شرایط گرفتن گواهینامه رانندگى پایه دوم

براى رانندگى با اتومبیلهاى سواری، استیشن، وانت و کامیونت تا ظرفیت ۳۵۰۰ کیلوگرم گواهینامه پایه ۲ لازم و کافی می باشد.
۱- سن ۱۸ سال تمام.
۲- قبول شدن در آزمایش آیین نامه راهنمایی.
۳- قبول شدن در آزمایش رانندگى با اتومبیل‌هاى سواری.