88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

بخشی از متن قرارداد:
بیمه گر خسارات از بین رفتن یا مسئولیت حقوقی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعلت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده باشد جبران نخواهد کرد.
جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت بنام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.
توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی اموال یا زیان وارد به آن بنا به دستور دولت عملی یا قانونی(de jure or de Facto) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
واکنشهای هسته ی یا آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیو.
عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار.
تعطیل تمام یا قسمتی از کار.
چنانچه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هر گونه دادرسی دیگر، بیمه گر به اتکاء مقررات بند الف مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گزار است.
دوره عملیات ساختمانی
مسئولیت بیمه گر ولو اینکه تاریخ مقدمی در جدول مشخصات ذکر شده باشد از زمانی شروع خواهد شد که کالای مذکور در جدول مشخصات به محل کار رسیده باشد و در تاریخ انقضای بیمه مقرر در جدول مشخصات پایان می یابد. در صورتی که قسمت یا قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه قبل از تاریخ انقضای مقرر در جدول مشخصات از طرف صاحب کار تحویل گرفته شده یا مورد بهره برداری قرار گیرد تعهد بیمه گر در همان تاریخ تحویل یا بهره برداری پایان یافته تلقی می شود.
دوره نگهداری
اگر در جدول مشخصات دوره نگهداری نیز پیش بینی شده باشد مسئولیت بیمه گر در طول این دوره محدود به هر گونه از بین رفتن یا خسارتی خواهد بود که به پیمانکار یا پیمانکاران بیمه شده و در هنگام اجرای عملیاتی که بر طبق تعدات ناشی از شرط نگهداری قرارداد ملزم به انجام آن می باشند وارد آمده باشد.
مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی تحت عنوان این بیمه نامه مشروط بر این خواهد بود که بیمه گزار مقررات این بیمه نامه را رعایت کرده و کلیه وظایفی را که بعهده دارد دقیقا انجام داده باشد.
جدول مشخصات و بخش یا بخشهای متضمن این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح«این بیمه نامه» هر جای این قرارداد بکار برده شود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخشها من حیث المجموع خواهد بود. هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا جدول مشخصات یا بخش یا بخشهای این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
بیمه گزار کلیه احتیاجات لازم را به منظور جلوگیری از وقوع خسارت از بین رفتن یا خسارت وارد به اشخاص ثالث به عمل خواهد آورد و همچنین اصول صحیح مهندسی و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را مراعات کرده و کلیه عملیات ساختمانی و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات بیمه شده به موجب این بیمه نامه را در شرایطی صحیح نگهداری خواهد کرد.
بیمه گزار ملزم است بلافاصله کلیه تغییراتی را که موجب تغییر ماهیت خطر مورد این بیمه می شود کتبا به اطلاع بیمه گر برساند تا در صورت اقتضا به تبع این تغییر حدود تعهدات بیمه گر و یا حق بیمه تغییر یابد.
نمایندگان بیمه گر می توانند در هر موقع مناسب به کارگاه و محل کار مراجعه کنند و به هر گونه اسناد و مدارک و نقشه های مربوط و غیره دسترسی داشته باشند. همچنین نمایندگان مزبور حق دارند از مورد بیمه بازرسی بعمل آورند.
در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارتی شود بیمه گزار باید:
الف) بلافاصله بوسیله تلفن و یا تلگراف و متعاقبا بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.
ب) تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت بعمل آورد.
پ) وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او بگذرد.
ث) در صورت فقدان یا خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت با شکستن حرز مقامات انتظامی را مطلع سازد.
بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که در ظرف چهارده روز پس از وقوع آن حادثه بوی اطلاع داده نشده باشد نخواهد بود.
بعد از آنکه بیمه گزار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند حق دارد نسبت به تغییر یا تعویض خسارتهای جزئی اقدام کند. لکن در مورد خسارتهای بزرگ باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هر گونه تعمیر یا تغییری خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد. ولی این مانع از آن نمی شود که بیمه گزار کلیه اقداماتی را که منطقا برای امنیت و ادامه کار ضرورت دارد بعمل آورد. در صورتیکه نماینده بیمه گر در مهلتی که قاعدتا برای چنین رسیدگی معمول است به رسیدگی اقدام نکند بیمه گزار می توان تعمیر یا تعویض را انجام دهد.
بیمه گزار متعهد است به حساب بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث(بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
هر گونه اختلافی که از این بیمه نامه ناشی شود به تصمیم داوری که کتبا بوسیله طرفین تعیین می شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نتوانند نسبت به داور واحد توافق حاصل کنند مورد اختلاف به تصمیم دو داور که هر یک از طرفین یک نفر را ظرف مدت یکماه بعد از درخواست کتبی یکی از طرفین کتبا تعیین خواهد کرد احاله می شود. در صورتیکه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع مورد اختلاف یک نفر را کتبا بعنوان سر داور انتخاب می کنند. سر داور و داوران تحت ریاست سر داور تشکیل جلسه داده مبادرت به صدور حکم داوری می کنند.
داوران و سرداور باید از بین مهندسین خبره انتخاب شوند. هر گونه اقدامی علیه بیمه گر در مراجع قانونی موکول به ارجاع قبلی موضوع مورد اختلاف به داوری و صدور رای از طرف داور یا داوران خواهد بود.
اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شود یا از اینگونه ادعاها پشتیبانی و یا بمنظور استفاده از این بیمه نامه هر گونه اسناد و مدارک و وسایل نادرست و تقلب آمیز از طرف بیمه گزار یا هر کس دیگر به نمایندگی بیمه گزار بکار برده شود و یا چنانچه نسبت به ادعای خسارتی که مردود شناخته شده است. در ظرف سه ماه هیچگونه اقدام یا عمل قانونی انجام نگیرد و یا در صورتیکه موضوع به داوری ارجاع شده باشد در ظرف سه ماه پس از صدور رای داور یا داوران یا سرداور هیچ گونه اقدامی بعمل نیاید کلیه حقوق ناشی از این بیمه منتفی خواهد شد.
اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر با توجه به مبالغ بیمه شده در دو بیمه نامه فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران خسارت یا شرکت در پرداخت آن خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

امروزه بیشترین دلیل طلاق زن و مرد از همدیگر را چه میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 88
 • 67
 • 7,107
 • 148
 • 62,104