88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

« فصل اول – تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی »

ماده ۱ – ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :

مرتبه اول – تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، زندان ازشش ماه تا یک سال .

ماده ۲- ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت .

ماده ۳ – خودداری بیما رستانها از پذیرش وارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیرمحکوم میگردد:

مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه ، لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

ماده ۴ – ایجاد و یا ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب ودریافت اضافه ازنرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشکی جــرم محسوب شـده و متخــلف بــه مجـازاتهای زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران ، لغو پروانه مسؤول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه سوم – جریمــه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه مسئول فنی ، لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

تبصره – میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .

ماده ۵ – بکار گیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

مرتبه اول – جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، لغو پروانه تاسیس .

ماده ۶ – صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده ۵ که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :

مرتبه اول – درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، محکومیت و اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی .

ماده ۷ – بکار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهدشد :

مرتبه اول – جریمـه نقدی بمیزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، لغو پروانه مسئول فنی .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، لغوپروانه تاسیس .

تبصره – افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهندگردید .

ماده ۸- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی وپزشک کشیک وسایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب ویا مؤ سسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ونپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تعیین مینماید ، جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :

مرتبه اول – توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی بمیزان یکصدهزار تا پانصدهزار ریال.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتها ی مرتبه دوم ، لغو پروانه مسئول فنی .

تبصره – در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و۵ و۷ و ۸ ) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.

ماده ۹ – چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد (۱ و۳ و۴ و۷ ) سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود ، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید .

ماده ۱۰ – چنانچه تخلفات متعددی درواحد های موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .

ماده ۱۱- در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا” رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقـوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید .(۱)

ماده ۱۲ – کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. (۲)

فصل دوم

تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی ،

دندانپزشکی و آزمایشگاهی

بخش ۱ – دارو :

ماده۱۳ – دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف دارو خانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :

مرتبه اول – اخطار کتبی( ۳) و جمع آوری دارو های غیر مجاز .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده .

مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .

مرتبه چهارم – تعطیل دارو خانه تا مدت یکسال .

ماده ۱۴ – داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.

ماده ۱۵ – عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیـرد و تخلف از آن جـرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .

ماده ۱۶ – مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشدوتخلف از آن جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :

مرتبه اول – اخطار کتبی(۱) با درج در پرونده .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزارریا ل .

مرتبه چهارم – لغو موقت پروانه مسئول فنی تا مدت سه ماه .

ماده ۱۷ – داروخانه بایددارو رااز شبکـــه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک نماید . عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد :

مرتبه اول – اخطار کتبی( ۲) با درج در پرونده.

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .

مرتبه چهارم – تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال .

تبصره – مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود .

ماده ۱۸ – دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارایه شود و ارایه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

مرتبه اول – تذکر کتبی ( ۳ ) .

مرتبه دوم – اخطار کتبی ( ۴)با درج در پرونده.

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .

مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .

مرتبه پنجم – قطع سهمیه دارویی تا مدت یکماه .

تبصره – لیست اقلامی که ارایه آنها بدون نسخه پزشک مجاز می باشد از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اعلام میگردد .

ماده ۱۹ – دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ، به متقاضی ارایه شود و قیمت هر قلم از دارو های ارایه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر دارو خانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه ( نسخه دوم ) پس از درج قیمت مهر گردد تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :

الف – گرانفروشی :

مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزارریال .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصدهزار ریال ونصب پارچه بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال وقطع سهمیه دارویی به مدت یکماه.

مرتبه چهارم – تعطیل دارو خانه تامدت یکسال.

ب – عدم درج قیمت در نسخ بیماران وممهور ننمودن آنها :

مرتبه اول- تذکر کتبی(۱).

مرتبه دوم – اخطار کتبی (۲).

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .

مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .

ماده ۲۰ – نگهداری ویا عرضه ویا فروش داروهای فاسد ویا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند ، جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

الف – عرضه و نگهداری :

مرتبه اول – تذکر کتبی (۳) و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری دارو های فاسد و یا تاریخ گذشته .

مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .

مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا شش ماه .

ب – فروش :

چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدید تری پیش بینی نشده باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار :

مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد ویا تاریخ گذشته.

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه .

مرتبه سوم – تعطیل داروخانه تا مدت یکسال .

ماده ۲۱ – در داروخانه نباید غیر از دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیر خشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز ، کالا ی دیگری بفروش برسد . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

مرتبه اول – تذکر کتبی(۱) .

مرتبه دوم – اخطار کتبی(۲) و درج در پرونده .

مرتبه سوم -جمع آوری کالا های غیر مجاز.

مرتبه چهارم – جریمـه نقدی تا مبلـــغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت .

ماده ۲۲ – چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیر خشک ، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :

الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال .

مرتبه اول – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال .

مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال .

مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصدهزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال :

مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .

د – گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال :

مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .

ماده ۲۳ – داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نمـاید ودر صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

مرتبه اول – اخطار کتبی (۱) با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین شده.

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .

مرتبه سوم – قطع سهمیه تا مدت سه ماه .

مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا مدت یکسال .

ماده ۲۴ – داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارایه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر اینصورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

مرتبه اول – تذکر ( ۱ )

مرتبه دوم – اخطار کتبی( ۲) با درج در پرونده.

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا بیست هزار ریال .

مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال .

تبصره ۱ – در صورتیکه داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارایه خدمات دارویی خودداری نماید مرتبه اول تذکر(۳) ، مرتبه دوم اخطار کتبی( ۴) و درج در پرونده ، مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال .

تبصره ۲ – داروخانه های شبانه روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یکسال تعطیل خواهند شد .

ماده ۲۵ – در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و دارو خانه بر طبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیرشود ، پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس داروخانه را نخواهد داشت وبه هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

بخش ۲- شیر خشک وغذای کودک :

ماده ۲۶ – شیرخشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ها قرارگیرد و داروخانه نیز بایستی درازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارایه نماید (شیر خشکهای رژیمی صرفا بایستی با نسخه پزشک وبا قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود).

تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :

الف-درصورت عدم عرضه شیر خشک ، مجازاتهای مذکور در ماده ۲۳ این قانون .

ب – در صورت گرانفروشی ، مجازاتهای مذکور در بند الف ماده ۱۹ این قانون .

ج – درصورت عرضه شیر خشکهای رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور درماده ۱۸ این قانون .

د – در صورت تهیه وعرضه وفروش شیر خشک شیر خواران بدون مجوز ، مجازاتهای مذکور در ماده ۱۳ این قانون .

بخش ۳ – لوازم وملزومات پزشکی ودندانپزشکی و آزمایشگاهی:

ماده ۲۷ – لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی وآزمایشگاهی که برای تولید ویا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید براساس ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مینماید، در مقابل ارایه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود .

مرتبه اول – اخطار کتبی(۱) و یا جریمه تا یکصدهزار ریال و یا هردو مجازات .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .

در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده ۲۲ این قانــــون مجازات می شود .

تبصره – شرکتهـــــای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتیکه در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :

مرتبه اول – اخطار کتبی(۲) و ضبط کالا بنفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور .

مرتبه دوم – ضبط کالا بنفع دولت .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا بنفع دولت .

بخش ۴ – شرکتهای توزیع کننده دارو ، شیر خشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی :

ماده ۲۸ – اینگونه شرکتها موظفند کالا های موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند ، منحصرا” از شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز دریافت نمایند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود .

مرتبه اول – اخطار کتبی ( ۱) و ضبط کالا بنفع دولت و پرداخت بهای آن بقیمت رسمی .

مرتبه دوم – ضبط کالا بنفع دولت .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا بنفع دولت .

ماده ۲۹ – شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز ویا متقاضیان قرار دهند.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول – اخطارکتبی ( ۲).

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تامبلغ پنج میلیون ریال .

ماده ۳۰ – شرکتهای توزیعی موظفند با ارایه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند. تخلف از این ماده جرم بوده ودر صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور درماده ۲۲ این قانون مجازات میشود ودر غیر اینصورت :

مرتبه اول- اخطار کتبی( ۳ ).

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال .

فصل سوم

تعزیرات تولید ، توزیع و فروش مواد خوردنی ، آشـامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

ماده ۳۱ – تولید مواد خوردنی ، آ شامیدنی ، آرایشی و بهــداشتی که با عـلامت و بسته بندی

مشخص بصورت بازرگانی عرضه میگردد طبق فهرست ماده یک آیین نامه اجرایی ماده۸ و ۹ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهــــداشت ، درمــان وآموزش پزشکی میباشد وتخلف از آن جرم بوده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود.

مرتبه اول – تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی بنفع دولت.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، ضبط لوازم تولیدی بنفع دولت .

چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید :

مرتبه اول – تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی بنفع دولت .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه .

ماده ۳۲ – تولید موادغذایی ، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد ، در صورت تخلف :

مرتبه اول – تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی(۱) و درج درپرونده .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، ضبط کالای تولیدی بنفع دولت .

مرتبه سوم-علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .

مرتبه چهارم – تعطیل واحد تولید ی تا یکسال .

ماده ۳۳ – حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد . تخلف از این امر جرم بود ه و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

مرتبه اول – اخطار کتبی( ۲) ودرج در پرونده مسئول فنی .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .

مرتبه چهارم – تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه .

ماده ۳۴ – کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصــولات و فرآورده های تولیدی خود الصــاق نماینــــد و شمــــاره پــــروانه ساخـت و مهلـــــت اعتبار مصـرف ( تاریخ مصرف ) را نیز روی محصولات ، حسب مورد ، درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :

مرتبه اول – اخطار( ۱) و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .

ماده۳۵ -تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت میباشند .

تخلف از مفاداین ماده درصورتیکه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :

الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزارریال :

مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ونصب پارچه در محل واحدبعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال :

مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تاپنج برابر میزان گرانفروشی .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابرمیزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمـــه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال :

مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابرمیزان گرانفروشی .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ونصب پارچه در محل واحدبعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

د – گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال :

مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی .

مرتبه دوم- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ونصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

در صورتی که مواد اولیه بکار رفته در فرمول ساخت ، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:

مرتبه اول – ضبط کالای تولیدی و در صو رت سمی و یا زیان آور بودن، معدوم نمودن کالا .

مرتبه دوم – علا وه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، تعطیل واحد تولیدی تا یکسال.

ماده ۳۶ – شرکتهای پخش ، فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالا ی خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مـواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهـداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند .

تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود.

الف – شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ :

مرتبه اول – اخطار(۱) و ضبط کالا بنفع دولت .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه .

ب – فروشگاهها و سوپر مارکتها و سایر اماکن :

مرتبه اول – اخطار( ۲) و ضبط کالا بنفع دولت .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال .

در صورت تکرار – تعطیل واحداز یک تا شش ماه .

ماده ۳۷ – فروشگاههــا ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :

مرتبه او ل- اخطار کتبی( ۳) و ضبط کالا به نفع دولت .

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا .

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، تعطیل واحد از یک تا شش ماه .

ماده ۳۸ – سازمانهاوشرکتهای واردکننده وتولیدکننده مواداولیه غذایی،آرایشی و بهداشتی در صورتی می‏توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‏شوند:

الف- وارد کنندگان :

مرتبه اول – اخطار( ۴) و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.

مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی بمدت یکسال.

ب – تولیدکنندگان :

مرتبه اول – اخطار( ۱) و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا ده میلیون ریال .

ماده ۳۹ – متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال .

مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال .

مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال .

مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، زندان از یک تا شش ماه .

تبصره – در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر ، با لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.

ماده ۴۰- در کلیـه مراحل مربـوط بــه مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هردو، متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:

مرتبه اول – اخطار کتبی(‍ ۲) و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال .

مرتبه سوم- تعلیق از خدمت بمدت سه تا ششماه .

مرتبه چهارم – زندان از یک تا ششماه.

فصل چهارم- سایر مقررات

ماده ۴۱- گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظریـن و بازرسیـن ویژه ای که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان تعیین می شوند، تهیه می گردد.

ماده ۴۲- کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

ماده ۴۳- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است بطور منظم اسامی کالاهای مجاز ( خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ) را جهت اطلاع عموم بنحو مقتضی اعلام نماید.

ماده ۴۴- اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات های قانونی دیگر نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 14,587
 • 76
 • 23,627
 • 168
 • 61,899