1399/10/28

قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت )

قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت )

 

                                                                                                                      ( کار برگ ج )

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ……………………………..بین ……………………………………………………..که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ………………………………………………………………………………………….که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده میشود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

 

 

ماده ۱ _ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از       فنی              اجرایی             مالی             اداری                 …………………….

به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای ……………………………………………………………………………………

شامل :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

 

به استثنای : مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

 

 

ماده ۲ _ محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در ………………………………………………………………………………….است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

 

 

ماده ۳ _ مدت قرارداد :

مدت قرارداد ……………………..ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است .

مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مدرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد میباشد .

 

 

ماده ۴ _ وظایف و تعهدات مدیر :

۴-۱ مدیر موظفاست با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینه های اجرایی پروژه  را برآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند .

۴-۲ مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابط و صلاح صاحب کار را بنماید .

۴-۳ مسولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است .

۴-۴ تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار .

۵-۴ اقدام برای اخذ انشعاب آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار .

۴-۶ نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان .

۴-۷ تهیه صورت هزینه های انجام شده با تهیید مهندس ناظر حداکثر هر۱۵ روز یکبار و ارایه آن به صاحب کار .

تبصره : صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سر فصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزﺀ نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود .

۴-۸ مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزﺀ را را به صاحب کار تحویل دهد .

۴-۹ تمامی پرداختها به پیمانکاران و پیمانکاران جزﺀ باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

۴-۱۰ مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار ، مسولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب کار به عهده دارد.

۴-۱۱ مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی منطقه را طبق مقررات مربوط و پس از تایید صاحب کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد .

۴-۱۲ مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره : در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای ۴-۴ و ۷-۴ و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند ۵-۴ از وظایف مدیر حذف می گردد .

 

 

ماده ۵ _ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار :

۵-۱ پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط  خصوصی پیمان معین می گردد .

۵-۲ صاحب کار متعهد است ظرف ۱۰ روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

۵-۳ صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف ۱۰ روز تمامی صوزت حسابهایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تایید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند .

۵-۴ صاحب کار همکاریهای لازم را از قبیل دادن وکالتنامه ، معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره و مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ در خواست مدیر به عمل آورد .

 

 

ماده ۶ _ حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن :

الف – حق الزحمه مدیر ……………..درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تایید کرده است . آن دسته از هزینه هایی که به آن در صدی تعلق نمی گیرد و یا درصدی دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت ، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب – پس از محاسبه هر صورت هزینه ، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس ……….درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

ج – از هر کارمزد مدیر ……….درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قراردادو پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د- پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد به عهده مدیر می باشد .

ماده ۷ _ تنخواه گردان :

صاحب کار مبلغ ………………………………….ریال به عنوان تنخواه ردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارایه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تایید مهندس ناظر هماهنگ کننده ، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان …………………………………..ریال ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار می دهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن ، به مدیر مسترد میگردد .

ماده ۸ _ مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :

 

۱- ناظر هماهنگ کننده : …………………………….به نشانی ………………………………………….

۲- …………………………………….به نشانی :………………………………………………………..

۳- …………………………………….به نشانی :………………………………………………………..

۴- …………………………………….به نشانی :………………………………………………………..

می باشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند . چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند ، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

 

ماده ۹ _ شرایط – مسولیتها – اختیارات – عمومات :

شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسولیتهای طرفین قرارداد و سایر عمومات قراردادبه شرح مواد ……..الی ………………..شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده ۱۰ _ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد ومدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی شرایط خصوصی ، برنامه زمان بندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها صورت مجلس ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .

ماده ۱۱ _ نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحب کار                                                                 امضای مجری / مدیر