88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
فصل اول ـ تعاريف

        ماده 1 ـ « آزمون سراسري» عبارت است از كليه آزمونهايي كه جنبه ملي و همگاني دارند و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌گردند از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور.
تبصره ـ چنانچه در تعيين ملي و همگاني بودن يك آزمون اختلاف و ابهام ايجاد شود، اشخـاص احصـاء شده در ماده (1) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ـ مصوب 1384ـ كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، نسبت به رفع ابهام اظهار نظر مي‌نمايند.
فصل دوم ـ هيئتهاي بدوي و تجديدنظر 

        ماده 2ـ هيئتهاي بدوي و هيئت تجديدنظر برابر ضوابط قانون و اين آيين‌نامه، تشكيل مي‌شوند و مسئوليت رسيدگي به تخلفات در آزمونها را برعهده دارند. جلسات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه در هر حال با سه رأي معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3 ـ هيئتهاي بدوي و تجديدنظر هر كدام داراي يك دبيرخانه مي‌باشند كه دبير هر كدام  توسط رييس آن هيئت به مدت سه سال انتخاب مي‌شود. دبيرخانه هيئت تجديدنظر در سازمان سنجش آموزش كشور مستقر مي‌باشد.

ماده 4 ـ هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونهاي وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در محل وزارتخانه‌هاي مذكور، دانشگاه آزاد اسلامي در مركز دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سازمان سنجش آموزش كشور تشكيل مي‌شود و بودجه آن هر ساله در اعتبارات دستگاه مربوط منظور خواهد شد.
تبصره ـ محل تشكيل هيئت تجديد نظر در سازمان سنجش آموزش كشور مي‌باشد و بودجه آن هر ساله در اعتبارات سازمان ياد شده منظور خواهد شد.

ماده 5 ـ هيچ يك از اعضاء هيئتهاي بدوي دستگاه برگزاركننده آزمون نمي‌تواند همزمان عضو هيئت تجديدنظر باشد و همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديدنظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شركت نمايند. رييس هيئت تجديدنظر از مفاد اين ماده مستثني است.

ماده 6 ـ اعضـاي حقـوقدان هيئتهـاي بدوي و تجديدنظر به مدت دو سال انتخاب و منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد يا بركناري و جايگزيني آنها به ترتيب مقرر در قانون  بلامانع است. حداقل مدرك تحصيلي آنها بايد كارشناسي باشد.

ماده 7 ـ هيئتهاي بدوي در صورت اطلاع و يا وصول صورتجلسات و اسناد مربوط به تخلفات و شكايت يا اعلام توسط حوزه‌هاي برگزاري آزمون، بالاترين مقام اجرايي دستگاه، نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي،‌ انتظامي و گزارشهاي مردمي، شروع به رسيدگي مي‌كنند و وفق مقررات اين آيين‌نامه تعيين تكليف خواهند نمود.

ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات در آزمونهاي موضوع اين قانون در ابتدا با هيئتهاي بدوي است. تصميم هيئتهاي بدوي در مورد بند (الف) ماده (6) قانون قطعي و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه متهم يا وكيل و يا نمايندگان قانوني وي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، با ذكر دلايل به طور كتبي درخواست تجديدنظر نمايد، هيئت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيئت تجديدنظر قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
تبصره ـ ابلاغ آراي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر وفق مقررات آيين دادرسي مدني اعم از واقعي و قانوني مي‌باشد.

ماده 9 ـ در خصوص جرايم مندرج در ماده (7) قانون، هيئتهاي بدوي و تجديدنظر حسب مورد موظفند جنبه جزايي عمل متهم را به مرجع قضايي صلاحيت‌دار و دادسراي عمومي و انقلاب محل اعلام نمايند.

ماده 10ـ دبيرخانه هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر  بلافاصله پس از وصول درخواست تجديدنظر آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و تاريخ وصول به تقديم‌كننده تسليم مي‌كنند و موظفند در روي كليه برگهاي درخواست همان شماره و تاريخ را قيد كنند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهي نيز محسوب مي‌گردد.

ماده 11ـ مكاتبات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر با امضاء دبيران و ابلاغ حكم با امضاي  رؤساي هيئتها صورت مي‌گيرد.

ماده 12ـ هيئت بدوي پس از بررسيهاي لازم موارد تخلف را كتباًُ به متهم به تخلف ابلاغ  مي‌نمايد و جهت دفاع از تاريخ ابلاغ ده روز به وي مهلت مي دهد.
تبصره ـ در صورت درخواست متهم، هيأت مي‌تواند مهلت را تا يك ماه افزايش دهد.

ماده 13ـ متهم مي‌تواند در مهلت تعيين شده جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيئت بدوي تسليم كند، در غير اينصورت هيئت به موارد تخلف رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مي‌كند.

ماده 14ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي هيئت بدوي سهو قلم يا اشتباهي رخ دهد، تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده باشد، هيئت بدوي رأساً و يا به درخواست ذينفع رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به متهم ابلاغ مي‌شود. رأي هيئت در قسمتي كه فاقد اشتباه است، در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در مرحلـه تجديدنظر در تنظيم يا نوشتن رأي سهـو يا اشتباهي رخ دهد، همان مرجع آن را اصلاح مي‌كند.

ماده 15ـ متقـاضي تجديدنظر مي‌توانـد درخـواست تجـديـدنظر را در مهلت قانوني به هيئت بدوي يا هيأت تجديدنظر تسليم نمايد. در صورت تسليم درخواست به هيئت بدوي، دبير هيأت مذكور موظف است پرونده را ظرف يك هفته به هيئت تجديدنظر ارسال دارد.

ماده 16ـ هيئت تجديدنظر طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي هيئت بدوي اتخاذ تصميم مي‌نمايد اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن پرونده را به هيئت بدوي اعاده والا مطابق مقررات اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

ماده 17ـ چنانچه متقاضي تجديدنظر از درخواست خود صرف‌نظر نمايد، هيئت تجديدنظر قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر مي‌كند.

ماده 18ـ هرگاه هيئت تجديدنظر تحقيقات انجام شده بدوي را ناقص تشخيص دهد با بررسي پرونده اقدامات و تحقيقات مقتضي را انجام خواهد داد.

ماده 19ـ هيئت بدوي يا تجديدنظر مي‌تواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جريان رسيدگي دعوت نمايد.

ماده 20ـ هرگاه رأي هيئت بدوي قابل تجديدنظر باشد و محكوم عليه ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادره قطعيت مي‌يابد و از تاريخ انقضاي مهلت يادشده لازم الاجرا است. تنظيم رأي و ابلاغ آن در مرحله تجديدنظر به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌باشد.

ماده 21ـ هيئتهاي بدوي و تجديدنظر پرونده‌ها را به نوبت رسيدگي مي‌نمايند مگر اينكه به موجب قانون يا به تشخيص رييس هيئت بدوي و تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده22ـ هيئتها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهامات اشخاص از مراجع ذي‌ربط (قضايي، امنيتي، انتظامي، اداري و غيره) استعلام كنند و مراجع يادشده مكلفند حداكثر ظرف سي روز به استعلام هيئتها پاسخ دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي شده رعايت قوانين و مقررات مربوط  الزامي است.

ماده 23ـ موارد رد اعضاء هيئتهاي بدوي يا تجديدنظر مطابق ماده (91) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ـ مصوب 1379 ـ مي‌باشد.

ماده 24ـ آراي هيئتهاي بدوي و تجديدنظر با رعايت قانون و اين آيين‌نامه حضوري است.

 

فصل سوم ـ آزمون مجدد

        ماده 25ـ هيئت بدوي مرجع تعيين و تشخيص موارد مندرج در ماده (11) قانون مي‌باشد.

ماده 26ـ هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات مي‌تواند وظيفه بررسي اوليه پرونده داوطلبان و گزارشهاي مربوط و كشف شبهه در خصوص وضعيت علمي داوطلبان را به عهده كميته‌هاي تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور يا نهادهاي ذي‌ربط واگذار نمايد.

ماده 27ـ كميته‌هاي تخصصي موضوع ماده (26) گزارشهاي مربوط به شك و شبهه و يا ترديد در صلاحيت علمي داوطلب را با ذكر جهات و دلايل آن به هيئت بدوي ارسال مي‌كند.

ماده 28ـ هيئت بدوي با توجه به گزارشهاي واصله درخصوص الزام و يا عدم الزام داوطلب به شركت در آزمون مجدد رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد و مراتب به داوطلب ابلاغ مي‌شود.

ماده 29ـ جهات بررسي رد و ترديد در صلاحيت علمي داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذيل مي‌باشد:
الف ـ تفاوت فاحش نمره و رتبه اكتسابي با سوابق تحصيلي، معدل و آزمونهاي قبلي داوطلب.
ب ـ گزارش واصله به دستگاه برگزاركننده آزمون كه از اشخاص حقيقي و حقوقي مورد وثوق رسيده باشد.
ج ـ داوطلباني كه پاسخنامه‌هاي آنان در تمام يا برخي دروس از لحاظ گزينه‌ها به طور غيرمتعارف مشابه و يكسان باشد.

ماده 30ـ چنانچه داوطلبان موضوع اين آيين‌نامه از انجام آزمون مجدد استنكاف نمايند مردود علمي شناخته مي‌شوند و مراتب با صدور رأي توسط هيئت بدوي به اطلاع داوطلب رسانده مي‌شود.

ماده 31ـ نحوه و محتواي آزمون مجدد در چارچوب ضوابط ذيل مي‌باشد:
الف ـ تعداد و نوع دروس امتحاني با تصويب هيئت بدوي تعيين مي‌شود.
ب ـ تعداد سؤالات، نوع آزمون (تشريحي يا تستي)، مدت پاسخگويي و سطح دشواري سؤالات همانند آزمون اصلي مي‌باشد.
ج ـ محل برگزاري آزمونها با در نظر گرفتن شرايط داوطلب از طرف هيئت بدوي تعيين مي‌گردد.
د ـ زمان برگزاري آزمون مجدد حداكثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هيئت بدوي تعيين مي‌شود.

ماده32ـ نتيجه آزمون مجدد ظرف 15 روز پس از برگزاري آن از سوي واحد برگزاركننده به هيئت بدوي براي تصميم‌گيري نهايي اعلام مي‌شود.

ماده 33ـ چنانچه هيئت بدوي صلاحيت علمي داوطلب را پس از انجام آزمون مجدد احراز نمايد، نتيجه آزمون اوليه داوطلب تأييد شده و به عنوان پذيرفته شده نهايي تلقي مي‌گردد و به دانشگاه يا مؤسسه آموزشي محل قبولي معرفي مي‌گردد. در غير اينصورت مردود علمي شناخته شده و مراتب به وي و واحد ذي ربط ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم ـ مؤسسات و آموزشگاههاي آزاد

        ماده 34ـ هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمونهاي مورد بحث  فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) قانون مشاركت داشته باشد، مراتب تخلفات آنها پس از احراز به وسيله هيئتهاي بدوي يا تجديدنظر جهت اعمال مجازاتهاي مقرر در قانون  به مرجع صدور مجوز معرفي مي‌گردد.
تبصره ـ مؤسسات يا آموزشگاههاي داراي مجوز و يا فاقد مجوز در مورد جرايم ارتكابي به مراجع ذي‌صلاح قضايي معرفي مي‌گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 19
 • 15
 • 173
 • 133
 • 62,165