1400/05/14

املاک و مستغلات

املاک و مستغلات

 • اثبات مالکیت
 • اثبات وقفیت
 • اثبات تولیت موقوفه
 • اثبات شراکت
 • اثبات حق ارتفاق / انتفاع
 • اثبات نسق زارعانه
 • اثبات حریم ملک
 • خلع ید
 • تسلیط ید ( وضع ید )
 • قلع و قمع مستحدثات/ نزع اشجار
 • رفع تصرف عدوانی
 • رفع مزاحمت و ممانعت از حق
 • مطالبه اجرت المثل
 • مطالبه حق زارعانه ( حق ریشه )
 • تأیید رجوع از اذن
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به تفکیک ملک
 • الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • الزام به تحویل ملک معوض یا قیمت روز
 • الزام به رفع رطوبت
 • اعاده وضع به حال سابق
 • منع استفاده اموزشی از ملک
 • منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری
 • افراز ملک
 • تقسیم مال مشاع
 • تقسیم سهم الشرکه
 • دستور فروش ملک مشاع
 • الزام به تعمیر ساختمان مشاعی
 • الزام به مشارکت در تنقیه قنات
 • اراضی موات و ابطال اسناد ان
 • صدور حکم تولیت ( تعیین تولیت)
 • شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده ۱۴ ق حج و اوقاف )
 • اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
 • اعتراض به تولیت
 • ابطال وقف نامه
 • ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری
 • ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲
 • اعتراض به اعلام ملی بودن اراضی
 • اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها
 • اعتراض به رای هیات ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
 • اعتراض به رای هیئت هفت نفره واگذاری اراضی
 • اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
 • تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها
 • اعتراض به تملک
 • هیأت خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری
 • کمیسیون تغییر کاربری اراضی
 • کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
 • کمیسیون ماده ۳۴ و ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
 • کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی
 • مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر ها