88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

 فصل اول – كليات

ماده 1 ـ “مركز سنجش از دور ايران‌” با اصلاح اساسنامه و وظايف به‌?”شركت ارتباطات سيار”?تغيير نام مي‌يابدو در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي‌) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت‌ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

هدف از تشكيل شركت‌، مديريت‌، ساماندهي‌، ايجاد، توسعه‌، تأمين‌، نظارت‌، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌ارتباطات سيار و ارايه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه‌هاي مصوب شركت مخابرات ايران(مادرتخصصي‌) مي‌باشد.

ماده 3 ـ مركز شركت تهران است‌.

ماده 4- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص‌) اداره مي‌شود. اينشركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي‌باشد.

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است‌.

ماده 6 ـ سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم شدهكه از محل اموال و داراييهاي موجود شركت مخابرات ايران تأمين و تماماً (صددرصد سهام‌) متعلق به شركت‌اخيرالذكر است‌.
تبصره – از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت‌، حداكثر به مدت يك سال نيروي انساني مستقر در حوزه ستادي‌شركت مخابرات ايران‌، تأسيسات‌، لوازم و تجهيزات‌، حقوق‌، مطالبات‌، ديون‌، تعهدات و اموال منقول و غيرمنقولمتعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات سيار به شركت منتقل مي‌شود و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را بهنام شركت اصلاح مي‌نمايد.

فصل دوم – موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 7 ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت كه در ماده (3) اساسنامه سابق آمده به شرح زير اصلاح و تبيين‌مي‌گردد:

1 ـ تهيه و تدوين طرحهاي جامع در زمينه شبكه ارتباطات سيار براساس الزامات‌، نيازها، استانداردها و ضوابط‌.

2 ـ بازاريابي‌، تأسيس‌، توسعه‌، بهسازي‌، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري و همچنين نظارت و مديريت شبكهارتباطات سيار طبق استانداردهاي ملي و بين‌المللي‌.

3 ـ تهيه و تصويب دستورالعملها، ضوابط‌، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز شركت در زمينه‌تأسيس‌، توسعه‌، نگهداري و بهره‌برداري از شبكه ارتباطات سيار.

4 ـ همكاري با ساير اپراتورها در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك و رومينگ و استفاده از ساير منابع‌مشترك‌.

5 ـ عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي و بين‌المللي و شركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب وتبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات سيار.

6 ـ مديريت‌، برنامه‌ريزي‌، پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص به منظور توسعه مهارتهاي لازم‌.

7 ـ ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياستهاي نظارت بر شبكه ارتباطات سيار توسط مراجع‌ذي‌ربط‌.

8ـ ارايه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري‌.

9 ـ اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان‌.

10 ـ مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد.

تبصره 1 ـ شركت‌، واحد استاني نخواهد داشت و كليه فعاليتهاي اجرايي خود در سطح استانها را به صورت‌پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غيردولتي و به صورت رقابتي انجام خواهدداد.
تبصره 2 ـ شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه‌گذاري در شركتهاي ديگر نمي‌باشد.

فصل سوم – اركان شركت

ماده 8 ـ اركان شركت عبارتست از :

الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس‌)

ماده 9 ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات ايران‌(مادرتخصصي‌) و رياست آن به‌عهده رييس هيأت مديره شركت مذكور مي‌باشد.

ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از :

1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوق‌العاده

ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به‌گزارش هيأت مديره و بازرس (حسابرس‌) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه دردستورجلسه مجمع عمومي ذكر شده است‌.
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه‌ها و خط‌مشي آتي شركت و سايرموضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيد شده است‌.

ماده 12- مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل 4 عضورسميت خواهد داشت‌. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با 3 رأي و در مجمع عمومي فوق‌العاده با 4 رأي‌موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه‌حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار داردبايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.

ماده 13 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل مي‌باشد:

1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه‌هاي عمليات آتي شركت‌.

2ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت‌.

3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت‌.

4ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيأت مديره و بازرس (حسابرس‌) شركت‌.

5ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش‌اعضاي يادشده با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت‌.

6 ـ تعيين حق‌الزحمه بازرس (حسابرس‌) شركت‌.

7ـ اتخاذ تصميم درخصوص آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه‌آنها به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب نهايي‌.

8ـ تصويب تعرفه‌هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط‌.

9ـ اتخاذ تصميم درخصوص آيين‌نامه استخدامي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به‌مراجع ذي‌صلاح براي تصويب نهايي‌.

10ـ اتخاذ تصميم درباره تشكيلات شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه‌هاي جذب و تعديل نيروي‌انساني و پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط‌.

11ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري وتعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط از جمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران‌.

12 ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهيهاي شركت‌.

13 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب‌مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستورجلسه مجمع قيد شده است‌.

ماده 14 ـ وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد:

1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب‌.

2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به‌مراجع ذي‌صلاح براي تصويب‌.

3- بررسي و ارايه پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي شركت مادرتخصصي مخابرات جهت تصويب درمراجع ذي‌صلاح‌.

ماده 15 ـ هيأت مديره شركت مركب از 3 عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين‌افراد با تحصيلات عالي و حداقل 5 سال سابقه مديريت و صاحب‌نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت بااولويت به كاركنان آن براي مدت 2 سال انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت مادرتخصصي مخابرات‌ايران (وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات‌) منصوب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به‌عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است‌.
تبصره ـ اعضاي هيأت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان نايب‌رييس هيأت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شوند.

ماده 16 – مجمع عمومي عادي مي‌تواند يك نفر عضو علي‌البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأت‌مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره‌غيرممكن گردد، عضو علي‌البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره – شرايط انتخاب عضو علي‌البدل مطابق ماده (15) مي‌باشد.

ماده 17 – جلسات هيأت مديره با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق‌اعضاي هيأت مديره اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 18 – جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يك‌بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه‌حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري‌رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.

ماده 19 – هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت‌و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسؤوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت مديره با رييس هيأت مديره‌مي‌باشد.

ماده 20 – هيأت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده واتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات داراياختيارات كامل است‌. هيأت مديره همچنين داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير مي‌باشد:

1- پيشنهاد خطمشي و برنامه‌هاي كلان شركت به مجمع عمومي‌.

2- تأييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب‌.

3- رسيدگي و تأييد بودجه سالانه‌، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع‌عمومي‌.

4- تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي‌، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم بارعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

5- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي‌، فني‌، صنعتي و بازرگاني در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه‌.

6- بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين‌و مقررات مربوط‌.

7- انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات‌، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت‌.

8- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين ومقررات مربوط‌.

9- بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي‌.

10- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي بارعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

11- بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور وهمچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌.

12- انتخاب و عزل مديرعامل با حكم رييس مجمع عمومي شركت‌.

13- بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت‌.

14- تشخيص مطالبات مشكوك‌الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي‌.

تبصره – هيأت مديره به مسؤوليت خود مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 21 – مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيأت مديره ياخارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي‌شود. مديرعامل درحدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسؤول اداره كليه امور شركت مي‌باشد. مديرعامل مي‌تواند با مسؤوليت‌خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 22 – وظايف مديرعامل به شرح زير مي‌باشد:

1- اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي‌.

2- تهيه‌، تنظيم و پيشنهاد خطمشي‌، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأت مديره‌.

3- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيأت مديره‌.

4- تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهاي ذي‌ربط‌.

5- تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي‌، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأت مديره‌.

6- تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي‌.

7- نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت درچارچوب قوانين و مقررات مربوط‌.

8- اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به امور و عملياتي كه در حيطه وظايف مجمع عمومي و هيأت مديره قرار نگرفته است‌.

9- عزل و نصب و ارتقاي كاركنان شركت‌، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين ومقررات مربوط‌.

ماده 23 – مديرعامل‌، نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت‌و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي‌تواند با رعايت مقررات‌( ازجمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌) و پس از اخذ نظر هيأت مديره و مجمع عمومي نسبت به‌ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.

ماده 24 – كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي‌) ويكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره (يا نماينده منتخب هيأت مديره‌) برسد. مكاتبات اداري به‌امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد.
تبصره – مادامي كه با توجه به تركيب سهام‌، شركت دولتي شناخته شود، كليه چكها علاوه بر امضاي افرادفوق‌الذكر به امضاي ذي‌حساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.

ماده 25 – شركت داراي بازرس (حسابرس‌) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع‌عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره – اقدامات بازرس (حسابرس‌) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

فصل چهارم – امور مالي

ماده 26 – سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد.

ماده 27 – صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختياربازرس ( حسابرس‌) قرار داده شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 83.30.8341 مورخ 1383.6.5 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده‌رسيده است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

مهمتریت عامل اختلاف خانوادگی و طلاق چیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 4
 • 81
 • 63
 • 173
 • 133
 • 62,201