1400/05/14

ارثیه و وصیت نامه

ارثیه و وصیت نامه

 • دعاوی مربوط به وصیت
 • اثبات وصیت تملیکی
 • اخراج ثلث
 • ابطال وصیت نامه
 • تنفیذ وصیت نامه
 • رد وصیت نامه
 • تحویل موصی به
 • عزل وصی از وصایت
 • ابطال تقسیم نامه
 • دعاوی مربوط به ارث
 • تحریر ترکه
 • تقسیم ماترک
 • مهرو موم ترکه
 • رفع مهر و موم ترکه
 • استیفاء دین از ترکه
 • تعیین بهای ثمنیه اعیانی
 • درخواست فروش ماترک
 • رد ترکه
 • قبول ترکه
 • ترکه اتباع خارجه
 • مطالبه سهم الارث
 • گواهی حصر وراثت
 • اصلاح گواهی انحصار وراثت
 • اعتراض به گواهی حصر وراثت
 • اعتراض ماده ۴۰ ق ا حسبی
 • مباحث متفرقه