1399/10/28

اجاره نامه و رهن

اجاره نامه و رهن

 • الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی
 • الزام به تحویل مورد اجاره
 • اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره
 • الزام به انجام تعمیرات اساسی
 • تعدی و تفریط مستاجر
 • تغییر شغل
 • ابطال اجاره نامه
 • اعلام فسخ اجاره
 • تنفیذ فسخ اجاره
 • دستور تخلیه
 • عسرو حرج در تخلیه
 • اعتراض به دستور تخلیه
 • تعدیل و افزایش اجاره بهاء
 • تجویز انتقال منافع به غیر
 • تجویز قطع خدمات
 • مطالبه اجاره بهاء
 • مطالبه مابه التفوت اجاره بهاء
 • مطالبه سرقفلی
 • مطالبه حق کسب و پیشه
 • استرداد ودیعه ( رهن )
 • اجاره به شرط تملیک
 • قانون تملک آپارتمانها
 • اعتراض به نظر هیأت مدیره (هزینه های مشترک)