88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان

 

ديماه 1389

 

بسمه تعالي

 

شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان

 

در راستاي سياستهاي کلي سازمان مبني بر برونسپاري تهيه و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمانها با هدف تسهيل و تسريع در امور توام با سرعت،دقت و کيفيت و پيشگيري از کندي کار در واحد هاي ثبتي به موجب تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/89 مسئوليت تهيه نقشه تفکيک آپارتمانها به نقشه برداران سازمان نظام مهنئدسي ساختمان کشور تفويض گرديده است لذا بمنظور پيشگيري از اعمال سلايق و رويه هاي مختلف ((شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان)) تهيه گرديده و کليه اشخاصي که مبادرت به تهيه نقشه مي نمايند مکلفند با رعايت مفاد اين شيوه نامه و با در نظر گرفتن استانداردهاي نرم افزار واسط سازمان اقدام نمايند و مديران کل و روساي واحد هاي ثبتي مکلفند بر نحوه اجراي امور نظارت کامل داشته باشند.

بخش اول

کليات:

 

1-                کليه نقشه هاي تهيه شده بايستي علاوه بر نسخه چاپ شده کاغذي ، به صورت فايل رقومي ترسيمي در نرم افزارهاي Autocad از ويرايش 2004 به بالا يا Microstation و منطبق با نرم افزارهاس واسط سازمان ثبت تهيه و ارسال گردد.

 

2-                در عنوان نقشه حداقل موارد ذيل بايد ذکر گردد.

 

1-1)                    مشخصات ملک شامل پلاک ثبتي ، آدرس ملک ،شماره پايان کار شهرداري

1-2)                    مشخصات مالک و يا مالکين

 

1-3)                    مشخصات تهيه و ترسيم کننده نقشه

 

3-موقعيت ملک بر روي نقشه هاي 2000/1 جانمائي و تعيين گردد در صورت نبود نقشه هاي  ، نقشه عرصه ملک در سيستم مختصات UTM بر مبناي بيضوي WGS84 تهيه و ارائه گردد.

 

4-نقشه ها بايستي در هر 2 قالب ذيل تهيه و ارائه گردد:

 

4-1 ترسيم نقشه مطابق خروجي برنامه واسط ، چاپ و گواهي آن

 

4-2 ترسيم نقشه در محيط نرم افزارهاي واسط سازمان ثبت جهت ذخيره در بانک جامع املاک و تهيه صورتمجلس تفکيکي

 

تذکر : نقشه هاي مذکور در لايه هاي تعريف شده نرم افزار واسط با قابليت انطباق ترسيم و نقشه عرصه و نقشه هاي هر طبقه در فايلهاي جداگانه ارائه گردد.

 

5- نقشه هاي تفکيکي باستناد گواهي پايان کار صادر ه شهرداري و با رعايت محدوده سند مالکيت تهيه و در صورت مغايرت محل با گواهي پايان کار يا عدم مطابقت طول ابعاد و مساحت موجود عرصه و عرض گذر يا سند مالکيت ، جزئيات مغايرت يا عدم تطابق در قسمت توضيحات نقشه ذکر و گواهي گردد.

 

6- لازم است کليه مفروزات اعم از واحد هاي تفکيکي ، پارکينگها و انباريها با هر نوع کاربري به شرح ذيل شماره گذاري شود:

 

6-1 کليه قسمتهاي اختصاصي به غير از انباري و پارکينگ مانند آپارتمانها با هر نوع کاربري و واحدهاي تجاري و يا داراي عناوين خاص مانند کارگاه ، آرايشگاه ، هنرکده و . . . به عنوان قطعه تفکيکي محسوب و شماره قطعه تخصيص داده شده از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه هاي ساعت به ترتيب طبقات از پايين ترين طبقه به بالاترين طبقه ختم گردد.

 

6-2 براي منضمات قطعات تفکيکي مانند انباريها و پارکينگ ها شماره يک از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه هاي ساعت به ترتيب از بالاترين طبقه به پايين ترين طبقه بصورت مجزا صورت پذيرد در مورد جهت شماره گذاري بلوک هاي ساختماني نيز ملاک ،روش فوق ميباشد.

 

7- کليه صفحات نقشه ها علاوه بر مهر و امضاء تهيه کننده ذصلاح قانوني بايد داراي اثر انگشت و امضاي مالک و يا کليه مالکين و يا قائم مقام قانوني آنها به عنوان ارائه کننده نقشه ها بوده و به همراه لوح فشرده فايل هاي رقومي مربوط در لفافه يا پاکت در بسته ممهور به مهر تهيه کننده نقشه ارائه گردد.

 

بخش دوم

 

نحوه برداشت و ترسيم نقشه عرصه

 

براي تهيه نقشه عرصه رعايت موارد زير الزامي است :

 

1-                تهيه و ترسيم نقشه وضع موجود عرصه و چاپ آن در مقياس مناسب ( کاغذ A4 يا A3 )

 

تذکر : در برداشت و تهيه نقشه به شکل هندسي و زواياي رئوس جهت محاسبه دقيق مساحت توجه لازم بعمل آيد.

 

2-                تعيين عرض گذرهاي مشرف به ملک و همچنين نام معبر و گذر و درج آنها بر روي نقشه

 

3-                تعيين طول ابعاد باقيمانده ملک پس از اصلاحي ( در مواردي که ملک اصلاحي دارد ) با توضيح اينکه ابتدا طول ابعاد سندي ترسيم و مقدار اصلاحي بر روي آن با هاشور مشخص و اصلاحي طول ابعاد باقيمانده با قيد مساحت مشخص گردد.

 

4-                درج مقدار دقيق اصلاحي ( در مواردي که ملک اصلاحي دارد)

 

5-                تطبيق ابعاد و مساحت ملک برابر حدود سند مالکيت و انعکاس موارد اختلاف بين سند مالکيت و موقعيت محل

 

6-                تعيين حد فاصلهاي موجود ملک با مجاورين و درج آن بر روي نقشه عرصه

 

7-                در صورت مغايرت بين سند مالکيت و وضع موجود ، گواهي نوع مغايرت و نمايش وضع سند و موقعيت محل بر روي نقشه مانند:

 

الف : تبديل ديوار مشترک به ديوار جداگانه و موارد مشابه

 

ب: عقب نشيني ملک

 

ج: تعريض گذر و يا اجراي پخ

 

8-                نمايش ميزان تعريضي گذر که در پايانکار پيش بيني شده تا کنون در محل اجرا نشده ، بر روي نقشه با ذکر طول ابعاد و مساحت

 

9-                نمايش ميزان درز انقطاع و ذکر مساحت آن .

 

10-           ذکر طول ابعاد و شماره پلاکهاي مجاور و شماره پلاک ثبتي در نقشه و گواهي مطابقت وضعيت فعلي مجاورين با پلاکهاي ذکر شده در سند مالکيت و ذکر موارد اختلاف بين سند و محل

 

11-           نمايش حد فاصل مورد تفکيک با پلاکهاي مجاور و قطعات مورد تفکيکي و قسمتهاي پيراموني

 

 

بخش سوم

 

نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيکي اعياني

 

براي تهيه نقشه تفکيکي اعياني رعايت موارد ذيل الزامي است.

 

1-                تهيه و ترسيم نقشه تفکيکي اعياني به تفکيک طبقات و چاپ آن در مقياس مناسب به نحوي که کليه شکستگيها و طول ابعاد بر روي نقشه مشخص و خوانا باشد . ( حتي الامکان در کاغذ A4 يا A3)

 

2-                نمايش محيطي قسمتهاي اختصاصي و مشاعات با ذکر طول ابعاد در هر ضلع و قيد مساحت نظير مساحت آپارتمان ، تراس و بالکن اختصاصي و منضمات از قبيل انباري ، پارکينگ و درج مساحت و طول ابعاد تراس و بالکن و . . .

 

3-                احتساب ديوار حد فاصل بين بناء مفروزي و مشاعات جزء مساحت بناي مفروزات .

 

4-                تعيين موقعيت مکاني منضمات مفروزي آپارتمانها ( شامل انباري ها و پارکينگها ) و قسمتهاي مکمل قطعات تفکيکي و نمايش محل استقرار آنها و قيد مساحت و طول اضلاع آنها بر روي نقشه با ذکر نوع کابري و گواهي رعايت استاندارد لازم جهت پارک خودرو با توجه به نقشه اجرايي و بدون ايجاد مزاحمت براي ديگر مالکين و تعيين ميزان ارتفاع آن قسمت از سطح قطعه تفکيکي که داراي فضاي غير هم سطح نمي باشند و همچنين مشخص نمودن پارکينگهاي مزاحم و پارکينگ و يا پارکينگهايي که از يکديگر حق عبور دارند .

 

5-                تهيه پلان جداگانه براي نيم طبقه هايي که داخل در محدوده آپارتمان قرار دارد و تعيين موقعيت و نمايش محيطي آنها در پلان همان طبقه بصورت خط چين و همچنين نمايش موقعيت راه پله مربوط به آن.

 

6-                ترسيم نقشه جداگانه نيم طيقه اي که خارج از حدود آپارتمان واقع است و جزء متعلقات آپارتمان محسوب مي گردد.

 

7-                ارائه نقشه کليه طبقات بصورت جداگانه براي مواردي که طبقات ثيپ نيستند.

 

8-                مشخص نمودن طول ابعاد مساحت و موقعيت مکاني بالکن هاي احداثي در واحد هاي تجاري بر روي نقشه.

 

9-                ترسيم نقشه جداگانه براي آپارتمان هاي دوبلکس و چند سطحي و مشخص نمودن قسمتهاي تحتاني و فوقاني و ذکر مساحت کلي آن در قسمت تحتاني .

 

10-           نمايش موقعيت راه پله و پاگردي که منحصراً مورد استفاده يک آپارتمان است و عملاً جزء محدوده آپارتمان مي باشد و در پروانه ساختمان و گواهي پايانکار مساحت آن جزء آپارتمان قيد شده است.

 

11-           ترسيم دسترس هاي اختصاصي به قسمتهاي مشاعي مانند کف نورگير مشاعي

 

12-           تعيين واحدهايي که به برخي از قسمتهاي مشاعي ( مانند بام و حياط) دسترسي ندارند.

 

13-           نمايش ميزان پيشرفتگي بنا به فضاي حياط يا گذر

 

14-           نمايش ميزان پيشرفتگي بالکن به فضاي حياط يا گذر

 

15-           تائيد و گواهي عدم دسترسي ساير طبقات به بالکن هاي غير مسقف و قيد مساحت آن با قيد موضوع و توصيف آن در توضيحات نقشه .

 

16-           درج طول ابعاد و مساحت دقيق مشاعات و نمايش آن بر روي نقشه شامل : کل عرصه ،نورگيرها ،داکت ها،راهروهاي اشتراکي ، راه پله ، آسانسورها ، تاسيسات ، انبارهاي مشاعي ، حياط مشاعي ، پشت بام مشاعي ، درزهاي انقطاع ، رايزرهاي عمومي و کانالهاي کولر، حياط خلوت ، لابي ، سالن اجتماعات ، قسمتهاي ورزشي ، رفاهي و خدماتي مشاعي مجتمع ها ، سرايداري و ساير قسمتهاي مشاعي

 

17-           تعيين موقعيت تراس هايي که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زيرين است و تاسيسات روي آن نصب است.

 

18-           نمايش محيطي محل درهاي ورود به قسمت هاي اختصاصي و اشتراکي و همچنين محل درب و پنجره قسمتهاي اختصاصي که به ساير قسمتهاي اشتراکي و معابر يا فضاي آنها باز مي شوند.

 

19-           گواهي مطابقت جمع مساحت قطعات مفروزي و مشاعي با مساحت کل عرصه

 

20-           نمايش فاصله بين پارکينگها با فضاهاي ارتباطي مشاعات مانند راهروها ، لابي ها و راه پله ها و آسانسورها و نيز نمايش فاصله بين پارکينگها با ورودي انباريها

 

21-           گواهي مطابقت نقشه تفکيکي تهيه شده با نقشه اجرايي و تائيد رعايت فضاهاي ماعي پيش بيني شده و عدم تجاوز به مشاعات

 

22-           نمايش محل ستونها بر روي پلان طبقه اي که پارکينگها در آن قرار دارد.

 

23-           کنترل دقيق مجتمع آپارتماني و رعايت کليه موارد قيد شده و اظهار نظر صريح و شفاف بدون هر گونه ابهام در رابطه با اقدامات انجام شده ، علي الخصوص مساحت مفيد آپارتمانها پس از کسر داکتها و کانالهاي کولر و تائيد قدرت مانور پارکينگها .

 

                                                                       محمد حسن بکائيان

                                                                       معاون امور املاک

                                                               سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

ایا این سایت نیاز شما را مرتفع نموده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 3
 • 61
 • 45
 • 173
 • 133
 • 62,186