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجرای آن خواهد بود.
دقت و کوشش:
خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرایط این قرارداد ایجاد می شود باید از هر حیث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترین روشها و اصول متداول و براساس استانداردهای تخصصی و حرف های و بکارگیری حداآثر مهارت و دقت و جدیت خویش انجام دهد. حدود
خدمات کارشناسی به شرح پیوست شماره یک می باشد.
تغییر مقادیر کار:
کارفرما می تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبی به کارشناس تا میزان ٢٥ % مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه یا کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن میباشد در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار افزایش یافته را بعنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید. در مورد افزایش مقادیر حق الزحمه خدمات افزایش یافته هرگاه موضوع این خدمات در قرارداد معین نگردیده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
نمایندگان:
کارشناس موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده مسئول و مستقیم خود را تعیین و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کتباً به کارفرما معرفی نماید. نماینده کارشناس بایستی در تمام اوقات کاری و سایر اوقاتی که کارفرما تعیین می کند در دسترس کارفرما باشد.
ایجاد هماهنگی و پیگیری کار و نظارت بر اجرای تعهداتی که کارشناس به موجب این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود به نشانی … می باشد.
تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد:
کارفرما در موارد ذیل کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار کارشناس برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد اتخاد خواهد کرد:
ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات.
کلیه اطلاعات و مدارک و طرحهای موجود به تشخیص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پیدا می کند به درخواست از طرف کارفرما در اختیار کارشناس گذارده می شود.
سایر تعهدات کارشناس:
کارشناس و کارکنانش موظف به رعایت کلیه مقررات جاری و انضباطی کارفرما میباشند.
کارشناس و کارکنانش مکلفند در کلیه ساعاتی که کارفرما طبق شرایط مندرج در قرارداد تعیین می نماید برای انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید.
کارشناس مکلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل … اجرا نماید.
قوانین کار، بیمه های تأمین اجتماعی، مالیات و عوارض:
کارشناس تأیید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در مورد این قرارداد و کارکنان خویش می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقرراتفوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای کارشناس اقدام خواهد نمود.
پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به این قرارداد که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس می باشد.
در صورتی که مالیات و عوارض جدیدی جز آنهائی که در تاریخ امضای این قرارداد وجود داشته به این قرارداد تعلق گیرد یا میزان مالیاتها و عوارض و بیمه های اجتماعی متعلق به این قرارداد بعد از تاریخ امضای قرارداد تغییر کند. درصورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزایش یا کاهش یافته به مبلغ قرارداد افزوده و یا از آن کسر خواهد شد.
مبالغی از این مالیاتها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداختهای کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداری و یا به حساب نامبرده به مراجع ذیربط پرداخت و رسید آن برای کارشناس ارسال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 12,064
 • 74
 • 23,468
 • 172
 • 61,774