ایا می دانید تغییر کاربری ملک زراعی چه تبعاتی بدنبال دارد؟
وفق رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ :
ماده ۳ صلاحی ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ) که دادگاه ها مکلفند ضمن صدور حکم مجازات، برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها، موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک قانون اصلاحی مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ ماده یک، حکم بر قلع و قمع صادر نماید و در این خصوص هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید نموده در صورتی ملک مذکور قلع وقمع می شود که حکم صادره بعد از لازم الاجرا شدن رای دادگاه، صادر شده باشد و نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن آن ماده ( ماده یک افدام به تغییر کاربری مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) حاکمیت ندارد.
نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸