1399/10/28

امور حسبی

امور حسبی

 • دعاوی مربوط به امور حسبی
 • اثبات کفالت
 • حکم کفالت و سرپرستی
 • صدور حکم رشد
 • صدور حکم حجر
 • رفع حجر
 • غائب مفقود الاثر
 • صدور حکم موت فرضی
 • ابطال ثبت واقعه فوت
 • امور راجع به امین
 • نصب یا ضم امین
 • تسلیم اموال غایب به ورثه
 • ولی قهری
 • وصی
 • درخواست تعیین قیم
 • قیم اتفاقی
 • عزل و نصب قیم
 • تعیین دستمزد قیم
 • عزل و نصب ناظر
 • تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
 • مباحث متفرقه
 • اثبات بلوغ