88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

  اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 

 

                                      

 

 فصل اول – کلیات

ماده ۱-  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود بمنظور تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارج در ایران و سرمایه گذاریهای ایران در خارج و اعطاء وام و اعتبار بدولتها و موسسات خارجی و بین المللی و کمکهای اقتصادی و فنی و همچنین اخذ هر گونه وام و اعتبار از خارج بر طبق مقررات مربوط این اساسنامه اداره خواهد شد .سازمان وظایف مذکور در این ماده را در هر مورد طبق قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد .

ماده ۲- مرکز سازمان در تهران است و سازما ن میتواند برای انجام وظایف قانونی خود حسب ضرورت با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خارج از کشور نمایندگی تاسیس کند و همچنین می تواند با رعایت تبصره دو ماده پنج قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی موسسات مالی یا شرکتهائی در داخل یا خارج کشور تاسیس و یا در شرکتهای دیگر دولتی یا خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت کرده یا مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی را در موسسات مالی یا شرکتهائی که تشکیل میدهد بپذیرد.

ماده ۳- اعتبارات مربوط باعطاء وام و اعتبار بدولتها و موسسات خارجی و بین المللی و سرمایه گذاریهای ایران در خارج و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی هر سال در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان گذارده خواهد شد.

ماده ۴- کلیه دارائیهائی که در نتیجه سرمایه گذاری در خارج اعم از سرمایه گذاریهای مستقیم یا خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار از محل اعتبارات موضوع ماده ۳ این اساسنامه تحصیل میگردد متعلق بدولت است . وزیر امور اقتصادی و دارائی در مــورد دارائیهای مزبور نمایندگــی دولت را عهده دار خواهد بود . وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات موضوع این ماده را به مسئولیت خود بدیگری تفویض نماید .
فصل دوم – وظایف و اختیارات

ماده ۵- سازمان دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :

۱- انجام امور مربوط بجلب و حمایت سرمایه های خارجی و تعیین حداکثر مشارکت خارجی در رشته های مختلف سرمایه گذاری درایران .
۲- انجام امور مربوط به سرمایه گذرایهای ایران در خارج و خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار و عقد قراردادهای لازم .
۳- انجام امور مربوط به کمکهای اقتصادی و اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .
۴- انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج .
۵- وصول اقساط اصل وامها و اعتبارات و بهره و کارمزد و سایر وجوه مربوط به وامها و اعتبارات پرداخت شده به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .
۶- بازپرداخت اصل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و کارمزد و سایر هزینه های مربوط به وامها و اعتبارات دریافتی دولت از خارج .
۷- تنظیم و مراقبت در اجرای برنامه کمکهای فنی ایران به خارج با همکاری سازمانهای مربوط.
۸- مشارکت و همکاری با موسسات مالی بین المللی در مورد اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی .
۹- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اعطاء وام واعتبار و کمکهای اقتصادی و فنی و سرمایه گذاری .
۱۰- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج از طرف دولت.
۱۱- اتخاذ تدابیر لازم و ادام به هرگونه اموری که برای حسن انجام وظایف قانونی سازمان ضرورت دارد .
۱۲- سازمان میتواند با تصویب شورای عالی تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بالاخص در زمینه های اجرائی به دستگاههای ذیصلاح تفویض نماید که بنمایندگی از طرف سازمان اقدام نمایند .

فصل سوم – ارکــان

ماده ۶- سازمان دارای ارکان زیر میباشد :

الف – شورای عالی ب – هیئت فنی  ج – رئیس کل .

ماده ۷-  شورایعالی سازمان از وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر امور خارجه ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر صنایع و معادن تشکیل میشود . ریاست شورای عالی با وزیر امور اقتصادی و  دارائی خواهد بود.
ماده ۸- وظایف و اختیارات شورایعالی بشرح زیر است :
۱- تعیین خط مشی  و سیاست کلی سازمان  .
۲- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان .
۳- بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش فعالیتهای سازمان .
۴- تصویب طرحهای سرمایه گذاری ایران در خارج و اعطای وام به خارج و کمکهای اقتصادی و فنی ایران .
۵- تعیین شرایط و ضوابط و تصویب برنامه های سرمایه گذاری خارجی در ایران .
۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی بصلح .
۷- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر مربوط به وظایف سازمان که در دستور جلسه شورایعالی قرار گیرد .

ماده ۹- شورایعالی بنا به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل میگردد .

جلسات شورایعالی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء شورایعالی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورایعالی با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود .

ماده ۱۰- برای رسیدگی و اظهار نظر در مورد طرحهای مربوط به سرمایه گذاری ایران در خارج و اعطای وام به خارج و کمکهای اقتصادی و فنی و پیشنهاد آن برای تصوبب شورایعالی هیئت فنی مرکب از مقامات زیر تشکیل میگردد:

۱- معاون امور سرمایه گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲- معاون وزارت امور خارجه.
۳- معاون سازمان برنامه و بودجه .
۴- معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی .
۵- معاون وزارت صنایع و معادن .
معاون امور سرمایه گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی ریاست هیئت فنی را عهده دار خواهد بود و جلسات هیئت فنی بنا به دعوت رئیس هیئت فنی تشکیل خواهد شد.
رئیس هیئت فنی میتواند از وزارتخانه ها و موسسات دیگر در موارد لزوم نماینده برای شرکت در جلسات هیئت فنی دعوت نماید.

ماده ۱۱- معاون امور سرمایه گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی  سمت رئیس کل سازمان را خواهد داشت .

ماده ۱۲- رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرائی و مسئول حسن جریان کلیه امور حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان خواهد بود و برای اداره امور سازمان اعم از مالی اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیار کامل میباشد و نیز دارای وظایف و اختیارات زیر است :

۱- اجرای مصوبات شورایعالی.
۲- تهیه بودجه و برنامه های سازمان و پیشنهاد آنها به شورایعالی .
۳- تهیه گزارش فعالیتهای سازمان برای طرح در شورایعالی  .
۴- نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضائی و سایر مراجع در داخل و خارج کشور با حق انتخاب وکیل .
۵- پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی بصلح بشورایعالی .

تبصره – رئیس کل سازمان میتواند قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود به معاونان و یا سایر کارمندان سازمان تفویض نماید .

اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره باستناد تبصره یک ماده ۵ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی  پس از تصویب کمیسیون های امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۵۴ ، در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیون های استخدامی و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است.

                   

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

مهمتریت عامل اختلاف خانوادگی و طلاق چیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 98
 • 1
 • 23,627
 • 168
 • 61,846