88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

ماده 3 قانون ثبت احوال در خصوص هياتهاي حل اختلاف مي باشد كه مركب از رئيس اداره ،مسئول بايگاني يا معاونين،يكي از كارمندان مطلع با

.انتخاب ثبت احوال استان مي باشد

:حدود وظايف هياتهاي حل اختلاف

ـ1) تصحيح هر نوع اشتباه

ـ1ـ1) اشتباه در تحرير مندرجات سند ولادت و وفات بعد از امضاء سند توسط متقاضي و مامورمربوطه قبل از تسليم شناسنامه و گواهي وفات

ـ2ـ1) تكميل سند از حيث مشخصات نامعلوم

:ـ2) رفع اشتباهات

.ـ1ـ2) رفع اشتباهات ناشي از تحرير هنگام ثبت وقايع

.ـ2ـ2) رفع اشتباهات هنگام ثبت اعلاميه ها و انتقال اطلاعات به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر

.ـ3) ابطال اسناد و شناسنامه هائيكه بيگانگان مورد استفاده قرار داده اند(پس از پيگيري قضائي)

ـ4) ابطال اسناد مكرر و موهوم(برابر ماده44 قانون ثبت احوال در صورتي كه افراد استفاده كننده از شناسنامه مكرر ودريافت كنندگان شناسنامه

.(موهوم شخصاً موضوع را به اطلاع اداره برسانند از تعقيب و مجازات معاف مي شوند در غير اينصورت برابر ماده 48و49 تعقيب و مجازات خواهند شد

اسناد مكرردرصورتي از طريق هيات باطل مي گردند كه كليه مندرجات دو شناسنامه اعم از تاريخ تولد، نام، نام خانوادگي،مشخصات پدرو

مشخصات مادر يكسان باشنددر غير اين صورت از طريق دادگاه اقدام مي گرددو انتخاب شناسنامه براي استفاده با متقاضي مي باشد.براي

..اسناد موهوم جهت جلوگيري از ابطال شناسنامه افراد در قيد حيات پس از انجام تحقيقات لازم وپيگيري كيفري اقدام مي گردد

.ـ1ـ4) تصحيح اشتباه در ثبت جنسيت صاحب سند

.ـ2ـ4) تغيير نامهاي ممنوع(برابر كتابچه اسامي ممنوعه و قابل تغيير)

ـ5) حذف كلمات زائد ،غيرضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص(كلمات زائد مثل حاجي ،كربلائي، مشهدي و ….)(كلمات

.(غير ضرور مثل القاب،عناوين و…….) (ناشي از اشتباه مثل غلط املائي زهرابه شكل ظهرا نوشته شده

تصحيح هرنوع اشتباه در تحرير مندرجات سند ولادت و وفات اگر قبل از امضاءمتقاضي و مامور باشد در قسمت توضيحات توضيح لازم درج

. و ذيل توضيح توسط متقاضي و مامور امضاءمي گردد

رسيدگي به شكايت افراد ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف و ساير دعاوي مربوط به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت متقاضي

. می باشد و مهلت شكايت از تصميم هيات ده روز از تاريخ ابلاغ مي باشد

هرگاه سند در ايران تنظيم و ذينفع در خارج از كشور باشد رسيدگي به شكايت مربوط به سند با دادگاه محل صدور مي باشد و اگر محل تنظيم

.سند و اقامت هر دو خارج از كشور باشد رسيدگي به شكايت در خصوص سند با دادگاه شهرستان تهران است

(طرز رسيدگي هياتهاي حل اختلاف (آئين نامه مصوب سال 1356.(ـ1) رسيدگي به اختلافات اسناد به عهده محل صدور شناسنامه مي باشد.(ماده1

.(ـ2) اگر محل صدور سندخارج از كشور باشدرسيدگي به اختلاف با ثبت احوال امورخارجه مي باشد(تبصره

.)ـ3) شروع رسيدگي منوط به درخواست مسئولين مربوطه و يا درخواست صاحب سند، قائم مقام قانوني يا نماينده شخص مي باشد(ماده2

.(ـ4) درخواست مي بايست در برگهاي مخصوص نوشته شودوبايد حاوي اطلاعات سجلي ، اقامتي شخص باشد(ماده3-4

ـ5) در صورتي كه شخص درخواست خود را در محلي به غير از محل صدور شناسنامه تكميل نمايد اداره دريافت كننده درخواست رادر دو نسخه

.(تكميل وبه محل صدور ارسال مي نمايدو اگر در محلهاي صدور تعدد باشد به تعداد نسخ درخواست اضافه مي گردد(تبصره-ماده5

.(ـ6)در صورتي كه درخواست توسط قيم يا وكيل داده شود مي بايست قيم نامه يا وكالتنامه ضميمه مدارك گردد(ماده6

.(ـ7) پس از وصول درخواست رسيدگي موضوع مي بايست در دفتر مخصوص به هيات حل اختلاف ثبت گردد(ماده7

.(دفتر فوق همه ساله از شماره 1 شروع ودر پايان سال بسته مي شود)

ـ8) اگر مسئولين ثبت احوال از هيات تقاضاي رسيدگي نمايند بايد گزارش آنان مستدل و مشروح و موضوع آن مشخص با شد ورونوشت مدارك

.(پيوستي توسط گزارش كنندگان امضاء شده باشدوعين مدارك به امضاء مامور ،نماينده ثبت احوال يا مسئول بايگاني اسناد نيز برسد(ماده8

ـ9) با توجه به تسريع در كار متقاضي اگر درخواست در محل صدور شناسنامه داده شود مراحل مربوط به ابلاغ كه در آئين نامه پيش بيني

.(گرديده طبق بند 1-1 دستورالعمل هياتهاي حل اختلاف انجام نمي گردد(ماده 9-10-11-12-13-14-15-16-17

.(واعضاء موضوع مورد درخواست را بررسي ونسبت به خواسته متقاضي رسيدگي وسپس به انشاء راي مي پردازند(ماده18

.(ـ10) آراي صادره بايد مستدل ومشروح باشد(تبصره

.(ـ11) هيات پس از امضاء آرا حق تغيير آن را ندارد(ماده19

ـ12) اگردرهنگام رسيدگي هيات متوجه جعليت اسناد ثبت احوال گرديد موضوع را با تهيه گزارش جامعه به اداره كل ارسال و اداره كل آن را

.(به مركز ارسال مي نمايد(ماده20

.(ـ13) راي صادر شده مي بايست به متقاضي ابلاغ ورسيد دريافت گردد(ماده22

.ـ14) اجراي تصميم موكول به درخواست كتبي خواهد بود

:دستورالعمل و بخشنامه هاي هياتهاي حل اختلاف

.ـ1) نحوه انتخاب اعضاء: ادارات كل ثبت احوال استانها بايد با توجه به شرايط مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به تشكيل هياتها اقدام نمايد

.اعضاء هيات مركب از رئيس اداره ،مسئول بايگاني يا معاونين،يكي از كارمندان مطلع با انتخاب مديركل يا سرپرست ثبت احوال استان مي باشد

اعضاي اصلي انتخاب شده بايد به قوانين و آئين نامه و دستورالعملها آشنائي داشته و مورد تائيد اداره كل ثبت احوال استان باشند. نمايندگان

اعضاي علي البدل در صورت غيبت اعضاي اصلي درهيات شركت مي نمايند غيبت اعضاء اصلي در صورت مرخصي استحقاقي،استعلاجي

يا ماموريت مجاز مي باشد.اعضاي اصلي به هر دليل كه پست خودرا از دست بدهند از عضويت هيات حذف مي گردند.اسامي اعضاي انتخاب

. شده پس از شروع كار به دفتر اداره كل امور حقوقي سازمان ارسال مي گردد

:ـ2) تسليم درخواست

طبق ماده 2 آئين نامه اجرائي طرز رسيدگي به درخواستها شروع رسيدگي منوط به درخواست مسئولين مربوطه ويا درخواست صاحب

سند، قائم مقام قانوني يا نماينده شخص اومي باشد.متقاضي مي تواند با يك درخواست هرچند مورد كه نياز به طرح درهيات را دارد

. تقاضا نمايد در صورتي كه درخواست توسط قيم يا وكيل داده شود مي بايست قيم نامه يا وكالتنامه ضميمه مدارك گردد

:ـ3) روش ثبت درخواست

هيات پس از دريافت درخواست آن را در دفتر مخصوص هيات ثبت مي نمايددفتر هيات شامل:شماره ثبت ، تاريخ ثبت،نام ونام خانوادگي

. درخواست كننده،موضوع درخواست،اداره ثبت احوال محل صدور،خلاصه تصميم و تاريخ صدور تصميم مي باشد

:ـ4) روش اتخاذ تصميم

هيات حل اختلاف محل صدور شناسنامه پس از بررسي مدارك ودرخواست متقاضي نسبت به انشاءراي اقدام مي نمايد راي صادره

مي بايست با قيد تاريخ به رويت متقاضي رسيده وتوسط وي امضاءو از وي تقاضاي اجراي راي در سند اخذ گردد اگر درخواست از اداره

.محل سكونت متقاضي واصل شده باشد هيات دونسخه از راي صادره را جهت رويت متقاضي به اداره محل سكونت وي ارسال مي داردو

پس از رويت متقاضي درخواست اجرا راي اخذ و به اداره محل صدور جهت اجرا ارسال مي دارد.چگونگي نگهداري نسخه آراي صادره يك

برگ ضميمه سوابق ، يك برگ توسط بايگاني جمع آوري ودر مجلد250 برگي صحافي مي گرددو يك برگ از آرا درپايان هرماه با كاركرد به

. اداره كل ارسال مي گردد

:ـ5) راهنماي هياتهاي حل اختلاف در تصميم گيري

هياتها مي توانند در صورت درخواست متقاضي ويا گزارش مسئول ثبت احوال در موارد ذيل رسيدگي وبا توجه به مستندات قانوني و ادله

. اتخاذتصميم نمايند

(ـ1ـ5) تصحيح اشتباهات در تحرير سند پس از امضاءوقبل از تسليم شناسنامه(مستندبند1ماده3 قانون ثبت احوال

ـ2ـ5) تكميل مشخصات نامعلوم در اسناد

(ـ3ـ5) رفع اشتباهات ناشي از تحرير در اسناد مثل اشتباه در تحرير املائي (منيژه- منيجه،زاهدي- ظاهدي

ـ4 ـ5) تكميل اسناد ولادت فاقدروزوماه تولد در صورتي كه متقاضي مداركي داشته باشد سند با همان مدارك تكميل مي گرددودرصورت عدم وجود

.قرائن و مدارك تارخ به اول مهر تكميل مي گردد

ـ5ـ5) رفع اشتباهات در نقل مندرجات شناسنامه و اعلاميه ها به اسناد

.ـ6ـ5) ابطال شناسنامه كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده باشند و طبق ماده 45 قانون ثبت احوال توسط شوراي تأمين اعلام شده باشد

ـ7ـ5) ابطال اسناد مكرراگر براي شخص يك يا چند سند تنظيم شده باشد متقاضي مي تواند يكي از آنها را انتخاب وتقاضاي ابطال مابقي را

بنمايد وهيات پس از رسيدگي راي به ابطال صادر خواهد كرد هرگاه سند تنظيم شده براي يك فرد از دو اداره مختلف باشد هيات حل اختلاف

اداره اي كه متقاضي تقاضاي ابطال سند تنظيم شده در آن اداره را داشته باشد صلاحيت رسيدگي دارد.در اين حالت درخواست بايد بطرفيت

اداره ثبت احوال مرجع رسيدگي و اداره ثبت احوال شناسنامه انتخابي باشد چنانچه سند انتخابي در سن مشموليت باشد بايد وضعيت

.وظيفه خود را از طريق نيروي انتظامي بخش وظيفه مشخص نمايد

ـ8ـ5) ابطال اسناد موهوم: اسنادي كه بنا به دلايلي براي شخصي كه وجود خارجي ندارد صادر شده باشدموهوم مي باشد و هيات صلاحيت

ابطال آن را دارد.(پس از پيگيري جنبه كيفري آن از طريق دادگاه)

ـ9ـ5) اصلاح اشتباهات در ثبت جنسيت

ـ10ـ5) تغيير نامها ي ممنوع برابر دستورالعملهاي سازمان وكتابچه اسامي ممنوعه

:ـ11ـ5) حذف كلمات زائد

ـ12ـ5) نام ونام خانوادگي كه در كتابت به دوصورت تحرير مي شوند ودر اسناد توسط ماموران تنظيم كننده به يكي از دو وجه معمول

.مكتوب گرديده و از طرفي وجه مزبور از نظر نوشتار كنوني متعارف تلقي مي گردددر صورت درخواست متقاضي قابل طرح در هيات می باشد

مثال:زهراء-زهرا،ده خدا- دهخدا،عليپور- علي پور

:ـ6) مستندات قانوني و ادله اثبات دعوي

شناسنامه،اسناد و دفاتر سجلي، سايراسناد ومدارك رسمي، اقرارنامه نامه رسمي 439/1- 4/2/74

ـ7) حذف فوتهاي ضربتي : فوتهاي كه در طرح ضربتي به ثبت رسيده وليكن متقاضي آن زنده بوده وبه علت عدم درج سري وسريال جديد

فوت ثبت شده پس از اخذ مدارك و استعلام از اداره كل هيات صلاحيت صدور راي مبني بر حذف واقعه فوت ضربتي را دارد. در صورت واصل

شدن درخواست از خارج از كشور براي حذف فوت ضربتي با مدارك ارسال شده اقدام مي گردد 3845/21-1/5/75

ـ8) تقدم تاريخ صدوربرتاريخ تولد: در مواقعي كه تاريخ صدور برتاريخ تولد مقدم باشد كه اين تقدم مي تواند ناشي از اشتباه مامور ،اجراي

حكم دادگاهها كميسيونهاي تشخيص سن مبني برا صلاح تاريخ تولد پيش آمده باشد در اين مواقع موضوع در هيات مطرح و نسبت به رفع

اشتباه و يا اعتبار دادن به تاريخ صدور برابر تاريخ تولد راي صادر مي گردد.2599/ح/2-4/3/76-17421/12/2-29/10/78

:ـ9) تكميل مشخصات نانويس والدين

.ـ1ـ9) ارائه حكم اثبات نسب :با توجه به دادنامه صادره مشخصات والدين يا هريك از آنان كه در دادنامه درج گرديده در سند اجراو توضيح داده مي شود

.ـ2ـ9) ارائه دادنامه حصر وراثت: در مواردي كه دادنامه حصر وراثت جهت تكميل مشخصات ارائه گردد و تقاضاي تكميل مشخصات پدر را داشته باشد

و نام فرزند در دادنامه بعنوان فرزند متوفي ذكر شده باشد برمبناي دادنامه صادر شده مشخصات سجلي پدر در سند متقاضي درج و توضيح لازم

. داده مي شود

درمواردي كه با ارائه دادنامه حصر وراثت درخواست درج مشخصات مادر را داشته باشد مشخصات فرزند و همسر متوفي در دادنامه درج شده باشد

علاوه بردادنامه لازم است براي فرزند كبير اقرارنامه رسمي نسب في مابين مادر وفرزندتنظيم وارائه گردد.و براي فرزندان صغير اقرارنامه مادر

.كافي مي باشدبا ارائه مدارك فوق هيات مي توان نسبت به صدور راي اقدام نمايد

ـ3ـ9) اقرارنامه رسمي نسب: براي تكميل مشخصات سجلي والدين درصورت زنده بودن اقرارنامه دوجانبه براي فرزندان صغير و اقرارنامه سه

جانبه براي فرزند كبير الزامي مي باشد.درصورتي كه مشخصات والدين هردو نانويس باشد ومتقاضي تقاضاي تكميل مشخصات يكي از والدين

را داشته باشد.مثال متقاضي درخواست تكميل مشخصات مادررا دارد و مشخصات پدر نيز نانويس است دراين صورت ارائه اقرارنامه في مابين

فرزند و مادر جهت طرح موضوع در هيات كفايت مي نمايد. 4525/1-10/9/77

ـ4ـ9)در صورتيكه مشخصات يكي از والدين ناقص باشد و طلاق بين آنها جاري شده در صورت عدم ارائه اقرارنامه رسمي مي بايست از دادگاه حكم

. اثبات نسب اخذ وارائه نمايد

ـ5ـ9) چنانچه مشخصات هر يك از والدين ناقص باشد و جهت تكميل حكم انحصار وراثت هر يك از آنان ارائه گردد ونام والدين مندرج در سند با حكم

.رائه شده مغاير باشد با توجه به اينكه نام مندرج در سند فرضي مي باشد مي توان حكم را اجرا ونسبت به اصلاح نام وتكميل مشخصات اقدام نمود

.ـ6ـ9) در صورتي كه متقاضي تقاضاي تكميل مشخصات پدر را داشته باشد وليكن پدر خارجي باشد از آنجائيكه سند نامبرده به فرض اينكه پدر ايراني مي باشد

تنظيم گرديده و تشريفات قانوني براي ازدواج صورت نگرفته است تا اطلاع ثانوي نمي توان نسبت به تكميل اين گونه سندها اقدام نمود.2800/12/2-2/6/84

ـ7ـ9) اگر سند برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال تنظيم و نام هر يك از والدين كه حضور نداشته بنا به هر دليل در سند درج نگرديده باشدو متقاضي تقاضاي

تكميل نام نانويس با مشخصات كامل را داشته باشدمي بايست اقرارنامه رسمي سه جانبه،حكم انحصار وراثت يا حكم اثبات نسب ارائه نمايد و در صورتي كه

مشخصاتي از نام نانويس نداشته باشد و فقط خواهان نوشتن نام باشدموضوع در هيات مطرح و نام درخواست شده توسط متقاضي بعنوان نام فرضي

. تعيين وراي لازم صادر مي گردد

.در كليه موارداگر سند هريك از والدين كه تقاضاي تكميل مشخصات آن گرديده ، صادره از شهر ديگري باشد رونوشت سند اخذ وضميمه سوابق مي گردد

.درصورتي كه فرد كبير تقاضاي تكميل مشخصات پدرخود را داشته باشد در انتخاب نام خانوادگي پدر يا مادر مختار است

ـ10)اصلاح مشخصات والدين: اصلاح مشخصات پدر و مادر در اسناد سجلي فرزندان شامل هر نوع اصلاح در يك راي منظور و مشخصات فرزندان كبير و

صغير در متن راي وارد مي گرددوراي در اسناد فرزندان صغير بلا فاصله در اسناد آنان اجرا و براي فرزندان كبير پس از تقاضاي آنان در سند اجرا

(مي گردد.(بند5-1813/1-21/5/70

ـ11) تكميل نام خانوادگي:

. اگر سندي بدون نام خانوادگي تنظيم شده باشد و متقاضي تقاضاي تكميل سند ازحيث نام خانوادگي را داشته باشد مي توان به روشهاي ذيل اقدام نمود

.ـ1ـ11) اگر سند پدر داراي نام خانوادگي باشد موضوع در هيات مطرح و سند به نام خانوادگي پدر تكميل مي گردد

ـ2ـ11)زوجه مي تواند از نام خانوادگي همسر خود استفاده نمايدكه در اين صورت فرم اجازه از نام خانوادگي همسر تكميل وموضوع در هيات حل اختلاف

. مطرح مي گردد

ـ3ـ11) اگر سند پدر فاقد نام خانوادگي باشد متقاضي مي تواند يك واژه آزاد بلامعارض انتخاب نمايد در اين صورت نياز به انجام گردش كار نام خانوادگي

.نمي باشد وپس از تكميل فرمهاي نام خانوادگي موضوع در هيات مطرح مي گردد

ـ12)اصلاح نام خانوادگي به تبعيت از جدپدري: اگر شخصي تقاضاي اصلاح نام خانوادگي خود را به نام خانوادگي جد پدري داشته باشد(نام خانوادگي

پدر با جد تفاوت دارد) در صورت فوت پدر وجد پدري اگر رابطه آنان از طريق مندرجات سجلي مشخص نگرددبا ارائه حكم انحصار وراثت كه در آن رابطه پدر

. با جد و فرزند با پدر مشخص شده باشد موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

تا زماني كه پدر درقيد حيات مي باشد تغيير نام خانوادگي باستناد جد پدري امكان پذيرنمي باشد.مگر آنكه نام خانوادگي متقاضي نامناسب باشد وجد

. پدري دارنده حق تقدم نام خانوادگي مورد درخواست متقاضي باشد،با اخذ اجازه مي تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي خود اقدام نمايد

ـ13) اصلاح مشخصات والدين در سند فرزندان بدون طرح در هيات : در صورتي كه مشخصات والدين باستناد راي حل اختلاف يا حكم دادگاه تغيير يافته

باشد جهت اصلاح مشخصات در شناسنامه فرزندان نياز به طرح مجدد موضوع در هيات ويا دادگاه نمي باشد و برابر توضيحات مندرج در سند موضوع

طبق درخواست كتبي پدردر اسناد فرزندان صغير و درخواست كتبي فرزندان كبير در اسناد آنان اجرا مي گرددونياز به تصوير حكم وتصميم هيات

(نمي باشد.(16961-15/4/72)(22060/22-14/4/73

.ـ14) درج تاريخ تولد ووفات كه جهت ثبت گواه ارائه شده است: اگر مامور ثبت ولادت يا وفات تاريخ تولد يا فوت را به غير از آنكه در گواهي درج گرديده است

قيد نمايد و متقاضي پس از آن تقاضاي اصلاح آن را داشته باشد موضوع پس از استعلام از مركز صادر كننده گواه به همراه تصوير سند ،اصل گواه و

تصويرشناسنامه با مشروح كامل به مديراداره كل استان گزارش مي گرددو.اداره كل استان پس از بررسي و اطمينان يافتن از صحت مندرجات گواهي

دستور طرح موضوع در هيات را مطرح مي نمايد.7867/70/15-3/7/70******

ـ15) درج تاريخ تولد ووفات كه سند با شاهد تنظيم شده است: درصورتي كه سند ولادت ياوفات باستناد گواه و يا شهادت شهود تنظيم شده باشد. وليكن

. متقاضي به تاريخ درج شده اعتراض داشته باشد از آنجا كه اشتباهي از سوي مامور رخ نداده است متقاضي مي بايست از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد

:ـ16)عدم مطابقت تاريخ تولد درج شده درسند با شناسنامه

درصورتي كه تاريخ تولد ويا وفات درج شده در سند با شناسنامه و گواهي صادره مطابقت نداشته باشد ملاك عمل سند مي باشد وشناسنامه و گواه

مستندات است .لذا اگر متقاضي تاريخ درج شده در سند را بپذيرد موضوع در هيات مطرح ودر سند وشناسنامه درج توضيح مي شودودر صورت عدم

پذيرش تاريخ درج شده در سند موضوع از طريق دادگاه رسيدگي مي گردد.8473/43-24/11/66

:ـ17) تغيير نوشتار عربي به فارسي

ـ1ـ17) تبديل واژه هاي كه در اسناد وشناسنامه به شكل عربي درج گرديده با درخواست متقاضي به شكل فارسي بلامانع مي باشدوازاين پس واژه ها در

اسناد جديد به شكل فارسي درج می گردد .مثال: رحمن- رحمان،اسمعيل – اسماعيل6192/1-27/11/72

.ـ2ـ17) در مواردي كه همزه در انتهاي نام خانوادگي وروي (ه) قرارگرفته باشد هيات با تقاضاي متقاضي مي تواند آن را به اي تبديل نمايد

:ـ18) اشتباه در ثبت جنسيت

ـ1ـ18)در صورتيكه فردي با ارائه شناسنامه خود مدعي مي شود كه جنسيت او خلاف آنچه كه بوده توسط مامور ثبت شده بجاي آقااشتباهاً خانم ويا

بجاي خانم اشتباهاً آقا ثبت گرديده است در اينصورت چون اشتباه در ثبت جنس بوده رسيدگي آن با هيات حل اختلاف مي باشد مشروط به آنكه نام

.متقاضي تغيير پيدا نكند و نام موجود مغاير با نوع واقعي جنس صاحب سند نباشد

ـ2ـ18) در صورتي كه شخصي بلحاظ جسمي تغيير جنسيت يافته تغيير نام وجنس با دادگاه مي باشد و توضيحات در سند كامل داده شده ودر شناسنامه

. فقط به تغيير نام اشاره مي گردد

ـ3ـ18) درصورتي كه سند از لحاظ نام وجنس از طبقه ذكوريااناث بوده و شناسنامه نيز براساس آن صادر گرديده بدليل اينكه اشتباهي رخ نداده است تغيير

. آن با دادگاه مي باشد و مشمول بند 4 ماده 3قانون ثبت احوال نمي گردد

ـ4ـ18) اگر سند تنظيم و امضاء گرديده وليكن قبل از تسليم شناسنامه موضوع مغايرت نام وجنس مشخص شده و متقاضي تقاضاي اصلاح آن را داشته

. باشد باستناد بند 1ماده 3 قانون ثبت احوال موضوع در هيات مطرح مي گردد. در اين صورت نيازي به توضيح در شناسنامه متقاضي نمي باشد

ـ5ـ18) اگر متقاضي به اداره مراجع و جنسيت ونام مندرج در شناسنامه با سند مطابقت نداشته باشدو اسناد خلاف آنچه در شناسنامه قيد شده تنظيم

گرديده در اين صورت پس از احراز تعلق و هويت ارائه كننده شناسنامه و وجود شناسنامه اوليه كه اصالت مندرجات آن مورد تائيد اعضاء هيات باشد پس

از اخذ مجوز از اداره كل استان موضوع در هيات مطرح و سند بموجب راي صادره از لحاظ نام و جنسيت برابر شناسنامه اصلاح مي گردد.در اين مورد نيز

. نيازي به درج توضيح در شناسنامه نمي باشد.در صورت عدم تائيد مندرجات و اصالت شناسنامه موضوع از طريق دادگاه قابل رسيدگي مي باشد

ـ19) تغيير نام اعضاء هم نام در خانواده: در صورتيكه در يك خانواده دو هم نام وجود داشته باشد تغيير نام يكي از آنها از طريق هيات بلامانع است وشخص

. متقاضي تغيير نام مي تواند به هر يك از نامهاي مندرج در كتابچه نامگذاري تغيير نام بدهد.

ـ20)حذف تركيبات نامناسب با علي و محمد : چنانچه نام علي يا محمد با واژه اي تركيب شده باشدو متقاضي تقاضاي حذف آن را داشته باشد درصورتي

هيات مي تواند اقدام نمايد كه واژه فوق در فهرست ارسالي از سازمان وجودداشته باشد همچنين واژه غلام و اسامي تركيبي با ماههاي قمري بشرطي

كه باقي مانده نام مناسب باشد وحذف واژه عبد از نامهاي تركيبي با اسامي معصومين از طريق هيات قابل حذف است 5366/21-27/9/74 كليه فهرستها

. در كتابچه اسامي ممنوعه موجود مي باشد

.ـ1ـ20) اختصاص واژه غلام در صورت درخواست متقاضي قبل از نام معصومين بلامانع است

.ـ2ـ20)اختصاص واژه عبد در صورت درخواست متقاضي همراه با اسامي وصفات ذات باريتعالي بلااشكال است

در صورتي كه اختلافي مشاهده گرديد كه برابر موارد ذكر شده نباشد موضوع با تكميل مدارك به اداره كل استان ارسال و جهت اخذنظرمشورتي به

امورحقوقي سازمان ارسال مي گردد.932/1-11/3/71

ـ21) حذف كلمه مرحوم ومرحومه: حذف كلمات مرحوم و مرحومه از نام پدر و مادر صاحب سند در صورت درخواست صاحب سند يا گزارش مسئولين ذيربط

ادارات ثبت احوال هياتهاي حل اختلاف مي توانند نسبت به حذف آن راي صادر نمايندو از اين پس كلمات فوق در اسناد درج نمي گردد.ودر اسناد فوت كه

طبق ماده 29 قانون ثبت احوال تنظيم مي گردند عبارت( نامعلوم) قيد مي شود1587/1-14/5/71

:ـ22) حذف كلمات زائد

ـ1ـ22) در صورتي كه كلمات زائد از نام صاحب سند پدر و مادر حذف ودر شناسنامه توضيح داده شده وليكن در سند توضيح داده نشده موضوع با گزارش

بازبين اسناد در هيات مطرح و مراتب در اسناد قيد و در شناسنامه توضيح داده مي شود ودر صورتي كه شناسنامه وسندبا كلمات زائد تنظيم شده بنا

.(به درخواست صاحبان سند يا نماينده قانوني آنان كلمات فوق حذف مي گردد.(6297/1-12/11/71پيرو بخشنامه فوق موارد ذيل ابلاغ گرديده

ـ2ـ22) در مواردي كه كلمات زائد از نام صاحب سند پدر و مادر حذف وليكن توضيح لازم در سند وشناسنامه داده نشده است موضوع بعنوان اشتباه مامور

تلقي و با درخواست بازبين اسناد و يا صاحب سند در هيات مطرح و نسبت به حذف موارد در سند توضيح داده مي شود ونياز به توضيح در شناسنامه

.متقاضي نمي باشد

ـ3ـ22) در صورتيكه شخصي تقاضاي حذف كلمات زائد از نام والدين رادر سند سجلي خودداشته باشد ووالدين در قيد حيات باشند ابتدا والدين اقدام سپس

فرد مي تواند نسبت به حذف كلمات اقدام نمايد.و اگر والدين در قيد حيات نباشند مي بايست از دادگاه اقدام گردد(370/1-1/2/72) (با توجه به دستورالعمل

شمار82/ش ع-14/7/83 رفع مغايرت كلمات زائد طبق فهرست ارسالي معاونت آماروانفورماتيك در هيات مطرح ويا راي صادره از اسناد حذف گرديده است و

.(در صورت تقاضاي متقاضي به ابقاءكلمه زائد موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

:ـ23)اصلاح غلط املائي

ـ1ـ23) اصلاح مواردي كه املاء واژه اشتباه ثبت گرديده مثل ظاهدي،پزيرش و….. در صورت مراجعه متقاضي ودرخواست كتبي موضوع در هيات مطرح ونسبت

به اصلاح واژه اقدام مي گردد.واژه هاي كه هركدام داراي معاني مناسب باشند شامل اين بخشنامه نمي شوند مثل مسيبي ، مصيبي كه هركدام داراي

.(معني مناسب مي باشند(1211/1- 18/3/73

ـ2ـ23) اصلاح واژه هاي بك، بيك ،بگ به واژه صحيح ان بيگ از طريق هيات حل اختلاف بلامانع است.2660/12/2-2/4/83

ـ24)درج توضيح در شناسنامه: در شناسنامه هاي كه بدون خدشه صادر شده وپس از آن در اسناد تغييراتي توسط مامور براثراشتباه حادث شده با طرح

. موضوع در هيات بدون اخذ مدارك بلامانع مي باشد

:ـ25)درج سيادت

ـ1ـ25)درصورتيكه سيادت در سند متقاضي درج نشده باشد وليكن سندپدر يا جدپدري داراي كلمه سيادت باشد مي توان موضوع را در هيات مطرح وراي

. لازم را صادر نمود

ـ2ـ25) در صورتي كه كلمه سيادت در سند متقاضي ،پدروجدپدري درج نباشد متقاضي مي تواند با ارائه تائيديه از مراجع تقليد اقدام نمايد در اين صورت

. پس از ارائه تائيديه موضوع توسط هيات از مرجع صادر كننده استعلام ودر صورت تائيد موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

ـ3ـ25) درصورتي كلمه سيادت در اسناد پدر وجدپدري درج نباشد ومتقاضي تائيديه از مراجع تقليد ارائه ننمايد مي توانداز طريق دادگاه حكم اخذ وجهت درج

. سيادت به اداره مراجعه نمايد واداره راي فوق را مستقيماً در سند متقاضي اجرا مي H ايد

در مواردي كه سيادت پدر و هريك از برادران وخواهران توسط راي درج گرديده و سيادت آنان محرز گرديده باشد هيات مي تواند مستند به اصل تائيديه

. موجوددر سوابق مربوطه به عنوان ادله اثبات دعوي سيادت براي ديگر خواهران وبرادران استفاده نموده و اتخاذ تصميم نمايد

ـ4 ـ25) اگر سند جد پدري داراي كلمه سيادت باشد ولي پدر در قيد حيات است و جهت درج سيادت اقدام نمي نمايد در اين صورت مي توان موضوع را درهيات

. مطرح و فقط به نام متقاضي كلمه سيادت را اضافه نمود

.ـ5ـ25) تغيير كلمات بي بي ، بيگم و….به سيد در اختيار هيات نمي باشد

ـ6ـ25) اگر در اول نام پدر طفل كلمه مير باشد ودر موقع تنظيم سند بخواهد كه كلمه مير در اول نام فرزندش ذكوروي درج گردد اين امر بلامانع مي باشد.وليكن

پس از تنظيم سند هيات نمي تواند كلمه مير را به اول نام فرزند وي اضافه نمايد.و اگر پدر كلمه مير را تبديل به سيد بنمايد مي توان با درخواست وي سيادت

را به نام فرزندش اضافه نمود. 5419/1-3/10/71

ـ7ـ25) در صورتي كه فردي طفلي را به فرزند خواندگي بگيرد و خود از طبقه سادات باشد نمي نواند درنام طفل سيادت درخواست نمايد مگر آنكه حكم از

.دادگاه مبني برسيد بودن طفل ارائه نمايد

.ـ8ـ25) تبديل كلمه مير به سيد درصورت تائيد سيادت متقاضي از طريق هيات بلامانع مي باشد

:دستورالعمل وبخشنامه هاي مربوط به رفع مغايرت براي صدور كارت شناسائي ملي

.ـ1) عدم تطابق محل صدور و محل تولد:نظر به اينكه تغييرات مربوط به محل صدور و محل تولد ازحيث اسامي و حوزه ناشي از تقسيمات كشوري مي باشد

بر اسناد سجلي تسري دارد و در اين قبيل موارد نياز به اصلاح سند نمي باشدووضعيت تصويبي ملاك عمل قرارگرفته ودر شناسنامه درج مي گردد و عدم

.تطابق محل صدور و تولد در سند وشناسنامه مغايرت نمي باشد ودر صورت درخواست متقاضي توضيحات لازم در شناسنامه صادره درج مي گردد

2201/1-/2/8/80-78071//-5/5/81

ـ2)نحوه كتابت صحيح نام و نام خانوادگي: چنانچه شناسنامه به وجه صحيح نوشته شده ولي در سند موضوع درج نگرديده بدون نياز به حضور متقاضي

توضيحي با مضمون (برابر بخشنامه 6192/1-27/11/72 نام،نام خانوادگي صحيحاً ……مي باشد)در سند درج و فرم تغييرات بدون درج علامت (ت) تكميل و

به سيستم تغذيه مي گردد.2201/1-2/8/80

:ـ3) حذف كلمات زائد

در صورتي كه كلمه زائد در سند موجود ولي درشناسنامه متقاضي درج نگرديده و توضيحي نيز در سند و شناسنامه داده نشده باشدموضوع با گزارش

بازبين اسناد در هيات مطرح و نسبت به حذف كلمه زائد از سند برابر شناسنامه اقدام وفرم تغييرات تنظيم و به سيستم تغذيه مي گردد.در اين مواقع نياز

. به درج توضيح در شناسنامه نمي باشد

هيات حل اختلاف پس از دريافت گزارش از مسئولين ذيربط مستند به آئين نامه طرز رسيدگي هياتها براي حذف كلمات زائد كه در اجراي ناقص ماده102

آئين نامه قانون سال 1319 از شناسنامه حذف ولي مراتب در اسناد اجرا نشده واردرسيدگي شده و باستنادبند 5 ماده3 قانون ثبت احوال با توجه به وحدت

موضوع يك راي براي كيله اسناد صادر نمايد.پس از صدور راي بايگاني نسبت به اجرا و تكميل فرم تغييرات اقدام مي نمايد.82/ش ع-14/7/83

ـ4) تكميل تاريخ تولد از حيث روز وماه: هيات حل اختلاف پس از دريافت گزارش از مسئولين ذيربط مستند به آئين نامه طرز رسيدگي هياتهاوارد رسيدگي

شده و وفق دستورالعمل هياتهاي حل اختلاف با صدور يك راي نسبت به تكميل روزوماه تولد اسناد فاقد روزوماه به 1/7 اقدام مي نمايد. بايگاني پس از

دريافت راي آن را در اسناد اجرا ونسبت به تكميل فرم تغييرات اقدام مي نمايد.82/ش ع-14/7/83

ـ5) چنانچه پس از حذف كلمات زائد و يا تكميل روزوماه تولد متقاضي با ارائه شناسنامه و مدارك مكتسبه خواهان ابقاءكلمه حذف شده يا تغيير روزوماه تولد

برابرمدارك مكتسبه خود را داشته باشد موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد.افرادي كه در خارج از كشور باشند و متقاضي ابقاء كلمه حذف شده

يا اصلاح روزوماه تولد خود را داشته باشند موضوع توسط بازبين اسناد به هيات گزارش وهيات نسبت به صدور راي لازم اقدام مي نمايد. 82/ش ع-14/7/83

:ـ6)نانويس بودن اسناد

ـ1ـ6) در صورتي كه نام خانوادگي نانويس بوده و اعلام كننده پدر ياجدپدري باشد وجلو نام آنان نام خانوادگي درج گرديده موضوع در هيات مطرح ونام خانوادگي

.صاحب سندبه همان نام خانوادگي كه در قسمت اعلام كننده درج مي باشد تكميل مي گردد.ودر مورد اسنادي كه محلي براي درج نام خانوادگي وجود ندارد

.در صورتي كه اعلام كننده پدر يا جد پدري باشد نياز به طرح موضوع در هيات نيست

ـ2ـ6)در صورتيكه محل تولد نانويس باشد وبرابر مدارك موجود نتوان نام محل تولد را تشخيص داد تا حضور متقاضي وارائه مستندات اقدامي نم وان انجام داد

ـ3ـ6) در صورتي كه در محل تولد فقط روستا قيد شده باشد و شهرستان محل تولد باتوجه به نام روستا قابل تشخيص باشد موضوع در هيات مطرح و نام

شهرستان تكميل مي گردد.5647/1-14/12/84

.دركليه مواردي كه مغايرت در شناسنامه ناشي از ورود اطلاعات به پايگاه باشد فرم تغييرات تنظيم وبه سيستم تغذيه مي گردد

.ـ7) چنانچه مغايرت در شماره شناسنامه ناشي از اشتباه مامور درتحرير شناسنامه باشدموضوع در هيات مطرح ودر شناسنامه وسند درج توضيح مي گردد

.ـ8) چنانچه جنسيت درج شده در شناسنامه با پايگاه وسند مغايرت داشته باشد برابر قوانين موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

ـ9) چنانچه نام متقاضي هم به صورت گسسته نوشته مي شود هم به صورت پيوسته اين موضوع مغايرت به حساب نمي آيدو كارت برابر اطلاعات پايگاه

صادر مي گردد ودر صورت اعتراض متقاضي موضوع در هيات مطرح و به وجه صحيح آن اصلاح مي گرددمثال:علي رضا – عليرضا عباس علي- عباسعلي

ـ10) چنانچه كلمه الله در شناسنامه با يك لام درج وليكن سند وپايگاه با دولام باشد كارت برابر پايگاه صادر مي گرددودر صورت تقاضاي متقاضي شناسنامه

. وفق مقررات برابر سند اصلاح مي گردد

.ـ11) چنانچه پايگاه با دو لام سند وشناسنامه با يك لام باشد فرم تغييرات تنظيم وسيستم اصلاح مي گردد

ـ12) چنانچه كلمه الله در شناسنامه با دولام درج وليكن سند وپايگاه با يك لام باشد موضوع بدون حضور متقاضي وباگزارش بازبين اسناددر هيات مطرح وراي

. لازم صادر مي گرد

.ـ13)چنانچه نام صاحب سند در شناسنامه وسند بدون مد باشد و پايگاه با مد در اينصورت فرم تغييرات برابرسندتنظيم وبه سيستم تغذيه مي گردد

ـ14)چنانچه نام در شناسنامه با مد باشد و پايگاه بدون مد با درخواست بازبين اسناد موضوع در هيات مطرح و سند برابر شناسنامه اصلاح و فرم تغييرات جهت

.تغذيه سيستم تهيه مي گردد

.ـ15) چنانچه نام مختوم به همزه آخر باشد

(ـ1ـ15) شناسنامه بدون همزه و پايگاه وسند با همزه باشدبا گزارش مسئول مربوطه موضوع در هيات مطرح وراي لازم به وچه صحيح صادر وپس از اصلاح سند

.فرم تغييرات جهت اصلاح سيستم تنظيم مي گردد(شناسنامه زهرا)(سند وسيستم زهراء)

ـ2ـ15) شناسنامه با همزه و پايگاه بدون همزه مي باشداز آنجائيكه وجه صحيح اينگونه واژه ها بدون همزه مي باشد موضوع با درخواست متقاضي موضوع در

. هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

.ـ16) چنانچه شناسنامه مختوم به الف مقصوره باشد

ـ1ـ16) شناسنامه با الف صادر وليكن سند وسيستم با الف مقصوره باشدبراي صدور كارت اقدام و متقاضي مي تواند در صورت تمايل شناسنامه خود را

.(تعويض تا برابرسند صادر گردد(شناسنامه كبرا)(سندوسيستم كبري

ـ2ـ16) شناسنامه وسند با الف مقصوره وسيستم با الف مي باشد در اينصورت مغايرت گرفته وپس از تكميل فرم تغييرات واصلاح سيستم برابرسند اقدام

.(مي گردد(شناسنامه وسندكبري)(سيستم كبرا

(ـ17) چنانچه در تحرير برخي نامها حروف ك و گ جابجا شده باشد موضوع در هيات مطرح و نام به وجه صحيح اصلاح مي گردد(روح انكيز-روح انگيزعسكر-عسگر

.ـ18) چنانچه برخي از نامها با همزه مياني باشد

ـ1ـ18) شناسنامه بدون همزه مياني مي باشد ولي سيستم وسن با همزه مياني باشد متقاضي حهت تعويض شناسنامه راهنمائي مي گردد(شناسنامه

.(فواد)(سند وسيستم فؤاد

(ـ2ـ18) شناسنامه وسند با همزه مياني باشد وسيستم بدون همزه مياني فرم تغييرات تنظيم وسيستم اصلاح مي گردد(شناسنامه وسندفؤاد)(سيستم فواد

.ـ19) در رابطه با سادات و السادت كه با نام تركيب مي گردد

ـ1ـ19) شناسنامه با سند مطابقت داشته و سيستم مغاير است(شناسنامه وسند السادات)(سيستم سادات)فرم تغييرات تنظيم سيستم اصلاح مي گردد

 ـ2ـ19) شناسنامه با سند وسيستم مغايراست(شناسنامه سادات)(سندوسيستم السادات) جهت درج توضيح واصلاح شناسنامه موضوع با درخواست

متقاضي در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد (با توجه به بخشنامه كتابت فارسي در صورت درخواست متقاضي جهت حذف( ال) از ادامه نام مي توان.( موضوع را درهيات مطرح واقدام نمود

.ـ20) در صورتي كه نام مركب از دواسم كه با واژه ملقب تركيب شده باشند

شناسنامه با يك نام صادر گرديده وسند وسيستم مركب از دواسم با واژه ملقب باشد موضوع با درخواست متقاضي در هيات مطرح وتصميم مقتضي اتخاذ

.( مي گردد(شناسنامه حسين)(سند وسيستم حسين ملقب به پرويز

ـ21) چنانچه نام خانوادگي متقاضي هم به صورت گسسته نوشته مي شود هم به صورت پيوسته اين موضوع مغايرت به حساب نمي آيدو كارت برابر

 اطلاعات پايگاه صادر مي گردد ودر صورت اعتراض متقاضي موضوع در هيات مطرح و به وجه صحيح آن اصلاح مي گرددمثال:علي رضا – عليرضا عباس علي-عباسعلي علي پور- عليپور

ـ22) چنانچه نام خانوادگي مركب از كلمه الله باشدودر شناسنامه نام خانوادگي با يك لام درج وليكن سند وپايگاه با دولام باشد كارت برابر پايگاه صادر مي.گرددودر صورت تقاضاي متقاضي شناسنامه وفق مقررات برابر سند اصلاح مي گردد

ـ23) چنانچه نام خانوادگي مركب از كلمه الله باشدو در شناسنامه با دولام درج وليكن سند وپايگاه با يك لام باشد موضوع بدون حضور متقاضي وباگزارش .بازبين اسناددر هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

.ـ24) چنانچه پايگاه با دو لام سند وشناسنامه با يك لام باشد فرم تغييرات تنظيم وسيستم اصلاح مي گردد

ـ25) مغايرت در محل تولد ،تاريخ صدورومحل صدوردر شناسنامه با پايگاه اختلاف وجود داشته باشدكارت صادر وسپس برابر مقررات نسبت به رفع اختلاف

.اقدام مي گردد

ـ26) درمواقعي كه در پايگاه وسند فوت ثبت باشد وشناسنامه فاقد فوت باشد متقاضي جهت مشخص شدن وضعيت سند حسب مورد به حل اختلاف يا.دادگاه معرفي مي گردد

ـ27)چنانجه در پايگاه فوت ثبت بوده وليكن در شناسنامه وسند فوت ثبت نباشد موضوع بررسي ودر صورت مشخص شدن اشتباه مامور فرم تغييرات .تنظيم وبه سيستم تغذيه مي گردد

.ـ28) عبارات نامعلوم با دعوت از متقاضي ودرخواست متقاضي موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد  .درصورت وجود حرف (م) در سيستم مي بايست وفق مقررات اقدام گردد

ـ29)در مواردي كه نام و نام پدر بصورت غلط درج گرديده باشد موضوع پس از درخواست متقاضي در هيات مطرح و راي لازم صادر مي گردد.برابرفهرست .ارسالي سازمان

ـ30) نحوه رسيدگي به مغايرت در نام خانوادگي:در صورتيكه بين نام خانوادگي مندرج در شناسنامه وسند مغايرتي وجود داشته باشد واين مغايرت ناشي از اشتباه مامور باشد، بين نام خانوادگي مندرج در سند وشناسنامه شباهت وجود داشته باشد، مدارك مكتسبه متقاضي ،بستگان درجه يك صاحب  سند داراي نام خانوادگي مندرج در شناسنامه او باشند، ومتقاضي خواهان نام خانوادگي مندرج در شناسنامه باشدموضوع پس ازتقاضاي متقاضي و تهيه مدارك ذيل به اداره كل استان ارسال مي گردد.وپس از اظهار نظر اداره كل پرونده به كميسيون مربوطه در اداره كل امورحقوقي ارسال مي گردد.وپس

.از تائيد خواسته متقاضي موضوع در هيات مطرح وراي لازم صادر مي گردد

.ـ1) مشروح متقاضي در خصوص نام خانوادگي

.ـ2) تصويرنسختين اسناد متقاضي

.ـ3) تصوير دفتر ثبت شهرستاني،دفترياداشتي،حروف تهجي مربوط به متقاضي و پدر وي

.ـ4) تصوير نسختين اسناد والدين ،خواهر،برادرو فرزندان حسب مورد

.ـ5) صور مشمولين متقاضي و پدر وي براي طبقه ذكور

.ـ6) اسناد سجلي دارندگان حق تقدم نام خانوادگي مندرج در شناسنامه وسند

.ـ7) تصوير دفتر نام خانوادگي مندرج در سند وشناسنامه

 .ـ8) تصوير كليه مدارك مكتسبه متقاضي

 .ـ9) تصوير نمونه دوته شناسنامه هاي صادر شده براي متقاضي

 .ـ10) تصوير شناسنامه فرزندان

.ـ11) اظهار نظرصريح اداره ثبت احوال محل صدور

.ـ12) نظريه معاون حقوقي وسجلي اداره كل ذيربط

.ـ13 ) كليه مدارك اخذ شده بايد برابر بااصل گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بیشتر بخش شما در کدام بخش است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 32
 • 11
 • 320
 • 143
 • 62,407