88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

فصل يكم : كليات

ماده 1- مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز كه به موجب اساسنامه مصوب 4/5/84 هيات مديره كانون وكلاء دادگستري مركز تشكيل شده است در مواردي كه حل اختلاف به آن مركز ارجاع مي شود مطابق مقررات اين آئين نامه و اساسنامه مركز داوري رسيدگي خواهد كرد.

ماده 2 – در داوري هاي بين المللي رسيدگي مركز علاوه بر مقررات اين آئين نامه تابع قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 و در داوري هاي داخلي تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مي باشد.

ماده 3- به منظور اعمال مقررات اساسنامه مركز داوري كانون و اين آئين نامه , داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. ساير موارد داوري داخلي محسوب مي شود.

فصل دوم: تعاريف

ماده 4- ((مركز )) در اين آئين نامه به معناي مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز مي باشد.

ماده5- ((مرجع داوري)) به معناي مرجع متشكل از يك يا چند داور است كه زيرنظر مركز تشكيل مي شود.

ماده 6- ((خواهان )) به معناي يك يا چند خواهان و ((خوانده)) به معناي يك يا چند خوانده است.

فصل سوم: ابلاغ ها, مراسلات و مواعد زماني:

ماده 7-كليه لوايح و درخواست هائي كه هر يك از طرفين دعوا تسليم مي كند و نيز اسناد منظم به آنها بايد به تعداد طرف هاي دعوا و داورها به علاوه يك نسخه باشد, نسخه اخير در دبيرخانه مركز باقي مي ماند, يك نسخه از كليه مكاتباتي كه مرجع داوري با طرفين دعوا انجام مي دهد نيز بايد به دبيرخانه مركز تسليم شود.

ماده 8- در داوري هاي داخلي ابلاغ اوراق از طرف دبيرخانه مركز مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 به عمل خواهد آمد مگر اينكه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني كرده باشند.

ماده 9- در داوري هاي بين المللي ابلاغ اوراق و آراء به تشخيص دبيرخانه مركز يا مرجع داوري ميتواند از طريق تحويل در قبال رسيد, پست سفارشي , پست سريع السير , دورنگار, تلكس , تلگرام يا ساير طرق ارتباط از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد انجام گيرد. تاريخ ابلاغ تاريخي است كه اوراق توسط مخاطب يا نماينده او دريافت مي شود. در صورتي كه ابلاغ از طريق وسايل ارتباط از راه دور باشد, تاريخ ابلاغ تاريخي است كه عرفاً اوراق از سوي مخاطب دريافت شده محسوب مي شود.

ماده 10- مواعد زماني مذكور در اين آئين نامه از روز بعداز تاريخ ابلاغ شروع مي شود اگر روز بعداز ابلاغ در كشوري كه ابلاغ در آنجا صورت مي گيرد تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد مهلت از اولين روز بعد از تعطيل يا روز غيركاري آغاز خواهد شد تعطيلات رسمي و ايام غيركاري داخل در مهلت جزو مهلت محسوب مي شود اگر آخرين روز مهلت در كشوري كه ابلاغ در آنجا صورت گرفته است روز تعطيل يا غيركاري باشد مهلت در پايان اولين روز بعداز آن منقضي خواهد شد.

فصل چهارم: شروع داوري

ماده 11- طرفي كه مي خواهد مركز به اختلاف او مطابق مقررات اين آئين نامه رسيدگي نمايد بايد درخواست رسيدگي را به دبيرخانه مركز تسليم كند دبيرخانه بايد در قبال اخذ درخواست داوري رسيدي مشتمل بر نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده و همچنين تاريخ دريافت درخواست به خواهان تسليم كند.

ماده 12- درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:

الف- تقاضاي ارجاع اختلاف به داوري

ب- نام و نام خانوادگي , نام پدر و نشاني اقامتگاه هريك از طرفين

پ- توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف شده است

ج- تعيين مبلغ خواسته بنظر خواهان

د- شرط داوري يا موافقت نامه داوري

ه­ـ – قبول صلاحيت داوري كه مركز از بين فهرست داوران تخصصي تعيين خواهد كرد.

ماده 13- خواهان بايد درخواست داوري و ضمايم آنرا مطابق ماده 7 اين آئين نامه به تعداد نسخ لازم تنظيم و به دبيرخانه مركز تقديم كند خواهان بايد هزينه هاي اداري مركز را نيز در موقع تقديم درخواست مطابق قواعد راجع به تعيين هزينه هاي داوري مركز كه در تاريخ تقديم درخواست لازم الاجرا مي باشد به دبيرخانه پرداخت كند.

ماده 14- چنانچه خواهان مفاد ماده 12 آئين نامه را در موقع تقديم درخواست رعايت نكرده باشد دبيرخانه مركز با صدور اخطاريه مهلت ده روزه اي را به منظور رعايت مفاد ماده مذكور به خواهان اعطاء مي كند در صورتي كه خواهان در مهلت مقرر تكاليف مندرج در ماده 12 آئين نامه را انجام ندهد دبيرخانه مركز درخواست خواهان را رد كرده و پرونده را بايگاني خواهد نمود. رد درخواست از سوي دبيرخانه مركز مانع طرح مجدد درخواست از سوي خواهان نمي باشد.

ماده 15 – دبيرخانه مركز پس از دريافت درخواست داوري و ضمايم آن و همچنين وصول هزينه هاي مقرر نسخه اي از آن را جهت (( پاسخ به درخواست داوري)) به خوانده يا خواندگان با پست سفارشي ابلاغ خواهد كرد.

ماده 16 – چنانچه اختلاف موضوع درخواست داوري راجع به رابطه حقوقي باشد كه قبلاً اختلاف ديگري در مورد همان رابطه بين همان طرفين مطابق مقررات اين آئين نامه در مركز طرح شده است, هيات امناء مركز ميتواند به درخواست هريك از طرفين ادعاي مطروحه در درخواست داوري جديد را در داوري سابق ادغام كرده تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوري واحدي رسيدگي شود. مشروط بر اينكه در داوري سابق هنوز قرارنامه داوري امضاء نشده و يا هيات امناء مركز آنرا تصويب ننموده باشد. در غيراين صورت ادغام ادعاهاي جديد در داوري سابق منوط به رعايت مفاد ماده 54 اين آئين نامه مي باشد.

فصل پنجم: پاسخ به درخواست داوري و دعواي تقابل

ماده 17- خوانده بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري پاسخ آنرا به دبيرخانه مركز تسليم كند , پاسخ خوانده بايد حاوي نكات ذيل باشد:

الف: نام و نام خانوادگي و نشاني اقامتگاه خوانده

ب: اظهار نظر در مورد ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف شده است

ج: پاسخ به خواسته خواهان

د: چنانچه داوري مطابق مقررات آئين نامه بين المللي باشد اظهار نظر در باره قانون حاكم و زبان داوري.

هـ : اظهارنظر در مورد تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها و همچنين معرفي داور اختصاصي خود از بين فهرست تخصصي داوران مركز.

ماده 18- دبيرخانه مي تواند به درخواست خوانده مهلت ارائه پاسخ را تمديد كند مشروط بر اينكه خوانده ضمن تقاضاي تمديد مهلت در باره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها اظهار نظر كرده و در صورت لزوم داور اختصاصي خود را نيز مطابق مقررات اين آئين نامه معرفي كند , در غير اينصورت دبيرخانه مركز مطابق مقررات اين آئين نامه اقدام خواهد كرد.

ماده 19- پاسخ خوانده بايد مطابق ماده 7 آئين نامه به تعداد لازم تنظيم و به دبيرخانه مركز تقديم شود.

ماده 20- دبيرخانه مركز بايد يك نسخه از پاسخ خوانده و ضمايم آن را به خواهان ابلاغ كند.

ماده 21- هرگونه ادعاي متقابل خوانده بايد همراه با پاسخ به درخواست داوري مطرح گردد پاسخ به درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد.

الف- توضيح ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به ادعاي متقابل شده است .

ب – تعيين خواسته متقابل و در صورت امكان تقويم آن

ماده 22- خواهان بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ دعوي متقابل پاسخ خود را به دبيرخانه مركز تسليم كند. دبيرخانه مي تواند اين مهلت را به تقاضاي خواهان تمديد كند.

فصل ششم: آثار موافقت نامه داوري:

ماده 23- در كليه مواردي كه رسيدگي به اختلاف به مركز داوري ارجاع مي شود, رسيدگي طبق مقررات لازم الاجرا در زمان درخواست داوري به عمل خواهد آمد.

ماده 24- چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوري مطابق ماده 18 آئين نامه امتناع كند, در صورتي كه هيات امناء مركز احراز كند كه ظاهراً موافقت نامه داوري بين طرفين منعقد شده است, داوري ادامه خواهد يافت, بدون اينكه تصميم هيات امناء در مورد وجود ظاهري موافقت نامه داوري مانع طرح ايرادات راجع به وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري نزد مرجع داوري گردد. در اين صورت اتخاذ هرگونه تصميم نهائي در باره صلاحيت با مرجع داوري است چنانچه هيات امناء مركز وجود ظاهري موافقت نامه داوري را احراز نكند عدم امكان ادامه داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابلاغ مي شود, در اين صورت هريك از طرفين مي تواند اتخاذ تصميم در مورد وجود يا فقدان موافقت نامه داوري را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.

ماده 25- چنانچه هر يك از طرفين دعوا قبل از تشكيل مرجع داوري نسبت به وجود موافقت نامه داوري , اعتبار يا حوزه شمول آن ايراد كند , تصميم گيري در مورد ايراد مطروحه با هيات امناء مركز داوري خواهد بود, بدون اينكه تصميم هيات امناءمانع طرح ايراد نزد مرجع داوري باشد . درصورتي كه هيات امناء ايراد را وارد تشخيص دهد, عدم امكان ادامه داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابلاغ مي شود, در اين صورت هريك از طرفين مي تواند اتخاذ تصميم در مورد وجود يا فقدان ايراد را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.

ماده 26- عدم شركت طرفين در جلسات داوري يا هريك از مراحل آن مانع جريان داوري نخواهد بود, مرجع داوري مي تواند با ادامه رسيدگي بر اساس مدارك موجود مبادرت به صدور راي نمايد.

ماده 27 – ادعاي فقدان يا بي اعتباري قرارداد اصلي رافع صلاحيت مرجع داوري نيست مشروط براينكه مرجع داوري اعتبار موافقت نامه داوري را احراز كند, حتي اگر قرارداد اصلي وجود نداشته و يا باطل باشد مرجع داوري مي تواند در باره حقوق طرفين رسيدگي كرده و نسبت به ادعاها و ايرادات آنها اتخاذ تصميم كند.

فصل هفتم: مرجع داوري

ماده 28 – داور بايد مستقل از طرفين باشد و در طول داوري نيز استقلال خود را حفظ كند.

ماده 29- شخصي كه قراراست به عنوان داور انتخاب شود بايد قبل از انتخاب يا تاييد انتخاب او توسط هيات امناء مركز اعلاميه مكتوبي مبني بر استقلال خود امضاء كند وي مكلف است هر واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است طرفين را نسبت به استقلال او دچار ترديدكند به دبيرخانه مركز اعلام نمايد دبيرخانه اين اطلاعات را به صورت كتبي به طرفين اطلاع داده و مهلتي را جهت اظهار نظر آنها تعيين مي كند..

ماده 30- داور مكلف است هر واقعيت يا اوضاع و احوالي از نوع مذكور در ماده 28 آئين نامه را كه در جريان داوري حادث شود فوراً به صورت مكتوب به دبيرخانه مركز و طرفين اعلام كند.

ماده 31- تصميم هيات امناء مركز در مورد انتخاب , تائيد, جرح يا تعويض داور قطعي است هيات مكلف به اعلام دلايل تصميم خود نمي باشد.

ماده 32-داور مكلف است بعداز قبول سمت وظايف خود را مطابق مقررات اين آئين نامه انجام دهد.

ماده 33- تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است در صورت عدم تعيين دعوي به داوري واحد منتخب مركز ارجاع خواهد شد.

ماده 34- چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه داور منفرد به اختلافات رسيدگي كند بايد با توافق داور منفرد را از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي دوران تخصصي مركز انتخاب كرده وبه منظور تائيد به هيات امناء مركز معرفي كنند.

در صورتي كه طرفين نتوانند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده در مورد انتخاب داور منفرد به توافق برسند، هيات امناء مركز به تقاضاي دبيرخانه داور منفرد را تعيين خواهد كرد.

ماده 35ـ درمواردي كه بايد سه داور به اختلاف رسيدگي كنند هر يك از خواهان و خوانده حسب مورد بايد ضمن درخواست داوري يا پاسخ به آن داور اختصاصي خود را از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي تخصصي مركز انتخاب كرده و به منظور تاييد به هيات امناء مركز معرفي كنند چنانچه هر يك از طرفين ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند ،‌نصب داور طرف يا طرفين مستنكف با هيات امناء مركز خواهد بود انتخاب داور ثالث (سرداور) با داوران اختصاصي مي باشد در صورتي كه داوران منتخب نتوانند ظرف بيست روز از تاريخ انتخاب در مورد سرداور از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي تخصصي مركز توافق كرده و قبولي وي را تحصيل كنند هيات امناء مركز به درخواست دبيرخانه داور ثالث را تعيين خواهد كرد.

ماده 36- دبيركل مركز مي تواند به تقاضاي خواهان، خوانده يا داوران منتخب مهلت مناسبي علاوه بر مهلت هاي مقرر در ماده 34 به منظور انتخاب داوران اختصاصي يا سرداور به آنها اعطاء كند.

ماده 37- در مواردي كه هر يك از طرفين دعوا اعم از خواهان يا خوانده متعدد با شند و اختلاف هم بايد به هيات داوري سه نفره ارجاع شود خواهان هاي متعدد بايد متفقاً يك داور و خواندگان متعدد نيز يك داور براي تاييد به هيات امناء مركز معرفي نمايند در صورتي كه خواهان يا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده 34 داور خود را انتخاب و معرفي نكنند هيات امناء‌مركز همه اعضاي مرجع داوري را منصوب و يكي از ايشان را به عنوان رئيس هيات تعيين مي نمايد.

فصل هشتم : نصب و تاييد داور

ماده 38- هيات امناء مركز در تائيد يا نصب داور بايد كليه شرايط قانوني مقرر براي تصدي سمت داوري و همچنين در دسترس بودن و توانايي شخص براي اداره داوري مطابق مقررات اين آئين نامه را در نظر بگيرد .

ماده 39-دبيركل مركز نيز مي تواند اشخاصي را كه توسط طرفين يا داوران منتخب طرفين به عنوان داور منفرد، اختصاصي يا سرداور معرفي مي شوند تاييد نمايد مشروط بر اينكه داور مزبور اعلاميه مستقل بودن خود را بدون هيچ قيد و شرط صادر و تسليم كرده باشد يا اگر اعلاميه او حاوي قيد و شرط است مورد اعتراض واقع نشده باشد، تاييد دبيركل در اين قبيل موارد بايد به اولين جلسه بعدي هيات امناء مركز گزارش شود اگر نظر دبيركل عدم تاييد شخصي باشد كه به عنوان داور منفرد، اختصاصي يا سرداور معرفي شده است موضوع به هيات امناء مركز ارجاع خواهد شد .

فصل نهم جرح داوران :‌

ماده 40- داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي و استقلال او شود و يا اينكه واجد اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است نباشد .

ماده 41 – طرفي كه قصد جرح داور را دارد بايد ظرف پانزده روز از تاريخ تشكيل مرجع داوري يا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوالي كه سبب جرح مي باشد دلايل جرح را طي لايحه اي به دبيرخانه مركز اعلام كند ،‌دبيرخانه بايد بلافاصله جرح و دلايل آنرا به داور اطلاع دهد . داور در مورد جرح اتخاذ تصميم مي كند . چنانچه داور مورد جرح ، دلايل جرح را نپذيرد طرفي كه داور را جرح كرده است مي تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ تصميم راجع به رد جرح از هيات امناء‌ مركز داوري اتخاذ تصميم در مورد جرح را درخواست كند .

ماده 42 – هيات امناء مركز قبل از تصميم گيري در مورد جرح بايد از طريق دبيرخانه به داور يا داوران مورد جرح، طرف يا طرف هاي مقابل و نيز ساير اعضا ء هيات داوري امكان اظهار نظر كتبي ظرف مهلت مناسب را اعطاء كرده باشد اظهار نظرهاي كتبي هر يك از طرفين و داوران در مورد جرح به كليه طرف ها و داوران ابلاغ مي شود .

فصل دهم: تعيين جانشين :

ماده 43 – اگر داور به موجب قانون يا عملاً‌ قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنا به علل ديگري موفق به انجام وظايف خود بدون تاخير موجه نباشد مسئوليت وي خاتمه مي يابد .

چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هر يك از آنها مي تواند از هيات امناء مركز درخواست كند كه در مورد ختم ماموريت داور مزبور تصميم گيري كند .

ماده 44- هر گاه ماموريت يك داور به هر دليلي خاتمه يابد داور جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه مامورين وي خاتمه يافته است تعيين مي شود .

ماده 45 – بعد از تكميل و تشكيل مرجع داوري جديد هيات امناء مركز پس از كسب نظر طرفين در مورد تجديد يا عدم تجديد رسيدگي هاي قبلي نزد مرجع داوري جديد اتخاذ تصميم خواهد كرد .

فصل يازدهم : رسيدگي

ماده 46 – دبيرخانه مركز پس از تشكيل مرجع داوري پرونده را به آن تسليم مي كند مشروط بر اينكه پيش پرداخت هزينه ها كه دبيرخانه در اين مقطع مطالبه كرده است پرداخت شده باشد .

ماده 47- رسيدگي مراجع داوري مركز تابع مقررات اين آئين نامه و حسب مورد قانون داوري تجاري بين المللي يا مقررات باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مي باشد ، در مواردي كه مقررات فوق حكمي ندارند رسيدگي تابع قواعدي است كه طرفين تعيين مي كنند چنانچه طرفين قواعدي تعيين نكرده باشند رسيدگي تابع مقرراتي خواهد بود كه مرجع داوري تعيين مي كند .

ماده 48- مرجع داوري بايد در كليه دعاوي منصفانه و بي طرفانه عمل كند و اطمينان حاصل كند كه هر يك از طرف ها از فرصت معقولي براي طرح ادعاها و دفاعيات خود برخوردار شده اند.

ماده 49- مرجع داوري مي تواند پس از مشورت با طرفين جلسات شور، استماع يا بازرسي اموال يا اسناد مدارك را در هر محلي كه خود مقتضي بداند تشكيل دهد ، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

ماده 50- مرجع داوري بايد بعد از تحويل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و يا با حضور طرفين قرارنامه داوري تنظيم كند قرارنامه داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد :

الف – نام و مشخصات كامل طرفين

ب- نشاني اقامتگاه طرفين كه در طول داوري كليه اوراق بايد به آنجا ابلاغ شود

ج- خلاصه اي از ادعاهاي طرفين و خواسته هر يك از آنها و در صورت امكان تقويم خواسته هاي متداعيين .

د- اسم و مشخصات كامل و نشاني اقامتگاه داور يا داوران

هـ – محل داوري

و- تعيين قانون ماهوي و شكلي حاكم ( در داوري هاي بين المللي )

ماده 51 ـ قرار نامه داوري بايد به امضا طرفين دعوا و داور يا داوران برسد .

ماده 52 – مرجع داوري بايد ظرف ده روز از تاريخ تحويل گرفتن پرونده قرارنامه داوري را تنظيم و به دبيرخانه مركز تسليم كند . دبيركل مركز مي تواند اين مهلت را به تقاضاي موجه مرجع داوري و يا در صورت ضرورت به صلاحديد خود تمديد كند .

ماده 53 – چنانچه يكي از طرفين اختلاف از مشاركت در تنظيم قرار نامه داوري يا امضا آن خودداري كند مرجع داوري بايد قرارنامه را جهت تصويب به هيات امناء مركز تسليم كند . با تصويب قرارنامه داوري از سوي هيات امناء داوري ادامه مي يابد .

ماده 54 – مرجع داوري بايد هنگام تنظيم قرارنامه داوري و يا بلافاصله بعد از تنظيم آن پس از مشورت با طرفين برنامه زمان بندي شده داوري را طي سند جداگانه اي تنظيم و به دبيرخانه مركز تسليم كند . دبيرخانه بايد يك نسخه از سند مذكور را براي طرفين ارسال كند . هر گونه اصلاح و تغيير در برنامه زمان بندي بايد به طرفين و دبيرخانه مركز اطلاع داده شود .

ماده 55 – پس از امضا قرارنامه داوري يا تصويب آن از سوي هيات امناء‌ مركز هيچ يك از طرفين دعوا نمي تواند ادعاي جديدي به غير از ادعاي مندرج در سند مذكور طرح كند . مگر اينكه مرجع داوري با توجه به ماهيت ادعاهاي جديد ، مقطع زماني داوري و ساير اوضاع و احوال نظر به طرح آن را بدهد .

ماده56- مرجع داوري مي تواند پس از بررسي لوايح كتبي و اسناد طرفين براي استماع اظهارات شفاهي آنها جلسه تشكيل تشكيل دهد. چنانچه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه نمايد برگزاري جلسه براي يك مرتبه الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

57- مرجع داوري بايد قبل از تشكيل جلسه از طريق دبيرخانه مركز تاريخ ، زمان و مكان تشكيل جلسه را با ابلاغ اخطاريه به طرفين اعلام كند تاريخ ، جلسه بايد حداقل پنج روز پس از تاريخ ابلاغ اخطاريه به طرفين باشد.

ماده 58- در صورتي كه يكي از طرفين علي رغم ابلاغ اخطاريه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوري مي تواند بدون تجديد جلسه به رسيدگي ادامه دهد .

ماده 59- طرفين دعوا مي توانند شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري در جلسه حاضر شوند طرفين مي توانند حداكثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند .

ماده 60 – اداره جلسات با مرجع داوري است اشخاص فاقد سمت در داوري نمي توانند در جلسه حاضر شوند مگر با رضايت متداعيين و اجازه مرجع داوري

فصل دوازدهم : ختم رسيدگي ،‌صدور و ابلاغ راي

ماده 61 – مرجع داوري پس از اينكه احراز كرد طرفين از فرصت كافي براي ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسيدگي را اعلام مي كند پس از ختم رسيدگي هيچ لايحه، استدلال يا دليل جديدي قابل طرح و ارائه نيست مگر به تقاضاي مرجع داوري و يا با اجازه آن .

ماده 62 – مرجع داوري بايد پس از اعلام ختم رسيدگي تاريخ تقريبي تنظيم پيش نويس راي را با رعايت مفاد قوانين حاكم بر داوري تعيين و به دبيرخانه مركز اعلام كند . هر گونه تعويق و تاخير در اين تاريخ بايد به دبيرخانه مركز اعلام گردد.

ماده 63 – رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور مرجع داوري در موارد زير خاتمه مي يابد .

1 – استرداد دعوا توسط خواهان

2- عدم مكان يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص مرجع داوري

3- توافق طرفين در ختم رسيدگي

ماده 64- در داوري هاي داخلي مرجع داوري بايد ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ موضوع داوري به داور يا تمام داوران راي نهايي خود را صادر كند مگر اينكه طرفين با توافق مدت را تمديد كنند .

ماده 65- در داوري هاي بين المللي مرجع داوری بايد ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده راي نهايي خود را صادر كند مگر اينكه طرفين با توافق مدت را تمديد كنند .

ماده 66- راي مرجع داوري بايد مستدل و متضمن اسباب و علل حكم باشد .

ماده 67- در مواري كه مرجع داوري مركب از بيش از يك داور است راي داوري بايد با اكثريت آرا صادر شود مگر اينكه طرفين بنحو ديگري توافق كرده باشند .

ماده 68- مرجع داوري بايد قبل از امضاء راي پيش نويس آن را به دبيرخانه مركز تسليم كند پيش نويس راي بايد به تاييد يكي از وكلاي دادگستري كه به عنوان مشاور داوران توسط دبيرخانه به مرجع داوري معرفي شده است، رسيده باشد. در صورت اختلاف نظر بين داور و مشاور تصويب راي در صلاحيت هيات امناء خواهد بود.

ماده 69- پس از صدور راي دبيرخانه مركز بايد يك نسخه از آن را به طرفين ابلاغ كند.

ماده 70- نسخه اصلي راي در دبيرخانه مركز بايگاني مي شود طرفين دعوا هر زمان مي توانند با پرداخت هزينه نسخ اضافي از راي را كه توسط دبيرخانه مركز تصديق شده است از دبيرخانه دريافت كنند.

ماده 71- در داوري هاي داخلي مرجع داوري مي تواند تا انقضاء مدت داوري رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه ،‌نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح كند در داوري هاي بين المللي اصلاح يا تفسير راي به ابتكار مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ صدور راي به عمل آيد در هر صورت مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ صدور راي اصلاحي پيش نويس آنرا جهت تائيد به دبيرخانه مركز تسليم كند.

ماده 72 – در داوري هاي بين المللي هر يك از طرفين مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست اصلاح يا تفسير راي را به دبيرخانه مركز تسليم كنند درخواست تفسير يا اصلاح بايد مطابق ماده 7 آئين نامه به تعداد كافي باشد مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ وصول تقاضا اتخاذ تصميم كند .

ماده 73 – مرجع داوري بايد ضمن ابلاغ يك نسخه از درخواست تفسير يا اصلاح به طرف مقابل مهلتي را به منظور اظهار نظر به وي اعطاء كند.

ماده 74 – مرجع داوري بايد ظرف 20 روز از تاريخ صدور راي اصلاحي يا تفسيري پيش نويس آنرا جهت تاييد به دبيرخانه مركز تسليم كند .

ماده 75 – در داوري هاي داخلي هر يك از طرفين مي توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست اصلاح راي را به دبيرخانه مركز تسليم كنند درخواست اصلاح بايد مطابق ماده 7 آئين نامه به تعداد كافي باشد مرجع داوري بايد ظرف بيست روز از تاريخ تسليم تقاضا، اتخاذ تصميم كند. مفاد مواد 72 و 73 در اين مورد نيز لازم الرعايه است .

ماده 76– راي اصلاحي و تفسيري بايد مطابق مقررات اين آئين نامه به طرفين ابلاغ شود مفاد مواد 65 – 66 – 69 اين آئين نامه در مورد آراء اصلاحي و تفسيري نيز لازم الرعايه مي باشد .

فصل سيزدهم : هزينه ها

ماده 77 – خواهان به درخواست دبيرخانه بايد در موقع تقديم تقاضا نامه داوري مبلغي را به عنوان پيش پرداخت موقت هزينه ها به منظور تأمين هزينه هاي داوري تا مرحله تنظيم قرارنامه داوري بپردازد .

ماده 78– دبير كل مركز در اولين فرصت ممكن بعد از وصول درخواست داوري بايد مجموع مبلغ هزينه داوري اعم از حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري مركز را نسبت به ادعاي اصلي و متقابل تعيين كند .در داوري هايي كه دعوي متقابل از سوي خوانده اقامه شده است دبيرخانه مي تواند هزينه ادعاي اصلي و تقابل را به صورت جداگانه تعيين كند.

ماده 79- پرداخت هزينه هاي داوري به تساوي بر عهده طرفين است مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند . مبلغ پرداخت اوليه اي كه خواهان به موجب ماده 76 انجام داده است بابت سهم او از مبلغ هزينه هاي داوري منظور خواهد شد.

ماده 80- در صورتي كه طرفين از پرداخت هزينه داوري امتناع كنند دبيركل مركزمي تواند پس از مشورت با مرجع داوري رسيدگي را متوقف سازد پس از توقف رسيدگي دبيركل بايد مهلتي كه كمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزينه ها به طرفين اعطاء‌كند عدم پرداخت هزينه در اين مدت به منزله استرداد دعوي اصلي يا متقابل مي باشد .

ماده 81 – هر يك از طرفين دعوا مي تواند به منظور جلوگيري از توقف رسيدگي سهم طرف مقابل ازهزينه داوري را تأديه كند .

ماده 82 – هيات امناء مركز بايد به پيشنهاد دبيركل مركز جدول هزينه هاي اداري و حق الزحمه داوران مركز را بر اساس ارزش خواسته تصويب كند ارقام مندرج در جداول مذكور قابل تغيير است.

ماده 83 – هيات امناء مركز به پيشنهاد دبيركل مبلغ حق الثبت درخواست داوري را كه خواهان در موقع تقديم درخواست داوري بابت هزينه اداري مركز بايد تاديه كند، تعيين خواهد كرد.

ماده 84 – حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري هر داوري بر اساس جداول مورد اجرا در تاريخ ثبت درخواست داوري خواهان تعيين مي شود .

ماده 85 – ميزان هزينه هاي داوري و نحوه پرداخت آن بايد در راي نهايي مرجع داوري قيد شود. /پ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

آیا دختران و پسران برای تشکیل زندگی به آموزش احتیاج دارند ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 55
 • 40
 • 391
 • 193
 • 62,580